9
In tiopan de ixko yin tlaltikpak iwan tiopan de ilwikak
In achtoj akuerdo okipiaya itlanawatil (irreglamento) para kenik se kitiochiwas in Dios. In mantajtiopan kan okitiochiwayaj in Dios yon okichiwayaj in tlakaj. Iwan yon mantajtiopan otlajkotzaktoka ika se kortina, se lado oyeka itoka Kan Tlatiochiwalojkan kan oyeka in kandelero iwan kan oyeka in mesa katlej ipan okitlaliayaj in pan. Iwan oksé lado ikuitlapan kortina oyeka itoka Kan Tlixpantzin. Ompa oyeka se artal de oro kan okichichinoayaj kopale, iwan ompa oyeka in tlatiochiwalkaja katlej oixaltitoka nochi lado ika oro. Ijtik yon tlatiochiwalkaja oyeka se xoktzin de oro katlej ijtik oyeka in maná, iwan noijki ompa oyeka ikarrotij in Aarón katlej oseliak, iwan noijki ompa oyekaj in temej kan oijkuilitokaj in tlanawatiltin de yen akuerdo. Ikpak yon tlatiochiwalkaja oyekaj omen angelestin de oro, iwan yon kijtosneki nik in Dios ompa oyeka, iwan yonmej angelestin okixtzaktokaj ika inmajaswan itzaka in tlatiochiwalkaja. Iwan ipan yon tlatiochiwalkaja in tiopixke ompa otlajtzelwiaya ika inmeso in yolkamej para Dios ma kintlapojpolwi in tlakaj de intlajtlakol. Pero axan mach moneki okachi se kijtos de yon tlamantle.
Nijkuak nochi tlamantle yokiyektlalijkej itech ilugar, in tiopixkej okalakiaj nochipa Kan Tlatiochiwalojkan de yen mantajtiopan para okichiwayaj intekiw. Pero Kan Tlixpantzin ompa okalakia san yen weyi tiopixke san se buelta se xiwitl. Iwan nijkuak okalakia okitkia inmeso in yolkamej para okixpantiliaya in toTajtzin Dios para ika okitlaxtlawaya de yej itlajtlakol iwan noijki de intlajtlakol nochtin tlakaj. In Espíritu Santo techmachtia se tlamantle de yen mantajtiopan katlej tlajkotzaktok. Kijtosneki mach nochtin tlakaj oweliaj okalakiaj Kan Tlixpantzin porke ok okichijtokaj tlan kijta in achtoj akuerdo katlej kijta kenik moneki kiweyikixtiskej in toTajtzin Dios. Nochi yon techititia se ejemplo para tejwan katlej tikatej itech yin tiempo. Techititia nik in tlamanale iwan inmeso in yolkamej katlej okixpantiliayaj in toTajtzin Dios, mach owelia okinyolchipawaya in tlakaj katlej ijkón okichiwayaj para okiweyikixtiayaj in toTajtzin Dios. 10 In ya wejkawitl akuerdo okinpiaya miekej tlanawatiltin katlej okinmilwiaya in tlakaj tlanon kikuaskej o noso tlanon koniskej, noijki kenik maltiskej iwan kenik mopajpakaskej. Nochi yon omonekia ijkón kichijtoskej asta ijkuak Dios okichiwako oksé yankuik akuerdo.
11 Pero axan Cristo yowalaj, yen weyi tiopixke katlej otechwalkuilij miek tlamantle kuale. Yej mach tekipanoa de weyi tiopixke itech se mantajtiopan katlej okichijkej in tlakaj ixko yin tlaltikpak, sino Yej tekipanoa de weyi tiopixke itech se tiopan katlej okachi weyi iwan katlej okachi kuale, katlej mach okichijkej in tlakaj, kijtosneki mach de nian tlaltikpak. 12 Cristo okalakke Kan Tlixpantzin katlej kajki ilwikak san semi iwan iktlanke (ik tlami), iwan mach okitkik inmeso tentzomej iwan inmeso bakajtin para kixpantilis in toTajtzin Dios, sino okixpantilij katlej de Yej ieso, iwan ijkón okitlaxtlaj totlajtlakol para welis timomakixtiskej iktlanke. 13 Achtoj ika inmeso torojtin iwan ika inmeso tentzomej, iwan noijki ika itlikonexo in bakajtzin katlej okinpixiliayaj in tlakaj katlej amo chipawakej, nochi yon owelia okinchipawaya in tlakaj nijkuak omoyolsokiotiayaj. 14 Pero ieso in Cristo okachi kipia poder iwan amo ken inmeso in yolkamej. Porke in Espíritu Santo katlej kipia nemilistle iktlanke (ik tlami), okipalewij in Cristo para ma motemakti (motemaktili) ma kimiktikan ijkón ken nijkuak okimiktiliayaj in toTajtzin Dios se yolkatl katlej chipawak. Iwan Cristo Yej noijki chipawak porke mach okichij nion se tlajtlakole. Iwan Cristo ieso techchipawa ipan toyolo para ma tiwelikan ma tiktekipanokan toTajtzin Dios katlej yolitok, iwan mach ok moneki tikchiwaskej tlan kijta in ya wejkawitl tlanawatile katlej mach ok itlaj ipatij.
