19
Nxãaskam kò Pilato ba Jeso ba séè a úú, Me síí qoaè. Xu kò ncõo-kg'ao xu dxàman cgoa kúrúèas cábá sa kabea xg'ae a cábákagu Me, a xu a nco̱àm qgáí ba hã̱akagu Me, a téé a qõòa máá Me a ko máá: “Tcgáíò, Juta ne di Tsi X'aiga Tseè!” témé. A xu a tshàua xu cgoa x'ábú góó Me.
Me kò Pilato ba gaicara tcg'oa a Juta xu bìrí a máá: “Bóò, tcg'òó ra ko a gaxao koe óá Me, nxãasega xao gha q'ãa, tíí ra cúí chìbi ga hòò cgae Me tama sa ka,” témé. Eẽm ko Jeso ba tcg'oa, dxàman dis cábá sa cábá hãase, a nco̱àm qgáí ba ha̱na, kam ko Pilato bìrí xu a máá: “Bóò! Ncẽe ga Me e khóè ba!” témé.
Eẽ xu ko kaia xu peresiti xu hẽé naka tempelem di xu kòre-kg'ao xu hẽéthẽé ko bóò Me, ka xu kò q'au a máá: “Xgàu Me! Xgàu Me!” témé. Igabam kò Pilato xo̱a xu a máá: “Gaxao séè naka síí xgàu Me, tíí ra cúí chìbi ga hòò cgae Me tama ke,” témé.
Xu Juta xu xo̱a a máá: “X'áèan ta úúa; gaa x'áèan ẽe ka méém x'óós gúù si i, Nqarim dim Cóá Me e tam ko méé khama,” ta xu méé.
Eẽm ko Pilato ncẽes gúù sa kóḿ kam kò kaisase q'áò, a ba a ka̱bise a gaicara nquum q'oo koe tcãà, a Jeso ba tẽè a máá: “Nda koe Tsi guua?” témé. Igabam kò Jeso ba táá cúí xo̱a ga kúrú. 10 Me Pilato ba tẽè Me a máá: “Tíí cgoa kg'uian Tsi tc'ẽe tama? C'úùa Tsia, qaria ner úúa, kgoara Tsir gha di i kana xgàu Tsi di i sa?” témé. 11 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Cúí qari ga tsi Tíí koe úú tama, ncẽè nqarikg'ai koe tsi kò guu naka máàè e tama ne. Gaa domkam gaam ẽe tshàu q'ooa tsi koe tcãà Tea ba chìbiga me e, kaias chìbi sa,” tam méé.
12 Gaa koe guus kam kò Pilato ba Jeso bam gha kgoara cgoa dàòan qaa, igaba xu kò Juta xu q'au a ko máá: “Eẽ tsi kòo ncẽem khóè ba kgoara ne tsi Roma ne dim x'aigam Kaesaram ka tcáràse tsi tama tsi i. Wèém khóèm ẽe ko máá, x'aiga Me e, témé ba ko Kaesaram cgoa ntcoeku,” témé.
13 Eẽm ko Pilato ncẽe kg'uian kóḿ kam kò Jeso ba tchàa koe tcg'òó, a ba a xgàra-kg'aom dis ntcõó-q'oos koe síí ntcõó, ‘Nxõ̱án dim nqáḿ ba’ ta ko ma tciièm qgáìm koe (Hebera dis kg'uis ka ko Gabata ta ma tciiè ba). 14 Paseka dim cáḿ ba kg'ónòsea máá dim cáḿ me e kò ii, i kò koaba di x'aè e. Kam kò Pilato ba Juta ne bìrí a máá: “Bóò, ncẽe ga Me e gatu dim X'aiga ba,” témé. 15 Igaba xu kò q'au a máá: “Tcg'òó Me! Tcg'òó Me! Xgàu Me!” témé. Me Pilato tẽè xu a máá: “Kháé méér gaxao dim X'aiga ba xgàu dèe?” témé. Xu kaia xu peresiti xu xo̱a a máá: “X'aiga ta úú tama, Kaesaram oose,” témé.
