27
Jesús okiwikakej inawak Pilato
(Mr. 15:1; Lc. 23:1-2; Jn. 18:28-32)
Nijkuak otlaneske, nochtin in tlayekankej tiopixkej inwan tlayekankej tetajtzitzintin judiojtin, omotlalijkej san se tlajtole kenamij kichiwaskej para kimiktiskej in Jesús. Okiwikakej ilpitiw iwan okimaktilijkej in gobernador Poncio Pilato.
Judas omokechpiloj
Satepan Judas, katlej okitemaktij (okitemaktilij) in Jesús, nijkuak okitak nik in Jesús yokitlajtlakoltijkej para mikis, omoyolpejpenke (omoyolkuepke) de tlan okichij, iwan oyáj okinkuepilito in senpoale iwan majtlaktle tomin de plata in tlayekankej tiopixkej iwan tlayekankej tetajtzitzintin. Iwan okinmilwij:
―Yonitlajtlakoj, porke oniktemaktij yon tlakatl katlej mach itlaj tlajtlakole okichij.
Pero yejwan okilwijkej:
―Tejwan mach totekiw. ¡Ompa tej xikita!
Ijkuakón Judas okitlamotlak in tomin ijtik in weyi tiopan, okiske, iwan oyáj omokechpiloto.
In tlayekankej tiopixkej okololojkej in tomin iwan okijtojkej:
―Mach welis tiktlaliskej yin tomin ijtik kaja kan motlalia in ofrenda, porke ika okitlaxtlajkej imikilis se tlakatl.
Iwan satepan omotlalijkej san se tlajtole para ika yon tomin kikowiliskej itlal in Xoktzinchij, para kipiaskej kan kintookaskej in tlakaj katlej mach ompa chanejkej. Por yonik yon tlale itoka asta axan, Tlale de Estle. Iwan ijkón omochij tlan okijtoj in profeta Jeremías, nijkuak okijtoj: “Okitilankej (okonankej) in senpoale iwan majtlaktle tomin de plata, achón tomin katlej okitemakakej in tlakaj de Israel por Yej. 10 Iwan ika yon tomin okikowilijkej itlal in Xoktzinchij, ijkón ken onechnawatij in Señor.”
Pilato okitlatzintokij in Jesús
(Mr. 15:2-5; Lc. 23:3-5; Jn. 18:33-38)
11 Jesús oyeka ixpan gobernador itoka Pilato, iwan yin gobernador okitlajtlanij in Jesús:
―¿Yen tej tiRey de judiojtin?
Jesús okilwij:
―Aján, ijkón ken tej yotikijtoj.
12 Iwan maski in tlayekankej tiopixkej iwan tlayekankej tetajtzitzintin opéj kistlakawiaj, in Jesús mach itlaj okijtoj. 13 Ijkuakón Pilato okilwij:
―¿Amo tikkaki tlan yejwan kijtaj de tej?
14 Pero Jesús mach itlaj okinankilij. Iwan Pilato sa otlajtlachixke (omomajmawtij).
Jesús okitemaktijkej (okitemaktilijkej) para ma kimiktikan
(Mr. 15:6-20; Lc. 23:13-25; Jn. 18:38–19:16)
15 In gobernador okipiaya kostumbre ke itech ilwitl de pascua kikajkawas se preso, san katlij yej kitlajtlaniliskej in tlakaj. 16 Ijkuakón otzaktoka telpiloyan se tlakatl katlej ik nowian (nian nepa) okitokayomatiaj itoka Barrabás. 17 Iwan nijkuak omololojkej miekej tlakaj, in Pilato okintlajtlanij:
―¿Katlij yej namejwan nankinekij ma nikkajkawa: yen Barrabás, o noso yen Jesús, katlej kinotzaj Cristo?
18 Porke in Pilato okimomakak kuenta nik in tiopixkej omoxikoayaj, iwan por yonik okitemaktijkej (okitemaktilijkej) in Jesús.
19 Mientras Pilato oewatoka ipan isiya para tlaixkomakas (tlatzonmanas), isiwa otlatitlanke ma kilwitij: “Amo ximokalaki iwan yon tlakatl yolchipawak, porke yin yuak wel onechmajmawtij tlan onikteemikke de yej.”
20 Pero in tlayekankej tiopixkej iwan tlayekankej tetajtzitzintin okintlatlalwijkej in tlakaj para ma kitlajtlanilikan ma kikajkawakan in Barrabás, iwan ma kimiktikan in Jesús. 21 In gobernador oksemi okinmilwij:
―¿Katlij yej de yinmej omen ankinekij ma nikkajkawa?
Iwan yejwan okijtojkej:
―Xikkajkawa in Barrabás.
