6
+No fí nu nonɛn, beene emum ecinɛ n'yɛɛyi wvu ɛkumɛ Klistu wvù wee ké yaw kɛw yɛɛyi le, egɛnè fwe ɛ ɛ̀ nu yî wvu bonyii bò nu ɛ taw wase le. Fo beene ebvuu ekɛw eleesè kenffuy ke n'yɛɛyi le kè lɛ bonyii ekumɛn mvuntelem mvubole yî gee dibole dì nulo etoo bô kpwe, noo n'yɛɛyi wvù lɛ bonyii elese fitele yî Nyo' le kɛ. +Kɛ ɛ̀ nulo tɛn ɛ́ beene ebvuu ekɛw eyɛɛyi lo ɛkumɛ no bó cuke bonyii, * bô keegɛɛle can yî bonyii le kɛ. Ɛ kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ beene ebvuu ekɛw eyɛɛyi ɛkumɛ mbuy wvu yî kpwe le bô ɛkumɛ nsaw wvù nsumtɛn wvudvu nu wvù mɛy lo kɛ. Mwɛɛm mvun nu ɛ beene nulo ecinɛ dvú egɛnè fwe fɛn ɛ Nyo' ɛ fi. +Beene ecinɛ dvú njefo ɛ́ bonyii nu ɛ bó to yuuse wase bó yî fiɛɛ fi Nyo' le, ɛ bó ɛ mom wase nnya yì nɛn'yi fowe, ɛ bó ɛ kɛŋkɛ wase tɛn Keyoy ke Yuule, ɛ nɛ ɛ kase ɛ tfuw bikaa, tu kɛ je nu naa lo dvú yì ɛ̀ nulo ɛ́ bó ebvuu ege ɛ́ bó ekumɛn mvuntelem mvubole ekase etu jim kɛ. Boban bonyii nu ɛ bó ɛ mom wase bvujoŋkɛ bvu diɛw Nyo' le ɛ yuw, ɛ bvuu ɛ kiɛɛ mvuŋgay mvu nshii wvù too le. Ɛ́ bó ley wase mwɛɛm mvun e, ɛ kase ɛ tfuw bikaa, tu kɛ je bvuu nu dvú keege ɛ́ bó ekase ekumɛn mvuntelem mvubole etu jim kɛ, njefo fiɛɛ fì bó ge nu ɛ bó kaase joo ɛ ɛ̀ nu Waa Nyo' taa yî kentam e bô can yibo, shoose ya le. Wɛɛ wvù jaŋ gbwee yî dvú le sekecii ɛ wvú nyaa mwɛɛm mvù bonyii bò bó lem wɛɛ wvudvu nje bó lɛ bó eboytè yî dvú le, ké no kɛŋke kembonɛn ke Nyo' le. +Geenɛn, ɛ́ ɛ̀ kuu bisafe bô bíay wɛne dvudvu, tu ɛ̀ nulo ɛ́ bó eciese lo wvú, ke emum enɛ eton lo.
Nsáa yese shém, naa no bese cim jemyi nɛn, bese kee lɛ ben leeme finɛn ɛ ɛ̀ nu yî mwɛɛm mvù jee fele mvubole, ɛ ɛ̀ nu mvú mvù too bô mboyma fô ben e. 10  +Kɛ Nyo' nu Nyo' kenlow wvù nulo ke edaayɛ lemme dinɛn dì ben lemte noo keŋkoŋɛn kè ben duŋci ɛ kɛw lo ɛ to ɛ buy keseen e fô bonyii bò ɛ̀ nu bew e nje ye kɛ. 11 Shiee wese baay nu lɛ wee bô ɛkolɛ kew eleemè kɛ yî fifiɛ fiɛɛ le nonɛn egɛn emɛse, wvu lɛ ben ke ekɛŋkɛ fiɛɛ fì ben nu ɛ lese bvufee bvucii ɛ no taale fwe yî dvú le. 12  +Fo ben egeè ŋgoy kɛ. Ben ebeŋɛn bonyii bò to lesɛɛ fitele yî Nyo' le, no kuule shém sɛ ke kɛŋkɛ fiɛɛ fì Nyo' to kawɛɛ.
