Jesom di xgàrasean hẽé naka Gam dis x'oo sa hẽé naka Gam di x'ooan koe tẽean hẽéthẽé e (18–21)
18
Jeso ba ko qáéè
(Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Lk 22:47-53)
Eẽm ko Jeso ba còrèa xg'ara, kam kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa xgoaba, a Kiterone dim dòm̀ ba tchoaba. C'ẽem xòèm koem kò Olife di zi hìi zi dim xhárà ba hãa. Xu kò Gabá hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé xu gaa koe tcãà.
Nxãaskam kò Jutasem, ncẽe kò khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Me ba gaam qgáì ba q'anaa, Jeso ba kò gaa koe káí-kg'aise Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa xg'ae khama. Me kò nxãaska Jutase ncõo-kg'ao xu dis xg'ae sa hẽé naka kaia xu peresiti xu ka c'ẽea xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé cgoa gaa koe síí. X'áà zi xu kò qgóóa, lampian hẽé naka ncõo gàban hẽéthẽé e.
Me kò Jeso ba wèéan ẽe gha hàà kúrúse cgae Me sa q'ana hãase tcg'oa a tẽè xu a máá: “Dìí ba xao ko qaa?” témé. Xu xo̱a Me a máá: “Jesom Nasareta di Me e,” témé.
Me Jeso ba máá: “Tíí ga Ra a,” témé. (Me kò Jutasem, khóè ne tshàu q'oo koe tcãàku-kg'ao ba gaxu cgoa téé-tẽe.) Eẽm ko Jeso ba máá: “Tíí ga Ra a,” témé, ka xu kò tééa dìbi, a xu a góḿankg'ai koe cg'áé.
Me kò gaicara tẽè xu a máá: “Dìí ba xao ko qaa?” témé. Xu máá: “Jesom Nasareta di Me e,” témé.
Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Ncãar bìrí xao o, ncẽe ga Ra a sa. A ncẽè Tíí xao kòo qaa Te ne méé xao nxãaska ncẽe xu khóè xu guu naka xu qõò,” témé. Ncẽe sa kò kúrúse, kg'uian ẽem kg'uia hãa gha nxãasega tseegukaguè ka, ncẽe kòo máá: “Eẽ Tsi kò máà Te xu kar c'ẽem ga ba qanega aagu tama,” témé sa.
10 Me kò nxãaska Simonem Petere ba ntcàu bam úúa hãa khama tsgúùa tcg'òó me, a kaiam peresitim dim qãà ba gáò, a kg'áò xòè dim tcee ba xg'aoa tcg'òó. (Qãàm di cg'õèa ne kò Malekose e.) 11 Kam kò nxãaska Jeso ba Petere ba bìrí a máá: “Ka̱bi tsarim ntcàu ba naka qòè! Cuiskaga Ra gáé ga Abom máà Tea hãas kubis xgàrasean dis koe kg'áà hãa tite?” témé.
Jeso ba ko Anasem koe úúè
12 Si kò nxãaska ncõo-kg'ao xu dis xg'ae sa hẽé, naka gaas dim tc'ãà-cookg'ai ba hẽé, naka Juta di xu tc'ãà-cookg'ai xu hẽéthẽé Jeso ba qgóó, a qáé, 13 a xu a kg'aia Anasem koe úú Me, ncẽe kò Kaifasem ka c'uìse ii ba, ncẽe kò ẽem kurim ka kaiam peresiti ba ii ba. 14 Kaifase ba gaam khóèm Juta xu kò tc'ẽe sa máàm ga me e, a máá: “Qãè e gha ii, ncẽè c'ẽem khóèm kòo khóè ne x'óóa máá ne,” témé ba.
