20
Káà gúùs tc'ám̀ sa
(Mt 28:1-8; Mk 16:1-8; Lk 24:1-12)
Tc'ãà dim cáḿ bekem dim di ntcùúkg'ai cgoa, qanega i ntcùú u koes kò Maria Magatalena sa tc'ám̀s koe hàà, a hàà nxõ̱á sa bóò si tc'ám̀s-kg'áḿ koe ghànèa tcg'òóèa. Si ko Simonem Peterem koe hẽé naka c'ẽem xgaa-xgaase-kg'aom koe hẽéthẽé qgóéa síí, ncẽe kò Jesom ka ncàm̀mèa ba, a síí bìrí tsara a a máá: “X'aiga ba xu tc'ám̀s koe séèa tcg'òóa hãa, ta c'úùa hãa nda koe xu úú Mea hãa sa!” tas méé.
Me kò nxãaska Petere gaam xgaa-xgaase-kg'aom cgoa xgoaba, tsara tc'ám̀s koe qõò. Wèéa tsara ga kòo qàrò, igabam kò gaam xgaa-xgaase-kg'ao ba Petere ba qgóéa guu, a tc'ám̀s koe tc'ãà a síí. Téém ko a qám̀se a xhõo a bóò kam kò q'úú qgáí cgoa kúrúèa ko̱àn cúí ga bóò i gaa koe hãa, igabam kò táá q'oo koe tcãà. Me kò nxãaska Simonem Petere ba kháóka xùri me a hàà, a hàà tc'ám̀s koe tcãà; a q'úú qgáìan cgoa kúrúèa ko̱àn bóò i gaa koe xõe, naka kg'ónò cgoa dim qgáím ncẽe kò Jesom tcúú koe hãa ba hẽéthẽé e. Qgáí ba kò ko̱àn cgoa hãa tama a kò cúíaga qabesea ntcõe. Me kò nxãaska gaam xgaa-xgaase-kg'aom, ẽe kò tc'ám̀s koe tc'ãà a síí ba, q'oo koe tcãà thẽé, a bóò, a dtcòm̀. Qanega tsara kò Nqarim dis Tcgãya sa kóḿa q'ãa tama, Jeso ba méém x'ooan koe tẽès gúù si i ta kòo méé sa. 10 Tsara kò nxãaska xgaa-xgaase-kg'ao tsara x'áé koe ka̱bise a dìbi.
Jeso ba ko Maria Magatalenas koe x'áíse
(Mt 28:9-10; Mk 16:9-11)
11 Igabas kò Maria sa tc'ám̀s ka tchàa koe téé a ko kg'ae. Eẽs hãa a ko qanega kg'ae kas kò qám̀se a tc'ám̀s q'oo koe xhõo a bóò, 12 a sa a cám̀ moengele tsara q'úúse ha̱na tsara bóò, tsara Jesom dim tc'áróm kò xõe koe ntcõóa-ntcõe, c'ẽe ba kò tcúúa ba kò hãa koe ntcõe, me c'ẽe ba nqàrèa ba kò hãa koe ntcõóa-ntcõe. 13 Tsara tẽè si a máá: “Khóè seè, dùús domka si ko kg'ae?” témé. Si máá: “Tirim X'aiga ba xu tcg'òóa hãa, ra c'úùa hãa nda xu úú Mea sa!” témé.
14 Ncẽetas ko méé kas kò ka̱bise a Jeso ba bóò Me tééa-tẽe, igabas kò Jeso Me e sa táá bóòa q'ãa.
15 Me Jeso ba bìrí si a máá: “Khóè seè, dùús domka si ko kg'ae? Dìí ba si ko qaa?” témé. Xhárà-kg'ao Me e, tas kò tc'ẽea hãa khamas kò bìrí Me a máá: “Aboè, ncẽè tsáá ga tsi kò séè Mea hãa ne bìrí te nda koe tsi xòó Mea hãa sa, nakar séè Me,” témé.
16 Me Jeso ba bìrí si a máá: “Mariaè!” témé.
Si tééa ka̱bise a q'óá-kg'ai Me, a Hebera dis kg'uis ka máá: “Raboni!” témé. (Ncẽe sa ko máá: ‘Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè,’ témé.)
