21
Jeso ba ko 7 xu xgaa-xgaase-kg'ao xu koe x'áíse
Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koem kò Jeso ba gaicara Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu koe x'áíse, Tiberia dim tshàam koe. Ncẽetam ma x'áísea. Simonem Petere ba hẽé, naka Tomase ba hẽé (ncẽe kò Didimo ta ma tciiè ba), naka Nataniele ba hẽé, ncẽe kò Kana koe guua ba, Galilea di i, naka Sebetem di tsara cóá tsara hẽé, naka xgaa-xgaase-kg'ao tsara c'ẽe tsara hẽéthẽé xua kò xg'aea hãa. Simonem Petere ba kò c'ẽe xu bìrí a máá: “Qõòr ko a síí x'aùan qgóó,” témé. Xu máá: “Qõò cgoa tsi xae gha,” témé. Xu tcg'oa a xu a síí dxòrom koe q'ábà, igaba xu kò ẽem ntcùúm ka táá cúí gúù ga qgóó.
Kaisa ntcùúkg'ai cgoam kò Jeso ba tshàam-kg'áḿ koe téé-tẽe, igaba xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu táá Jeso Me e sa bóòa q'ãa. Me Jeso ba tcii xu a máá: “Cóá xaoè, cúí x'aù ga xao gáé hòò tama?” témé. Xu xo̱a Me a máá: “Eẽ-ẽe!” témé. Me bìrí xu a máá: “Gaxao dis c'uisí sa kg'áò xòèan dxòrom di koe xaoa tcãà, c'ẽe gúù xao gha hòò ke,” témé. Xu xaoa tcãà si, a xu a dxòrom q'oo koe tcéèa tcãà sa ka tààè, x'aùan di káí-q'ooan ka.
Me kò nxãaska xgaa-xgaase-kg'aom ẽe Jesom kò ncàm̀a hãa ba Petere ba bìrí a máá: “X'aiga Me e!” témé. Eẽm ko Simonem Petere ba kóḿ X'aiga Me e sa kam kò gam di qgáían hã̱a (tséé sam kò nxõ̱òa máá ana hãa khama), a ba a tshàan q'oo koe nxàìa tcãà. Igaba xu kò c'ẽe xu xgaa-xgaase-kg'ao xu dxòrom cgoa tshàam tsa̱m-tsáó koe síí, x'aùan ka cg'oèa hãas c'uisí sa tcéè a. Nqõómkg'ai ka xu kò nqúù tama, 100 khama noo zi náà-q'oo zi cúí zi kò qaùa hãa. Eẽ xu ko nqõómkg'ai koe hàà ka xu kò gaa koe bóò si c'ee sa dxùúsea hãa, a x'aùan úúa hãa naka péréan hẽéthẽé e.
10 Me kò Jeso ba bìrí xu a máá: “C'ẽe x'aùan ẽe xao ncãa qgóó xao óá,” témé.
11 Me kò Simone Petere ba q'ábà, a c'uisís x'aùan ka kò cg'oèa sa tcéèa tcg'òó, 153 i kò ii. Káí i kò ii igabas kò c'uisí sa táá tòà. 12 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Hàà xao naka hàà tc'õó,” témé. Nxãaska i kò xgaa-xgaase-kg'aoan kgoarase tama, tẽè Me i gha a máá: “Dìí Tsia?” témé ka. X'aiga Me e sa xu kò q'ana hãa khama. 13 Me Jeso ba hàà, a hàà péréan séè, a máà xu. A ba a gataga hẽé x'aùan ka.
14 Ncẽea kò nqoana dim x'aèm ga me e, ncẽem kò Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu koe x'áíse ba, ẽem kò x'ooan koe ghùièa ka.
