7
Jesús okinmajwak in tlamachtijkej de itlanawatil in Moisés
(Mt. 15:1-20)
In fariseos iwan sekimej tlamachtijkej de itlanawatil in Moisés owalajkej de weyikan de Jerusalén iwan omololojkej inawak Jesús. Miekpa okinmitayaj imomachtijkawan otlakuayaj iwan mach omomajtekiayaj. Pero in fariseos omomajtekiayaj. (In fariseos iwan oksekimej judiojtin omomajtekiayaj miekpa nijkuak otlakuayaj porke ijkón okinmititijkej inweyitajwan. Iwan nijkuak owalmokuepayaj de tiankisko, tla amo momajtekiskej miekpa mach tlakuaskej, iwan okipiayaj oksekimej kostumbres okachi: okinpajpakayaj basojtin, jarrojtin iwan oksekimej trastestin de tepostin, iwan asta kamajtin.) In fariseos iwan tlamachtijkej de itlanawatil in Moisés okitlajtlanijkej in Jesús:
―¿Tlanik momomachtijkawan mach kineltokaj tlan otechmachtijkej in ya wejkawitl toweyitajwan? ¿Tlanik tlakuaj iwan mach momajtekiaj ken tejwan?
Yej okinnankilij:
―Melawak ken okijtoj Isaías nik namejwan san anteixkajkayajkej. Nijkuak okijkuiloj ken Dios okilwij:
Yinmej tlakaj nechtlakitaj san ika inten,
pero inyolo kajki wejka de Nej.
Mach itlaj ipatij intiotzajtzilis.
Tlan yejwan tlamachtiaj yon mach witz de Dios, sino yon kisa san de itech yejwan intlayejyekolis.
Namejwan mach ankineltokaj tlan otechnawatij in Dios, iwan namejwan yej oksé tlamantle tlan ankichiwaj, yej anmotlapajpakiaj iwan ankineltokaj se tlanawatile de amejwan.
Jesús noijki okinmilwij:
―Namejwan ankikawaj se lado tlan Dios otechnawatij, iwan yej ankichiwaj de tlan namejwan anmotlayejyekol. 10 Moisés okijtoj: “Xikintlakita mopapan iwan momaman.” Noijki okijtoj: “Akin biero kitenewilia ipapan o noso imaman, ma kimiktikan.” 11 Pero namejwan ankijtaj ke se tlakatl welis kilwis ipapan o noso imaman: “Mach welis nimitzpalewis ika tlan mitzpoloa porke ya Corbán.” (Corbán kijtosneki tlan nikpia yonikmaktilij in Dios.) 12 Ijkón, namejwan mach ankitekawiliaj ma se kipalewi ipapan o noso imaman. 13 Namejwan ankikawaj se lado itlajtol in Dios iwan yej ankichiwaj tlan de amejwan anmokostumbre. Iwan noijki ankinchiwaj oksekimej tlamantin ken yinmej.
14 Jesús okinnotzke nochtin tlakaj iwan okinmilwij:
―Xinechkakikan aminochtin iwan xikmomakakan kuenta tlan nikijta. 15 Nochi tlan kalakis ijtik se tlakatl mach kiyolsokiotis. Tlan kisa de ipan iyolo in tlakatl yej yon kiyolsokiotia. 16 Tla ankinekij ankimomakaskej kuenta, xikkakikan.
17 Satepan de okinkajtej in tlakaj se lado, Jesús okalakke itech se kale, imomachtijkawan opéj kitlajtlaniaj tlan kijtosneki de tlan okinmakak kuenta. 18 Yej okinnankilij:
―¿Namejwan no mach ankimomakaj kuenta? ¡Xikkakikan! Tlan kalaki ijtik se tlakatl mach itlaj kitoktia. 19 Porke mach kalaki ijtik iyolo, sino ijtik itlalax iwan satepan kisa kalan.
Ijkón Jesús okinmilwij nik chipawak nochi tlan mokua. 20 Noijki okijtoj:
―In tlajtlakole katlej kisa de itech se tlakatl, yen yon kiyolsokiotia. 21 De ijtik inyolo in tlakaj kisa katlej mach kuale tlalnamikilistle, momekatiaj katlej tlanamiktiltin iwan katlej mach tlanamiktiltin, temiktiaj, 22 tlachtekij, tominpitzomej, kitetoktiaj tlan amo kuale, tekajkayajkej, kiwelitaj mopaktiskej ika intlalnakayo, moxikoanimej, tepojpoaj, moweyinekij, iwan mach kimatij tlakakij. 23 Nochi yon mach kuale tlamanyotl kisa de ijtik inyolo in tlakaj iwan kinyolsokiotia.
Jesús okikixtij se ejekatl mach kuale de itech se ichpochtle
(Mt. 15:21-28)
24 Jesús oyáj ik región de Tiro iwan ik región de Sidón. Okalakke itech se kale, iwan okinekia mokawani ompa para mach akaj ma kimati kanin kaj, pero mach owelik omotlaatij de nochtin. 25 Se tenan okipiaya ichpoch katlej okipiaya se ejekatl mach kuale. In tenan okimatke kan oyeka in Jesús, oyáj inawak iwan omotlankuaketzke ikxitlan. 26 Yin tenan mach judía, yej oyeka griega, otlakatke Sirofenicia. Okitlatlawtij in Jesús ma kikixtili in ichpoch in ejekatl mach kuale. 27 Iwan Jesús okilwij:
―Achtoj ma nikinpalewi nojudiojikniwan. Tej mach tijudía. Tla tej nimitzpalewis, yon kej yeskia niktlamaka se chichij ika intlakual ikonewan Dios.
28 In tenan okinankilij:
―Aján, Señor. Pero nijkuak ikonewan Dios tlakuaj ipan mesa, tepewi sekin intlakualpayex, iwan chichimej kikuaj yon tlakualpayextle.
29 Jesús okilwij:
―Kuale otitlanankilij, xiwia, in ejekatl mach kuale yokiske de itech mochpoch.
30 In tenan oyáj para ichan iwan okitajsik ichpoch wetok ipan itlapech, iwan ejekatl mach kuale yokiske.
Jesús okipajtij se tlakatl nontzin iwan mach otlakakia
31 Jesús okiske de región de Tiro iwan opanok ik región de Sidón. Satepan opanok itech tlalmej kan katej majtlaktle pueblojtin kan noijki kitokaxtiaj Decápolis, iwan oajsito kan lago de Galilea. 32 Ompa okiwikilijkej se tlakatl nontzin iwan mach otlakakia. Okitlatlawtijkej in Jesús ma kitlali ima ipan yon tlakatl. 33 Jesús okiwikak ik se lado iselti, okinkalakij imajpilwan ijtik inakaswan in yon tlakatl, ochijchak iwan okikitzkilij inenepil. 34 Satepan Jesús otlachixke ik ilwikak, oelsijsij iwan okilwij:
―¡Efata! ―kijtosneki: ¡Ximotlapokan!
35 San niman ijkuakón yon tlakatl onakastlapowik, noijki onenepilkaxanke iwan opéj tlajtoa kuale. 36 Satepan, Jesús okinnawatij in tlakaj mach itlaj ma kijtokan de tlan okichij, pero yejwan okachi okixoyawayaj in tlajtole.
Jesús okinpajtij oksekimej kokoxkej
37 Nochtin sa otlajtlachixkej (omomajmawtijkej) de tlan otlamochij, iwan okijtoayaj:
―Yin Jesús kuale kinchiwa nochtin yinmej tlamantin. Katlej mach tlakakij kintlakakitia iwan katlej mach tlajtoaj kintlajtoltia.