14
Nijkuak se tlapoa ika oksé tlajtole katlej mach keman ika se tlapoa
Xikchiwakan ika nochi amoyolo de xitetlasojtlakan, iwan xiktlajtlanilikan in Espíritu Santo ma amechmaka ipoder para ika ankitekipanoskej in toTajtzin Dios. Pero okachi xiktlajtlanilikan ma amechmaka ipoder para ankijtoskej itlaj tlajtole katlej Dios kitemaka para ankinmilwiskej in oksekimej. Porke akin tlapoa ika oksé tlajtole katlej mach ika se tlapoa, mach kintlapowia in tlakaj, sino kitlapowia in Dios, porke mach akaj kimomaka kuenta tlan yej kijta. Porke kijta tlan Espíritu Santo kiichtakamatiltia ma kijto. Pero akin kijta itlaj tlajtole katlej Dios kimaka ma kijto, yon kinmilwia in tlakaj para kinpalewis ma moskaltikan itech intlaneltokalis, para kinyolojchikawas iwan para kinyolosewis. Akin tlapoa ika oksé tlajtole katlej mach keman ika se tlapoa, inewian mopalewia para moskaltis okachi itech itlaneltokalis. Pero akin kijta itlaj tlajtole katlej Dios kimaka ma kijto, kinpalewia nochtin in tiopantlaneltokakej para okachi ma moskaltikan itech intlaneltokalis.
Nej nikwelitani tla aminochtin namejwan ankipianij poder para ika antlapoanij ika oksé tlajtole katlej mach keman ika se tlapoa, pero nej okachi nikwelitani tla namejwan ankipianij poder para ika xikijtokan itlaj tlajtole katlej Dios kitemaka. Porke yin okachi moneki ke se tlapoas ika oksé tlajtole katlej mach ika se tlapoa. Porke tla amo se kitomas yon tlajtole tlan se kijta, mach kinpalewis in tiopantlaneltokakej para okachi ma moskaltikan itech intlaneltokalis. Por yonik, nokniwan, tla nej nias namechitati iwan namechtlapowis ika oksé tlajtole katlej mach keman ankikakij, tonses, ¿tlan amechpalewis? Pero tla nej namechtlapowis ika namotlajtol itlaj tlan Dios onechnextilij, o noso tla namechmatiltis okachi de tlan melawak, o noso tla namechilwis itlaj tlajtole tlan Dios nechmaka ma namechilwi, o noso tla namechmachtis se tiotlamachtile de toTajtzin Dios, yon kemaj welis amechpalewis.
Ma tiktlalikan se ejemplo de yen akatlapitzale iwan arpa katlej mach kipiaj nemilistle. Tla amo se kinpapatilis nijkuak se kintzotzonas, mach mokakis tlanon se kitzotzona. Iwan itech se guerra, tla se soldado amo ijki nik kipitzas in tlapitzale ken moneki, mach akaj kimatis kox kipiaj de mololoskej para kimomagaskej. Ijkón noijki namejwan. Tla ankijtoskej itlaj tlajtole iwan amakaj kimomakas kuenta tlan ankijtaj, tonses, mach akaj kimatis de tlanon antlapoaj. Iwan nochi san kitkis in ejekatl. 10 Tejwan tikmatij nik katej miekej tlajtoltin katlej ika tlapoaj in tlakaj de ixko yin tlaltikpak, iwan kada se de yonmej tlajtoltin, para katlej ika tlapoaj, kimatij tlanon kijtosneki. 11 Pero tla nej amo weli nikmomaka kuenta tlan oksekimej tlapoaj, ijkuakón nej nechitaskej kej yeskia mach de inpueblo, iwan yejwan noijki nikinmitas kej yeskia mach de nopueblo. 12 Por yonik kiné, komo namejwan sa tekitl ankinekij in Espíritu Santo ma amechmaka ipoder para welis ika ankitekipanoskej in Dios, tonses xiktlajtlanilikan okachi ma amechmaka ipoder katlej okachi kinpalewis ma moskaltikan itech intlaneltokalis in tiopantlaneltokakej.