Jeso ba hẽé naka Petere ba hẽéthẽé tsara
15 Eẽ xu ko tc'õóa xg'ara kam kò Jeso ba Simonem Petere ba bìrí a máá: “Simoneè, Johanem di tsi cóá tseè, ncẽe xu khóè xu ka tsia ncàm̀ Tea?” témé. Me bìrí Me a máá: “Eè, X'aigaè, ncàm̀ Tsia raa sa Tsi q'ana,” témé. Me Jeso ba bìrí me a máá: “Tiri ghùu-coan dxòókagu,” témé.
16 Me kò gaicara Jeso ba bìrí me a máá: “Simoneè, Johanem di tsi cóá tseè, ncàm̀ Tea tsia?” témé. Me bìrí Me a máá: “Eè, X'aigaè, ncàm̀ Tsia raa sa Tsi q'ana,” témé. Me Jeso ba máá: “Tiri ghùuan kòre,” témé.
17 Nqoana dis kam kò Jeso ba bìrí me a máá: “Simoneè, Johanem di tsi cóá tseè, ncàm̀ Tea tsia?” témé. Petere ba kò tshúù-tcao, Jeso ba kò nqoana q'oro tẽè me a máá: “Ncàm̀ Tea tsia?” témé khama, kam kò máá: “X'aigaè, wèé zi gúù zi Tsi q'ana; ncàm̀ Tsia raa sa Tsi q'ana!” témé. Me Jeso ba máá: “Tiri ghùuan dxòókagu. 18 Tseegukar ko tseeguan bìrí tsi a ko máá: Eẽ tsi xg'ao cg'áré ii ka tsi xg'ao ko hã̱akaguse, a ko kg'ama tẽe a qõò ẽe tsi ko tc'ẽe koe. Igaba ncẽe tsi kaia hãa ka tsi gha tshàua tsi tchoanà, me gha c'ẽem khóè ba hã̱akagu tsi, a ba a ẽe tsi tc'ẽe tama koe úú tsi,” tam méé. 19 (Ncẽeta mééan kam kò Jeso ba Peterem gha hàà x'óóm dàò ba nxàe, a ba a Nqari ba x'áàkagu.) Kam kò nxãaska bìrí me a máá: “Xùri Te!” témé.
20 Petere ba kò ntcẽè, a c'ẽem xgaa-xgaase-kg'aom Jesom kò ncàm̀a hãa ba qãáa ba koe bóò, me ko xùri tsara a. (Ncẽe ba gam ẽe kò dqòa di tc'õoan koe, Jesom koe ghãase ntcõem ga me e, ncẽe kò tẽè Me a ko máá: “X'aigaè, dìína ko hàà khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Tsi?” témé ba.) 21 Eẽm ko Petere bóò me, kam kò Jeso ba tẽè a máá: “X'aigaè, kháé gam ka ntamaà?” témé. 22 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Kg'õèasem gha hãa, Ra nxãakg'aiga síí ka̱bise sar kòo tc'ẽe ne i ko nxãan tsáá koe dùú sa nxàe? Tsáá méé tsi xùri Te,” tam méé.
23 Si kò ncẽes tchõà sa khóè qõeku xu koe qòàrase, ncẽem xgaa-xgaase-kg'ao ba x'óó tite di sa. Igabam kò Jeso ba máá, x'óóm tite, témé tama, kg'amam kòo máá: “Kg'õèasem gha hãa, Ra nxãakg'aiga síí ka̱bise sar kòo tc'ẽe ne i ko nxãan tsáá koe dùú sa nxàe?” témé.
24 Ncẽem xgaa-xgaase-kg'ao ba gam ncẽe zi gúù zi kò nxàea tseegukaguam ga me e, a kò góá zi ba. Ta q'ana hãa gam dis nxàea tseegukagu sa tseegu si i sa.
Tcgãyas dis chõò-q'oo sa
25 Jeso ba kò gataga thẽé c'ẽe zi gúù zi káí zi kúrú. Ncẽè wèéa zi ga kò cúí-cúí góáèa hãa nem ga kò, bóòr ko ka, nqõóm ga ba kgoana naka wèé zi tcgãya zi ncẽe zi qgóó tama, ẽe ga kò góáèa hãa zi.