17 Me Jeso ba bìrí si a máá: “Táá qgóó Te guu, qanega Ra Abom koe ka̱bise ta ga hãa ke. Igaba méé si Tíí qõe ga xu koe qõò naka síí bìrí xu naka máá: ‘Ka̱biser ko Tirim Abom koe, gaxao dim Abo ba; a Tirim Nqari ba, gaxao dim Nqari ba,’ ” témé.
18 Si kò Maria Magatalena sa xgaa-xgaase-kg'ao xu koe qõò a síí bìrí xu a máá: “X'aiga bar bóòa hãa!” témé. A sa a bìrí xu ncẽe zi gúù zim bìrí sia sa.
Jeso ba ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu koe x'áíse
(Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Lk 24:36-49)
19 Tc'ãà dim cáḿ bekem dim di dqòan ka xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu xg'aea hãa, i kò Juta ne di bèean ka nquu-kg'áḿan qarika tcẽekg'ammèa. Kam kò Jeso ba hàà xg'aekua xu koe téé a ba a bìrí xu a máá: “Tòókuan méé i gaxao cgoa hãa!” témé. 20 Eẽm ko ncẽe sa mééa xg'ara kam kò tshàua ba hẽé naka xòèa ba hẽéthẽé x'áí xu. Eẽ xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu X'aiga ba bóò ka xu kò qãè-tcao.
21 Me gaicara Jeso ba bìrí xu a máá: “Tòókuan méé i gaxao cgoa hãa! Ncẽem ma Abo ba ma tsééa óá Tea khamaga Ra ko ma tsééa úú xao o ke,” témé. 22 Eẽtam ko mééa xg'ara kam kò dqòm̀a tcãà cgae xu u, a máá: “Tcom-tcomsam Tc'ẽe bar ko máà xao o. 23 Ncẽè c'ẽe khóèan xao kòo gaan di chìbian qgóóa máá ne i qgóóa mááèa, a ncẽè qgóóa máá a tama xao kò hãa, ne i qgóóa mááè tite,” tam méé.
Jeso ba ko Tomasem koe x'áíse
24 Nxãaskam kò Tomasem (ncẽe Didimo ta kòo ma tciièm) 12 xu ka c'ẽe ba gaxu cgoa hãa tama, ẽem kò Jeso hààraa ka. 25 Khama xu kò c'ẽe xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí me a máá: “Ncãa xae X'aiga ba bóò!” témé.
Igabam kò bìrí xu a máá: “Cgabìan di xg'ama ner kòo tshàua ba koe bóò tama, a tshàua te gaa xg'aman koe tcãà tama, naka tshàua te xòèa ba koe tcãà tama ner cuiskaga dtcòm̀a hãa tite,” tam méé.
26 Bekem qãá q'oo koe xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu nquum koe gaicara xg'aea hãa, me kò Tomase ba hãa cgoa xua. Nquu-kg'áḿ ne kò tcẽekg'amsea hãa, igabam kò Jeso ba gaxu xg'aeku koe hàà téé, a máá: “Tòókuan méé i gaxao cgoa hãa!” témé. 27 A nxãaska Tomase ba bìrí a máá: “Tshàua tsi ncẽe koe tcãà, naka tsia tshàua Te bóò. Tchoanà tshàua tsi naka xòèa Te koe tcãà a. Káíse tc'ẽe-tc'ẽesean cgoa q'aa naka dtcòm̀,” témé.
28 Me Tomase xo̱a Me a máá: “Tiri Tsi X'aiga Tseè, a tiri Tsi Nqari Tseè!” témé.
29 Me nxãaska Jeso ba bìrí me a máá: “Ncẽe tsi ncãa bóò Te ka tsia ko dtcòm̀? Eẽ bóò tama igaba ko dtcòm̀ nea ts'ee-ts'eekg'aièa!” témé.
Dùú domkas ncẽes tcgãya sa góáèa sa
30 Jeso ba kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cookg'ai koe káí zi x'áí zi c'ẽe zi kúrú, ncẽes tcgãyas koe góáse tama zi, 31 igaba i ncẽean góáèa hãa, nxãasega tu gha dtcòm̀, Jeso ba Krestem Nqarim dim Cóá Me e sa ka, a tu a gha dtcòm̀an ka Gam dim cg'õèm koe kg'õèan úú ka.