15 Por yonik, Cristo yen techtlajtolia inawak Dios de itech in yankuik akuerdo katlej axan tikpiaj. Iwan axan nochtin katlej Dios kinnotza para ma tlaneltokakan inawak Cristo, welis kipiaskej iktlanke (ik tlami) tlan Yej yokijtoj techmakas. Yon welis tikpiaskej porke Cristo omikke por tejwan para welis techtlapojpolwis de totlajtlakol katlej achtoj otikchijkej nijkuak ok otiekaj itech achtoj akuerdo. 16 Namejwan ankimatij nijkuak se tlakatl kichiwa se amatl kan kijta akin kikajtewilis tlan iaxka nijkuak mikis, tonses mach akaj welis kimoaxkatis tlan kijta yon amatl asta ijkuak ma miki yon tlakatl. 17 Porke se amatl ken yon mach itlaj serbiroa mientras ok onkaj akin okichij, sino serbiroa nijkuak miki akin okichij. 18 Por yonik, in achtoj akuerdo katlej Dios okichij inwan tlakaj, noijki achtoj omonekke mikis se yolkatl para opéj serbiroa in yon akuerdo. 19 Nijkuak Moisés okinlerilij nochtin tlakaj nochi in tlanawatile de toTajtzin Dios, okitzkij sekin ichkatl chichiltik iwan se imayo de se kuawitl itoka hisopo, okinsiaj ijtik estle nelitok ika atl de yen torojkonemej iwan tentzomej, iwan okajtzelwij in libro kan oijkuilitokaj in tlanawatiltin iwan noijki okinmajtzelwij nochtin tlakaj. 20 Iwan Moisés okinmilwij: “Yin yen estle katlej kiteititia nik ya pewa tekipanoa in akuerdo katlej Dios towan kichiwa iwan katlej technawatia ma tikchiwakan.” 21 Moisés noijki okajtzelwij ika estle in mantajtiopan iwan nochtin tlamantin katlej omotekipanoltiayaj ompa tlijtik. 22 Iwan ijkón, in tlanawatile de Moisés, techititia nik oyekaj miekej tlamantin katlej omonekia mochipawanij ika estle. Iwan mach onkaj tlapojpolwilistle de tlajtlakole tla amo nokiwis estle.
Cristo omotemakak ma kimiktikan para welis techtlapojpolwis de totlajtlakol
23 Nochi yon kajki san kej se ejemplo de tlan onkaj itech ilwikak. In tlamantin de nian tlaltikpak omonekia mochipawaskej ika inmeso in yolkamej. Pero in tlamantin katlej katej itech ilwikak noijki omonekia mochipawaskej ika ieso de akaj katlej okachi kuale, iwan amo ika ieso de se yolkatl. 24 Iwan Cristo mach okalakke Kan Tlixpantzin de yen mantajtiopan katlej okichijkej in tlakaj, katlej kajki san kej se ejemplo de katlej melawak tiopan. Sino Cristo okalakke ompa meroj itech ilwikak kan axan techtlajtolia inawak Dios. 25 Iwan Cristo okimakak in toTajtzin Dios katlej de Yej ieso, iwan mach moneki motemaktis (motemaktilis) para ma miki miekpa ken okichiwaya in weyi tiopixke okimiktiaya se yolkatl kada xiwitl, iwan okalakia Kan Tlixpantzin para okixpantiliaya in toTajtzin Dios inmeso in yolkamej iwan amo de yen ieso. 26 Tla ijkón yeni, tonses in Cristo omonekia mikini miekpa desde ijkuak Dios okichij in tlaltikpak. Pero Cristo omonextiko itech yinmej iyakatlanka tonaltin, iwan omotemaktij san se buelta para omikke ken nijkuak okimiktiayaj se yolkatl, para ijkón welis kintlajtlakolkixtis in tlakaj, iwan mach ok itlaj moneki. 27 Iwan tejwan katlej titlaltikpaktlakaj tinochtin san se buelta timikiskej, iwan satepan Dios techixkomakas (techtzonmanas). 28 Iwan ijkón noijki, in Cristo omikke san se buelta nijkuak omotemakak ma kimiktikan para okintlajtlakolkixtij miekej tlakaj. Iwan Cristo oksemi witz, pero mach ok witz para techtlajtlakolkixtis, sino witz para techmakixtis tinochtin katlej tikchiaj ma wiki.