Peterem dis xo̱ases tc'ãà di sa
(Mt 26:69-70; Mk 14:66-68; Lk 22:55-57)
15 Simonem Petere ba hẽé naka c'ẽem xgaa-xgaase-kg'ao ba hẽéthẽéa kò Jeso ba xùri. Ncẽem xgaa-xgaase-kg'ao ba kò kaiam peresitim ka q'ãaèa, khamam kò Jesom cgoa kaiam peresitim x'áé koe tcãà. 16 Igabam kò Petere ba tchàa koe téé, xhàrom-kg'áḿ koe. Kam ko c'ẽem xgaa-xgaase-kg'aom ncẽe kò kaiam peresitim ka q'ãaèa ba ka̱bise a tcg'oa, a dxàe-coas ẽe kò xhàrom-kg'áḿ koe hãas cgoa kg'ui, a Petere ba q'oo koe tcãà.
17 Si kò qãàs ẽe kò xhàrom-kg'áḿ koe tẽe sa Petere ba bìrí a máá: “A tsáá tsia gáé ncẽem khóèm di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ka c'ẽe tsi tama tsia?” témé. Me xo̱a a máá: “Gaar tama ra a,” témé.
18 Qgàisa a kò ii, xu kò qãà xu hẽé naka tempelem di xu kòre-kg'ao xu hẽéthẽé xu ẽe xu kò dxùua hãas c'ees koe téé-tẽe, a ko x'oò-x'oose. Petere ba kò gataga thẽé gaxu cgoa téé-tẽe, a ko x'oò-x'oose.
Kaiam peresiti ba ko Jeso ba tẽè
(Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Lk 22:66-71)
19 Me kò nxãaska kaiam peresiti ba Jeso ba tẽè, Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ka hẽé naka Gam di xgaa-xgaan ka hẽéthẽé e. 20 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Xgobekg'amseaser kò wèém nqõóm cgoa kg'ui, a Ra a kò ko wèé x'aè ka còrè-nquuan koe hẽé, naka tempelem koe hẽéthẽé xgaa-xgaa, ncẽe wèé Jutan ko xg'ae koe. Cúí gúù gar kò táá xàìase nxàe. 21 Kháé tsia ko dùús domka tẽè Te? Tẽè ẽe kò kóḿ Tea hãa ne, tseeguan kaga ne q'ana dùú sar nxàea hãa sa,” tam méé.
22 Eẽm ko Jeso ba ncẽe gúùan kg'uia xg'ara kam kò c'ẽem kòre-kg'aom, cúùse kò tẽe ba Jeso ba x'ábú, a máá: “Ncẽea Tsi ga ko ma kaiam peresiti ba ma xo̱a gaa?” témé. 23 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Ncẽè c'ẽe gúùan cg'ãè Ra kò kg'uia hãa ne méé tsi nxàea tseegukagu, dùú sa cg'ãè si i sa. Igaba ncẽè tchànoser kò kg'uia hãa ne tsi ko dùús domka x'ábú góó Tea máá?” témé.
24 Me nxãaska Anase ba kaiam peresitim Kaifasem koe tsééa úú Me, qanegam qáéèa hãase.
Peterem dis xo̱ases cám̀ di sa hẽé naka nqoana di sa hẽéthẽé e
(Mt 26:71-75; Mk 14:69-72; Lk 22:58-62)
25 Eẽm Simonem Petere ba hãa a ko kùru-kuruse kam kò tẽèè a máá: “Tsáá tsia gáé Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ka c'ẽe tsi tama tsia?” témé. Me xo̱ase a máá: “Gaar tama ra a,” témé.
26 Me kò c'ẽem qãàm kaiam peresitim di ba, ncẽe Peterem kò xg'aoa tcg'òó tceeam khóèm dim qhàò ba tẽè me a máá: “Gaam cgoa ra gáé kò Olife dim xháràm q'oo koe bóò tsi tama?” témé. 27 Me gaicara Petere xo̱ase e, me kò kúúga ghòrò ba tshoa-tshoa a kg'ae.