Kɛ Nyo' ké kumɛn ŋkawma we kɛ
13  +Ben ekume seke Nyo' to geɛ ŋkawma ɛ̂ Abla'am. Wvú to dioo gee kan ɛ ɛ̀ nu diee diew di wvú wvù Nyo' le, njefo kɛ wee mvu to bvuu nu dvú wvù kuuke fele wvú, wvù wvú ekan diee diew kɛ. 14 Wvú to dioo kan gay lɛ, “Kecɛɛy, me nu ŋke embuw wo eŋge ɛ́ boom buw elone lo.” 15 No Abla'am yuwɛɛ nonɛn, mum no nu nyɛkeey, ke mum ghan kɛŋkɛ fiɛɛ fì Nyo' to kawɛɛ fidvu. 16  +Ɛ̀ nu kecɛɛy lɛ wee ké diee kelew ekan ɛ ɛ̀ nu diee di wee wvù kuuke fele wvú le, ɛ kelew kedvu mum sumtɛn nsaw. 17 Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no Nyo' to dioo gee ŋkawma no gomte keege lɛ bonyii bò nu ke ekɛŋkɛ fiɛɛ fì wvú kaw fin, ekiɛɛ naa ntay lɛ kɛ wen ké kumɛn fiɛɛ fì wen gomte kɛ. Ɛ wvú dioo kaw mum die kelew. 18  +No Nyo' to kawɛɛ kase die kelew nonɛn, ɛ mwɛɛm mvun mum buy mvunfɛɛm mvù ɛ̀ nulo bó saa ekumɛn kɛ, njefo mvú to buy ɛ ɛ̀ nu diuw Nyo' le, wvù yaa nu naa lo embiay mbiay kɛ. Nonɛn beene bò nu ɛ lewtɛ wase ɛ bɛɛ ɛ̂ wvú ɛkuse emum ekɛŋkè mvuntelem mvù tɛmyi keekaantɛn fiɛɛ fì bó nu ɛ gɛɛ beene ɛ no taale fwe yî dvú le. 19  +Fiɛɛ fin fì beene taale fwe yî dvú le nu fì jici mvuntelem mvusɛɛbeene le cɛɛy cɛɛy, tɛmyi diɛwɛ keŋ'wow e fo mvú ebuuke. Ɛ̀ nu fí fì nu ke ege ɛ́ beene efey eley egɛn ɛnte fô kecee ke Nyo' le ɛjim jo ndvu yì bó nu ɛ shɛŋke ɛ baŋ jó dvú le. 20  +Ɛ ɛ̀ nu fó fò Jisos to leyɛɛ wase diɛwɛ nsafwe wesebeene le keekene bvudvuu ɛ̂ beene. Wvú nu ɛkolɛ ke bocee ncese le wvù mɛy lo ɛ̂ je yì Mɛlkisɛdɛk nu jó le.
+ 6:1 9:14 + 6:2 Jon 3:25-26; Lem 19:1-6 * 6:2 Ncukɛ bonyii wvun jemyi tɛn ɛkumɛ wvù Bojuu to ké no gee. + 6:4 2:1-3; 5:8; 10:26-29; 12:25; Mat 12:31; 1Jon 5:16 + 6:8 Mat 13:7, 22 + 6:10 10:32-34; 13:1; 1Jon 4:7-12, 19-21 + 6:12 11:1-12; Luk 21:19 + 6:13 Keŋ 22:15-18; Ibu 11:12 + 6:16 Ksm 22:11; Mat 5:34; 23:16-22 + 6:18 Ktŋ 23:19 + 6:19 3:6; Lum 5:5; Ibu 9:3 + 6:20 4:14; Mben 110:4; Ibu 5:10; 7:1-4