16 Me kò nxãaska Pilato máà xu Me, nxãasegam gha xgàuè ka.
Jeso ba ko xgàuè
(Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Lk 23:26-43)
Xu kò nxãaska ncõo-kg'ao xu Jeso ba séè, 17 Me Gam dis xgàu sa dcẽé a tcg'oa, a ‘Tcúú c'õá’ ta ko ma tciiès qgáìs koe síí (ncẽè ko Hebera dis kg'uis ka ko ‘Gologota’ ta ma tciiè sa). 18 Gaa koe xu kò xgàu Me, naka c'ẽe tsara khóè tsara hẽéthẽé e Gam cgoa, cúí ba c'ẽe xòèa ba za, me c'ẽe ba c'ẽe xòèa ba za, Me Jeso ba nqáè koe téé.
19 Me kò Pilato x'áí sa góá hãa, a xgàus koe qáéa tòó sia; ncẽetas kòo ma nxáráse: “NASARETA DIM JESO BA, JUTA NE DIM X'AIGA BA,” ta ma ma. 20 Ne kò káí ne Juta ne ncẽes x'áí sa nxárá, ẽem kò Jeso ba xgàuèam qgáì ba kò x'áé-dxoom ka cúù me e khama. Si kò x'áí sa Hebera dis kg'uis ka hẽé, Latini dis ka hẽé naka Gerika dis ka hẽéthẽé góáèa. 21 Xu kò nxãaska kaia xu peresiti xu Juta ne di xu Pilato ba bìrí a máá: “Táá góá naka máá: ‘Juta ne dim X'aiga ba,’ témé guu, igaba máá: ‘Ncẽem khóè ba kòo máá, Juta ne dim X'aiga Me e,’ témé,” ta xu méé. 22 Me Pilato xo̱a a máá: “Eẽr góá hãa sar góá hãa,” témé.
23 Eẽ xu ko ncõo-kg'ao xu Jeso ba xgàu ka xu kò qgáía ba séè, a 4 zi dtcõò zi cgoa q'aa-q'aa a, si dtcõò sa khóèm di sa ii, me q'oo koe ko hã̱aèm qgáím cúí ba qaù. Ncẽem qgáí ba kò qgãé-dàò úú tama, a cúí xòè koe tc'amaka guu a nqãaka xõas koe qgãéèa.
24 Xu kò bìríku a máá: “Hààn xae táá tòà me guu, igaba hàà naka xae cgúúan ntcòo naka bóò dìína gha séè me sa,” témé. Ncẽe sa kò kúrúse, ẽe Nqarim dis Tcgãyas koe góáèas gha nxãasega nxàea tseegukaguè ka, ncẽe kòo máá:
“Qgáía Te xu kò q'aa-q'aaku,
a Tiri qgáían domka cgúúan ntcòo,”
témé sa. Ncẽea ncõo-kg'ao xu kò hẽé ga a.
25 Jesom dis xgàus qàe koes kò xõò sa tẽe, naka Gam ka xõòs ka qõese sa hẽé, Marias ncẽe Kelopasem dis khóè sa, naka Maria Magatalena sa hẽéthẽé e. 26 Eẽm ko Jeso ba xõò sa ẽe koe bóò, naka xgaa-xgaase-kg'aom ẽem kò ncàm̀a hãa ba hẽéthẽé e me qàea sa koe tẽe, kam kò xõò sa bìrí a máá: “Khóè seè, sarim cóám ga me e ncẽe ba!” témé. 27 A ba a xgaa-xgaase-kg'ao ba bìrí a máá: “Bóò, saòs ga si i ncẽe sa,” témé. Me kò xgaa-xgaase-kg'ao ba ẽem x'aèm koe guu a séè a x'áéa ba koe úú si.
