5
+Beene kee lɛ bó ké baale ɛkolɛ ke bocee ncese le ɛ̂ bonyii ɛntelɛŋ egɛɛ lɛ wvú elemtè Nyo' le nje bonyii, ɛ wvú mum no joo nnyá bonyii feese ɛ̂ Nyo', gee tɛn boncese fô bibefɛ bi bonyii le. +No wvú wvù cee ncese nu tɛn ɛ wvú wɛɛyi jé le nteen, ɛ wvú mum no kee keenu nyɛkeey bô bonyii bò yaa kee kɛ mwɛɛm bvuyte lo le. +Nje kewɛɛyɛ kew kin, ɛ wvú mum no kɛŋke keegee boncese fô biew bibefɛ le kɛ lɛŋlɛŋ no wvú gee fô bi bonyii bomew e. +Kɛ wee nulo ebense ɛkolɛ kew lɛ wen enù ɛkolɛ ke bocee ncese le kɛ. Ɛ̀ ké baa Nyo' mwɛtɛn kɛ lɛŋlɛŋ no wvú to balɛɛ Ɛlon. +Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no kɛ Klistu to baa bense ɛkolɛ kew lɛ wen enù ɛkolɛ ke bocee ncese le kɛ. Ɛ̀ to gɛke Nyo' wvú mum gay lɛ,
“Wo nu Waa wɛm,
ɛ ɛbɛn nu ɛ me ɛ ŋgay wase lɛ me nu Ico.”
+Ɛ wvú bvuu gay bvudvuu bvumew e tɛn lɛ,
“Wo nu cee ncese wvù mɛy lo ɛ̂ je yì Mɛlkisɛdɛk nu jó le.”
+Ɛ̀ to nu seke Jisos to nu fokuse fɛn, wvú to ké no bunlee sekecii lɛke fô Nyo' le, beele foweɛwe shiwse misɛm fô wvú wvù Nyo' wvù nulo efi wvú can kpwe le. No ɛ̀ to nu wee ɛ wvú fane bvuu wvumte Nyo', ɛ Nyo' mum yuw bunle ye. +Naa no Jisos to nu Waa Nyo' nonɛn, boŋgɛw bò wvú to yɛnɛɛ to nu ɛ ge ɛ wvú yɛɛyi keeyuuke kɛ ɛ ɛ̀ nu Nyo' le. +Ɛ Nyo' ke ge ɛ wvú no nu wee wvù nu ɛ kpwɛntɛn ɛ gɛn ɛ mɛse, wvù eboysee bonyii bò yuuke wvú le. Ɛ mboyma wvun nu wvù nu sɛ ŋka. 10  +No Nyo' geɛ nonɛn mum gɛɛ wvú lɛ wvú enù ɛkolɛ ke bocee ncese le diɛwɛ Mɛlkisɛdɛk e.
Fo wee Klistu ebvuu etfuw bikaa kɛ
11 Mwɛɛm nu dvú nteen mvù bese bɛɛ kɛŋke keejeme ɛkumɛ saaka wvun. Geenɛn fí tɛmyi keenɛle ɛ́ fí eyuu fô ben e, njefo ben nu ɛ nɛ wase ɛ no lɛɛ baay keeyuw fiɛɛ. 12  +Ɛ́ ɛ̀ be nu ɛ̂ lɛŋ e, tu ɛ̀ be yɛɛyi wase ben bonyii keseen. Ben ɛ kaa ɛ nɛ ɛ no nu lɛ bó ebvuu ekase eyɛɛyi lo ben bô mwɛɛm mvu ɛkumɛ diɛw Nyo', ɛ ɛ̀ nu mvù bó ké yaw kɛw yî dvú le. Ben bɛɛ diɛwɛ mvunlɛy mvu boom e mvù bɛɛ yamte ɛ ɛ̀ nu ɛmben, ɛ bó baa diee wase mwɛɛm mvudien mvù tɛmyi kɛ. 13 Kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ wee wvù bɛɛ yɛɛyi lo diɛw Nyo' ekee fiɛɛ fi lɛŋ ɛ̂ Nyo' ɛjise kɛ. Wvú nu diɛwɛ finlɛy fi wan e fì bɛɛ yamte ɛ ɛ̀ nu ɛmben e. 14  +Mwɛɛm mvudien mvù tɛmyi nu ɛ ɛ̀ ké no diee bonyii bò nu ɛ bó ɛ taw wase. Boban nu bonyii bò nu ɛ bó ɛ yɛɛyi wase keetaasse mwɛɛm kee jɛɛy jɛɛy mvù jee bô mvù befe.
+ 5:1 4:14 + 5:2 2:17-18; 4:15; 7:28 + 5:3 7:27; 9:7; Lɛw 9:7; 16:6, 15 + 5:4 Ksm 28:1 + 5:5 1:5 + 5:6 Mben 110:4; Ibu 6:20 + 5:7 Mat 26:36-46 + 5:8 1:2; 4:14; 6:4-6; 7:3, 28; 10:29; Jon 1:34; 4:15; Fili 2:8 + 5:9 7:27 + 5:10 5:6; 6:20 + 5:12 1Kol 3:2 + 5:14 13:9; Lum 16:19; 1Kol 14:20; Ɛfɛ 4:14