22 Pilato okintlajtlanij:
―¿Iwan tlan nikchiwas iwan Jesús, katlej kinotzaj Cristo?
Nochtin okilwijkej:
―¡Xikmajmasolti itech krus! ¡Ma miki!
23 Tonses in Pilato okinmilwij:
―Pero, ¿tlan okichij?
Pero yejwan oksemi otzajtzikej:
―¡Xikmajmasolti itech krus! ¡ma miki!
24 Nijkuak in Pilato okitak nik mach itlaj owelia okichiwaya iwan yej okachi oyomoniaj, ijkuakón otlanawatij ma kikuitij atl iwan omomajtekij inmixpan nochtin tlakaj, iwan okijtoj:
―Nej mach nikmati de imikilis in yin tlakatl. Ompa amejwan xikitakan.
25 Iwan nochtin in tlakaj okijtojkej:
―¡Yon xitechkawili tejwan iwan topilwan ma yeto tejwan totlajtlakol de imikilis!
26 Tonses in Pilato okikajkaj in Barrabás. Iwan satepan otlanawatij ma kiwitekikan in Jesús, iwan okinmaktilij in tlakaj para ma kimajmasoltikan itech krus.
27 Satepan isoldadojwan in gobernador okiwikakej in Jesús kan palacio, iwan okiyawalojkej nochtin in soldadojtin. 28 Satepan okixixinijkej (okixipetzojkej), iwan okonakiltijkej se tlakemitl weyak chichiltikatlilmiktik ken katlej konakiaj in reytin. 29 Okichijkej se korona de witztle iwan okitlalilijkej ipan itzontekon. Okitzkiltijkej se vara itech iyekma kej tekiwaj. Iwan omotlankuaketzayaj iyakapan, okipinawiayaj okijtoayaj:
―¡Viva in Rey de judiojtin!
30 Iwan okichijchayaj, iwan okikixtilijkej in vara iwan ika okikuawijwitekiaj. 31 Satepan de okipinawijkej, okikixtilijkej in tlakemitl chichiltikatlilmiktik iwan oksemi okonakiltijkej itzotzol. Satepan okiwikakej para kimajmasoltiskej itech krus.
Jesús okimajmasoltijkej itech krus
(Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43; Jn. 19:17-27)
32 Nijkuak yoyayaj ipan ojtle, okinamikej se tlakatl de pueblo de Cirene itoka Simón. Iwan okitoktijkej ma kimamali ikrus in Jesús.
33 Nijkuak oajsitoj se lugar itoka Gólgota, kijtosneki Mikkatzontekomatl, 34 okimakakej ma koni vino katlej okinelojkej ika se pajtle chichik. Pero nijkuak okiyekoj, mach okinekke okonik.
35 Nijkuak yokimajmasoltijkej itech krus, in soldadojtin omotlaankej para kimoxejxeliliskej entre yejwan itzotzol in Jesús. Ijkón omochij tlan ya wejkawitl okijtoj in profeta: “Omotlaankej, iwan okimoxejxelilijkej notzotzol entre yejwan.” 36 Iwan satepan omotlalijkej para kitlatoskej (kikuidarojtoskej). 37 Ik ikuapak okitlalilijkej se letrero ijkuilitok por tlanik okimajmasoltijkej itech krus. Kijtojtok: “Yin yen Jesús, inRey in judiojtin.”
38 Noijki omen ichtekej okinmajmasoltijkej itech krus san sekan iwan Jesús, se ik iyekma iwan oksé ik iopochma. 39 Iwan katlej ik ompa opanoayaj otlajtoayaj biero de Yej, iwan okoliniayaj intzontekon 40 okijtoayaj:
―¿Amo otikijtoaya nik welini tikxitiniani in weyi tiopan iwan san ika eyi tonale welini oksemi tikewaltiani? Ma tikitakan kiné. Xitemo de itech krus tla melawak tej titeKone de Dios.
41 No ijkón okipinawiayaj in tlayekankej tiopixkej iwan tlamachtijkej de itlanawatil in Moisés, noijki in fariseos iwan tlayekankej tetajtzitzintin, okijtoayaj:
42 ―Okinmakixtij oksekimej, pero yej inewian mach weli momakixtia. Tla melawak yen Rey de Israel, ma temo de itech krus, para tikneltokaskej nik melawak yen Cristo. 43 Tla okitlalij itlaneltokalis inawak Dios, tonses ma kimakixti in Dios, tla melawak kitlasojtla. Porke Yej okijtoj nik in Yej teKone de Dios.