Jeso ba ko x'óó
(Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Lk 23:44-49)
28 Wèé gúùa nea xg'ara hãa sa q'ana hãasem kò Jeso ba ncẽes gúùs qãá q'oo koe máá: “Cáḿa raa!” témé. Ncẽes gúù sa kò kúrúse, Nqarim di zi Tcgãya zi gha nxãasega nxàea tseegukaguè ka. 29 Si kò tsa̱u tshàan ka cg'oèa hãas gàba sa hãa, khama xu kò tsa̱u tshàan ka cg'oèa hãas x'úrú sa tcììka-tcamkuan dim hìim koe tòó, a ghùi a kg'áḿa ba koe úú. 30 Eẽm ko Jeso ba tsa̱u tshàan kg'áà xg'ara kam kò máá: “Xg'ara-xg'araèa ia!” témé. A ba a tcúúa ba qám̀, a sónòa tcg'òó.
31 Kg'ónòsean dim cáḿ me e kò ii, me kò q'uu dim cáḿ ba cgáém cáḿ Sabata di me e. Ne kò Juta ne Sabata dim cáḿ ka i gha tc'áróan xgàuan koe tceesea téé sa tc'ẽe tama, khama ne kò Pilato ba dtcàrà c'õán gha khõáè, i tc'áróan xòóè sa. 32 Xu kò nxãaska ncõo-kg'ao xu hàà, a hàà tc'ãà dim khóèm di c'õán khõá, ncẽe kò Jesom cgoa xgàuèa ba, naka c'ẽem dian hẽéthẽé e. 33 Igaba ẽe xu ko Jesom koe hàà, ka xu kò sao-xg'ae Mem nxãakamaga x'óóa hãa, xu kò táá c'õáa ba khõá. 34 Igabam kò ncõo-kg'ao xu ka c'ẽe ba Jeso ba kg'áó-xgàom cgoa gáò dxàbè, i kúúga qháése c'áòan hẽé naka tshàan hẽéthẽé gaa koe guu a ntcã̱a. 35 (Khóèm ẽe kò bóò o ba kò nxàea tseegukagu u, si gam dis nxàea tseegukagu sa tseegu si i. Me q'anaa, tseegu sam ko nxàe sa, a ba a ko nxàea tcg'òó o, gatu igaba tu gha thẽé nxãasega dtcòm̀ ka.) 36 Ncẽe zi gúù zia kò kúrúse, ẽe Nqarim dis Tcgãyas koe góáèas gha nxãasega nxàea tseegukaguè ka, ncẽe kòo máá: “C'õáa ba ka cúían ga khõáè tite,” ta méé sa. 37 Si ko c'ẽes Tcgãyas Nqarim di sa gataga máá: “Bóò xu gha gaam ẽe xu gáòa hãa ba,” témé.
Jeso ba ko kg'ónòè
(Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Lk 23:50-56)
38 Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koem kò Josefam Arimatea di ba, ncẽe kò Jesom di xgaa-xgaase-kg'ao ii ba, Jesom dim tc'áró ba xàìa hãase Pilatom koe dtcàrà, Juta nem kòo q'áò khama. Me kò Pilato ba kgoara máá me me. Me hàà a Gam dim tc'áró ba séè. 39 Nikodemasem ncẽe kò kg'aia Jeso ba ntcùú ka dàraa hãa ba kò hãa cgoa mea. Nikodemase ba kò tshãán hẽé, naka tcgáùse di nxúìan hẽéthẽé óá, 30 qóḿ-q'ooan khama noo o. 40 Jesom dim tc'áró ba tsara kò séè, a tsara a tshãán cgoa xg'ae-xg'ae a q'úú qgáí cgoa kúrúèa ko̱àn cgoa tcáḿ me. Ncẽe sa kò caus Juta ne ko ma kg'aiga kg'ónòkus ga si i. 41 Eẽm kò Jeso ba xgàuèa hãam qgáìm koem kò xhárà ba hãa, me kò ka̱bam ha̱ém tc'ám̀s di ba xháràm q'oo koe hãa, ncẽe cúí khóè ga qanega gam koe kg'ónòè tama ba. 42 Juta ne dim cáḿ kg'ónòsean di me e kò ii, si kò tc'ám̀ sa cúù si i, khama ne kò Jeso ba gas koe ga kg'ónò.