13 Ijkón kiné, akin weli tlapoa ika oksé tlajtole katlej mach keman ika se tlapoa, moneki noijki ma kitlajtlanili in Dios de ma weli ma kitoma tlan kijta. 14 Porke tla nej nimotiotzajtzilis inawak Dios ika se tlajtole katlej mach nikmomaka kuenta, yon san noanima motiotzajtzilia pero notlalnamikilis mach kimomaka kuenta tlan kijta noanima. 15 ¿Tlan nikchiwas kiné? Okachi kuale nimotiotzajtzilis inawak Dios ika noanima iwan noijki ika notlalnamikilis. Iwan okachi kuale niktlakuikilis in Dios ika noanima iwan noijki ika notlalnamikilis. 16 Porke tla tej tikweyikixtia in Dios san ika moanima porke titlapoa ika oksé tlajtole katlej mach keman ika se tlapoa, oksekimej mach welis motlasojkamatiskej inawak Dios porke mach kimatij tlan tikijta. 17 Iwan maski sa tekitl kuale ximotlasojkamati inawak Dios, in oksekimej mach kinpalewis para ma moskaltikan okachi itech intlaneltokalis. 18 Nimotlasojkamati inawak Dios porke Yej onechmakak poder para ma niweli ma nitlapoa ika oksekimej tlajtoltin katlej mach keman ika se tlapoa, iwan nion se de amejwan mach akaj ijkón tlapoa ken nej. 19 Pero nijkuak tololitokej tiopan, okachi kuale moneki nikijtos san kanaj makuile tlajtole katlej kuale kimomakaskej kuenta in oksekimej para ma kinpalewi, iwan amo nikijtos kanaj majtlaktle mil tlajtole katlej mach akaj welis kimomakas kuenta.
20 Nokniwan, amo xitlayejyekokan kej ankonemej. Xiekan kej ankonemej itech tlan amo kuale, pero xiekan kej anwejweyin tlakaj ika kuale amotlayejyekolis. 21 Itech itlanawatil in Dios ijkín kijta: “Nikintitlanis tlakaj de oksekimej pueblojtin katlej tlapoaj ika oksé tlajtole para ma kintlapowikan yinmej tlakaj katlej mach nechneltokaj, iwan nion ijkón mach nechkakiliskej, kijta in Señor.” 22 Ijkón kiné, nijkuak Dios akaj kimaka poder para ma tlapoa ika oksé tlajtole katlej mach keman ika se tlapoa, yon kinmaka kej se señas para katlej mach ya kineltokaj Dios, iwan amo para katlej ya tlaneltokaj. Pero nijkuak Dios akaj kimaka poder para ma kijto itlaj tlajtole katlej Dios kimaka, yon kinmaka kej se señas katlej ya tlaneltokakej, iwan amo para katlej mach ya kineltokaj Dios. 23 Iwan tla nijkuak mololoskej in tlaneltokakej itech tiopan, tla nochtin pewas tlapoaskej ika se tlajtole katlej mach akaj kimomaka kuenta, iwan kalakiskej sekimej katlej mach kixmatij itlajtol in Dios o noso mach ya kineltokaj Dios, yejwan welis kijtoskej nik ya ankuatlapolojkej. 24 Pero tla aminochtin pewas ankijtoskej itlaj tlajtole katlej Dios amechmaka xikijtokan, iwan kalakis akaj katlej mach ya kineltoka Dios o noso akaj katlej mach kixmati itlajtol in Dios, ijkuakón yej kimomakas kuenta nik tlajtlakolej iwan pewas moyolpejpenas (moyolkuepas), por yen tlan kikakis de amejwan. 25 Nochi tlan amo kuale katlej kipixtos ipan iyolo, kikixtis. Iwan motlankuaketzas kiweyikixtis in toTajtzin Dios, iwan kijtos nik melawak in Dios kajki amowan.
