8
Jesús yen techtlajtolia de itech in yankuik akuerdo
Katlej okachi importante de tlan namechilwijtok, kijtosneki in toSeñor Jesucristo yen toweyi tiopixke iwan omotlalij ik yekmaitl de yen siya kan Dios tlanawatia itech ilwikak. Jesucristo tekipanoa kej weyi tiopixke itech tiopan ompa itech ilwikak, kijtosneki katlej melawak tiopan katlej mach okichijkej tlakaj sino Dios okichij. Nochtin in wejweyin tiopixkej okitekipanoayaj in toTajtzin Dios okimakayaj intlamanal in tlakaj iwan okitlamiktiliayaj ika yolkamej, tonses in toSeñor Jesucristo noijki omonekia kimakas in toTajtzin Dios se tlamanale. Iwan tla Jesucristo nian yeni ixko yin tlaltikpak, nion mach siera yeni tiopixke, porke nian ixko yin tlaltikpak katej oksekimej tiopixkej katlej kitlamaniliaj in toTajtzin Dios ijkón ken kijta itlanawatil in Moisés. Pero yinmej tiopixkej iwan nochi tlan kichiwaj itech se tiopan, yon san se ejemplo de yen tlan onkaj itech ilwikak. Tikmatij nik in yon san se ejemplo porke nijkuak in Moisés antes de kichiwani in mantajtiopan, in Dios okilwij: “Kuale xiktlali kuidado iwan satepan ijkón tikchiwas in mantajtiopan ijkón ken Nej yonimitzititij ipan tepetl.” Pero toweyi tiopixke tekipanoa itech se tiopan katlej okachi kuale. Porke Yej techtlajtolia inawak Dios iwan techmaka se akuerdo katlej okachi kuale, porke yon yankuik akuerdo techmaka miek tlamantle katlej sa tekitl kuale iwan amo ken achtoj akuerdo.
Porke tla nekáj achtoj akuerdo yeskia sa tekitl kuale, tonses mach ok monekini oksé yankuik akuerdo. Pero Dios okitak nik in tlakaj mach oweliaj okichiwayaj in akuerdo katlej Dios achtoj okinmakak, iwan por yonik in Dios okijtoj:
In Señor kijta: Ajsis tonale
nikchiwas se yankuik akuerdo inwan tlakaj de Israel iwan de Judá.
Mach yetos ken nekáj akuerdo katlej onikchij innawak in ya wejkawitl inweyitajwan,
nijkuak onikinmatilanke iwan onikinkixtij de itech país de Egipto.
Porke mach okichijkej in akuerdo katlej inwan onikchij,
iwan por yonik Nej onikinkaj, kijta in Señor.
10 In yankuik akuerdo katlej satepan nikchiwas inwan tlakaj de Israel, yen yin:
Nej niktlalis notlanawatil ipan intlalnamikilis,
iwan nikijkuilos ipan inyolo.
Nej nietos niinDios,
iwan yejwan yeskej nokonewan.
11 Mach monekis akaj tlakatl ma kimachti akaj oksé itlakaikni,
nion mach kilwis ikni ma kixmati in Señor.
Porke nochtin nechixmatiskej,
desde katlej okachi tzikitzin asta katlej okachi weyi.
12 Iwan nikintlapojpolwis de tlan amo kuale okichijkej nonawak,
iwan mach ok keman nikelnamikis intlajtlakol.
13 Nijkuak in Dios tlapoa de se yankuik akuerdo, kijtosneki in achtoj akuerdo ya biejo. Iwan tlan ya biejo iwan mach ok kuale, yon san niman pojpoliwis.