Jeso ba Pilatom cookg'ai koe
(Mt 27:1-2, 11-14; Mk 15:1-5; Lk 23:1-5)
28 Xu kò Juta xu Jeso ba Kaifasem dim nquum koe guu a, Roma ne dim tc'ãà-cookg'aim dim nquum koe úú. Gaa x'aèan ẽe ka i kò kaisa ntcùúkg'ai cgoa a. Xu kò Juta xu táá xu gha cg'uriga domka nquum q'oo koe táá tcãà, nxãasega xu gha Paseka di tc'õoan tc'õó ka.
29 Khamam kò Pilato ba tcg'oa a síí cgae xu, a tẽè xu a máá: “Dùútsa chìbi sa xao ko ncẽem Khóè ba tcee?” témé. 30 Xu xo̱a me a máá: “Chìbi kúrú-kg'ao tamam kò ii ne xae ga kò tsáá koe óá Me tama,” témé.
31 Me Pilato nxãaska bìrí xu a máá: “Séèa xao mááse Me, naka xaoa síí gaxao di x'áèan cgoa xgàra Me,” témé. Xu Juta xu xguì a bìrí me a máá: “Igaba xae c'ẽem khóè ba xae gha x'ooan koe xgàra di qari úú tama,” témé. 32  Ncẽe sa kò kúrúse, ẽem kò Jeso ba kg'uia hãa, nta iis x'oo sam gha hàà x'óó di kg'uian gha hàà nxãasega tseegukaguè ka.
33 Me kò nxãaska Pilato ba ka̱bise a nquum q'oo koe tcãà, a Jeso ba tcii, a tẽè Me a máá: “A Tsáá ga Tsia Juta ne di Tsi x'aiga Tsi?” témé. 34 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Tsáá ka tsi ko ma cuiaga tẽè Tea, kana c'ẽe khóèa Tíí ka tsáá cgoa kg'uia hãa?” témé.
35 Me Pilato xo̱a a máá: “Kháé tíí ga ra gáé Juta raa? Tsari ne khóè ne hẽé naka Tsari xu kaia xu peresiti xu hẽéthẽéa tíí tshàu q'oo koe tcãà Tsia. Ka Tsia dùú sa kúrúa hãa?” témé. 36 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Tiri x'aia nea ncẽem nqõóm di tama. Ncẽè gatà i kò ii, ne xu ga kò Tiri xu tséé-kg'ao xu ncõo sa x'ãà hãa, nxãasegar gha táá Juta ne tshàu q'oo koe tcãàè di sa. Igaba i ncẽeska Tiri x'aian ncẽem nqõóm di tama a,” tam méé.
37 Me Pilato nxãaska tẽè Me a máá: “Kháé Tsia x'aiga Tsia?” témé. Me Jeso ba xo̱a a máá: “X'aiga Ra a, ta tsi ko méé. Gaas gúùs domkaga Ra ábàèa, a Ra a ncẽes gúùs domkaga nqõómkg'ai koe hààraa, hààr gha nxãasega tseeguan nxàea tseegukagu ka. Wèé khóèan ẽe tseeguan dia ko kg'uia Te komsana,” tam méé.
38 Me Pilato ba bìrí Me a máá: “Tseegua nea dùúa?” témé.
Jeso ba ko x'oo sa xgàra mááè
(Mt 27:15-31; Mk 15:6-20; Lk 23:13-25)
Ncẽes gúù sam ko mééa xg'ara kam kòo tchàa koe tcg'oa, a gaicara Juta xu koe síí, a bìrí xu a máá: “Cúí chìbi gar hòò cgae Me tama gaan kam gha chìbi-chibiè e. 39 Igaba i gatu di cau u, Paseka di x'aè ka méér c'ẽem chìbi-kg'ao ba kgoara máá tu u sa. Ka tu ko tc'ẽe, Juta ne dim X'aiga ba méér kgoara máá tu u sa?” témé. 40 Xu q'au a xo̱a me a máá: “Eẽ-ẽe, Gam ka tamase, Barabase ba máà ta a,” témé. Barabase ba kò ts'ãà-kg'ao me e.