Xikchiwakan nochi ika kuale iwan ken moneki
26 Ijkón kiné, nokniwan, ijkín xikchiwakan nijkuak anmololoskej. Nijkuak anmololoskej sekimej ma tlakuikakan, sekimej ma tlamachtikan, sekimej ma kijtokan itlaj tlan Dios kinnextilia, sekimej ma tlapoakan ika oské tlajtole katlej mach ika se tlapoa, iwan sekimej ma kitomakan yon tlajtole. Pero nochi yon ma yeto para ma kinpalewi in tlaneltokakej para okachi ma moskaltikan itech intlaneltokalis. 27 Nijkuak akaj tlapoas ika oksé tlajtole katlej mach keman ika se tlapoa, ma tlapoakan san omen o noso eyin, iwan ma kintokarojtiw sesejsenmej. Iwan moneki akaj ma kitoma tlan se kijta. 28 Pero tla nijkuak anmololoskej tiopan, tla amo onkaj akin welis kitomas in yon tlajtole, okachi kuale amakaj ma tlapoa ika oksé tlajtole katlej mach ika se tlapoa, okachi kuale kada se iselti ma motlapowi iwan Dios kan amakaj ma kikaki. 29 Ijkón noijki, ma tlapoakan san omen o noso eyin katlej kinekij kijtoskej itlaj tlajtole katlej Dios kinmaka. Iwan oksekimej ma kikakikan tlan kijtaj, iwan ma kiyejyekokan kox yen Espíritu Santo kinmakatok in yon tlajtole o noso amo. 30 Pero tla se tokni katlej ompa ewatok iwan Dios kilwia itlaj tlajtole katlej moneki ma kijto, ijkuakón katlej achtoj otlapojtoka ma kawili ma tlapoa yon tokni. 31 Ijkón, nochtin katlej Dios kinmaka itlaj tlajtole para ma kijtokan, ma tlapoakan sesejsenmej para nochtin ma welikan ma kimomakakan kuenta iwan ma moyolojchikawakan. 32 Katlej kijtaj itlaj tlajtole katlej Dios kinmaka ma kijtokan, kipiaj de kimatiskej mochiaskej asta ijkuak kintokaros tlapoaskej. 33 Porke Dios mach kineki san semi nochtin ma tlapoakan porke mach akaj kimatis akin moneki se kikakilis.
Noijki welis ankichiwaskej yin tlamantle ken kichiwaj nochtin in oksekimej tiopantlaneltokakej katlej iaxkawan in Dios. 34 In siwamej mach kintokaroa tlapoaskej nijkuak anmololoaj tiopan. In siwamej moneki ma kinkawilikan in tlakaj ma kinyekanakan ijkón ken kijta itlanawatil in Dios. 35 Tla in siwamej kinekij kimatiskej itlaj tlamantle, moneki ma kintlajtlanikan inmokichwan itech inchan. Porke mach kuale mota se siwatl ma tlapoa nijkuak anmololoaj tiopan.
36 Moneki xikmatikan ke itlajtol in Dios mach achtoj amejwan opéj ankimatij iwan mach san yen namejwan ankimatij. 37 Tla akaj momachilia nik in Dios kimaka poder para ma weli kijto itlaj tlajtole katlej Dios kimaka, o noso momachilia nik kipia in Espíritu Santo, ma kimomaka kuenta nik in yin tlan namechijkuililia yon itlanawatil in Dios. 38 Iwan tla amo kimomaka kuenta nik yin itlanawatil in Dios, tonses yon akin ijkón momachilia noijki amakaj ma kichiwa kuenta.
39 Ijkón kiné, nokniwan, xiktlajtlanilikan in Dios ma amechmaka ipoder para xikijtokan itlaj tlajtole katlej Yej amechmakas, iwan amo xikintzatzakuilikan katlej tlapoaj ika oksé tlajtole katlej mach keman ika se tlapoa. 40 Pero xikchiwakan nochi ika kuale iwan ken moneki.