44 In ichtekej katlej okinmajmasoltijkej itech krus iwan Jesús noijki otlajtoayaj biero de Yej.
Jesús omikke
(Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49; Jn. 19:28-30)
45 Ijkuakón itech nochi in tlaltikpak otlatleyuak, desde tlajko tonale asta las tres de tiotlakke. 46 Iwan itech yon ora kej las tres de tiotlakke, Jesús otzajtzik chikawak:
―Elí, Elí, ¿lama sabactani? ―kijtosneki: Dios mío, Dios mío, ¿tlanik otinechkaj noselti?
47 Sekimej katlej ompa oyekaj, okikakej iwan okijtojkej:
―Yin tlakatl kinotza in profeta Elías.
48 San niman ijkuakón se de yejwan omotlaloj okikuito se esponja, iwan satepan de okisiaj ika iayo uvas xokok, okilpij itech se kuawitl iwan okiyaktilij para ma koni. 49 Pero oksekimej okijtojkej:
―Xikkawa. Ma tikitakan kox witz kimakixtiki in Elías.
50 Jesús oksemi otzajtzik chikawak, iwan omikke. 51 Iwan san niman ijkuakón in kortina de yen weyi tiopan otlajkotzayanke, desde tlakpak asta tlakxitlan. Otlalolinke ixko yin tlaltikpak, in temej otlajtlapankej, 52 in mikkakuyoktin otlatlapokej. Iwan miekej mikkamej omoyolkuikej katlej otlaneltokakej inawak Dios. 53 Yinmej katlej omoyolkuikej okiskej de ijtik inmikkakuyok satepan de omoyolkuik in Jesús, iwan okalakej itech weyikan de Jerusalén, katlej tlatiochiwaloj, kan miekej tlakaj okinmitakej.
54 In kapitan iwan katlej iwan oyekaj okitlatokaj in Jesús, nijkuak okitakej otlalolinke iwan nochi tlan otlapanok, sa tekitl omomawtijkej iwan okijtojkej:
―Yin tlakatl melawak nik yen iKone in Dios.
55 Ompa oyekaj miekej siwamej okonitokaj de wejka, katlej owalajkej iwan Jesús desde estado de Galilea asta Jerusalén katlej okipalewijkej. 56 Ompa oyeka in María de pueblo de Magdala, iwan María katlej inmaman in Jacobo iwan José, iwan noijki ompa oyeka inmaman katlej ipilwan in Zebedeo.
Jesús okitookakej ijtik se mikkakuyoktle
(Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56; Jn. 19:38-42)
57 Nijkuak owalixtlamikke, oejkok se tlakatl de pueblo de Arimatea katlej okimopialiaya, itoka José, iwan katlej noijki oyeka imomachtijkaw in Jesús. 58 Yon José oyáj okitato in Pilato iwan okitlajtlanilij itlalnakayo in Jesús. Tonses in Pilato otlanawatij ma kimakakan. 59 José okitemowij itlalnakayo in Jesús de itech krus iwan okimiloj ika se sábana chipawak 60 iwan okitlalij ijtik imikkakuyok yankuik, katlej okikuyonijkej ikxitlan se tepejxitl. Okitankachojtiaj se weyi tetl tankachtik para ika okikamatzakke, iwan satepan oyáj. 61 Ompa oyeka in María de pueblo de Magdala iwan oksé María, oewatokaj iyakapan mikkakuyoktle.
In soldadojtin katlej okitlatokaj in mikkakuyoktle
62 Owalmostlatik, satepan de yen tonale nijkuak in judiojtin omotlayektlaliliayaj para mosewiskej itech weyi tonale, in tlayekankej tiopixkej iwan fariseos, oyajkej okitatoj in Pilato 63 iwan okilwijkej:
―Nian otimitzitakoj tejwatzin, porke otikelnamikej ke nekáj tekajkayaj, nijkuak ok onemia, okijtoj ke satepan de mikini ipan eyi tonale moyolkuini. 64 Por yonik, xitlanawati ma kitlatokan in mikkakuyoktle asta ma ajsi eyi tonale, amo san kichiwa imomachtijkawan yaskej kikixtitiwej de yuak, iwan satepan kijtojtinemiskej nik omoyolkuik satepan de omikke. Porke in tlamo, okachi kinkajkayawas in tlakaj iwan amo san ken achtoj okinkajkayaj.
65 Pilato okinmilwij:
―Nian katej nosoldadojwan. Xikinwikakan iwan ompa namejwan xikitakan de kuale ma tlachixtokan asta kan welij.
66 Tonses oyajkej iwan kuale okiyekkamatzakej in mikkakuyoktle iwan okiseyarojkej in tetl katlej ika okikamatzakej, iwan ompa okinkajtejkej in soldadojtin.