Indu
i abi ko na angu yi
Ure ku me̱me̱
Uni charr ungbamvu unggo ku à si Luka, uni ni ahun wa. Uwa yo à si ukpama unu zirr a Bulu. À charr ungbamvu unggo ku ku Tiyofilo na abangga ba nggo a kpanye na Abachi. Ungbamvu unggo ku u bazhi ni inkla yi nggo ungbamvu ku Ure ku wre ku Luka ku u kukri nggo. Ungbamvu ku Indu ku u tsarr nggo inggurr bi i abiga yi i kuchi nu undu ku nggo Yesu à gri ssuzzu. Ungbamvu ku u bre aseki ka nggo inggurr bi i abiga yi i na na ase iso tarr (30) ka ime̱me̱ ka. U bre undu ku nggo Izhi Iwre yi à na, tuku ifurr i inggurr bi i abiga yi. Ure ni itu i abangga ba nggo a kisa na abiga ba ba, tuku ikpa abiga abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, tuku indu yi nggo anu Biturr tuku Bulu a na.
Ungbamvu ku u bazhi ni inga i Izhi Iwre yi nggo Yesu à da zu. U bre ingri tuku iga ki varrvarr i inggurr bi i abiga yi. Izhi yi i du anishirr abi sama ni isisu angga ba a bre Ure ku wre ku na tsarr ku, na du abi ilolo a wre, na tsarr anishirr ikpanye ni ikpa na aki ka issubi ka ani Yahuda ka, tuku aki ka itsarr, na ako anishirr, tuku nu udu, na aki ka ibre amu, ni inggingga anko, na ga igbre, na rri ni ijirrigi i amasirr, na ga anko ka ankpuji. Ankla ka nggo Abachi à tu ba kuma, aba kuma na ku ka iso i anishirr yi kasarr.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Ivi ime̱me̱ i nggurr bi i abiga yi 1:1—5:42
A ki ba iha, ure ku u ga ssuzzu 6:1—9:31
Izirr ssuzzu i Biturr yi ku undu ku Abachi ku 9:32—12:25
Izirr ssuzzu ime̱me̱ i Bulu yi ku undu ku Abachi ku 13:1—14:28
Ikuso yi nggo a yo yi nu Urushalima 15:1-35
Izirr ssuzzu iha i Bulu yi ku undu ku Abachi ku 15:36—18:22
Izirr ssuzzu itarr i Bulu yi ku undu ku Abachi ku 18:23—21:14
Ivu i Bulu yi tuku ikuma ima yi nu Roma 21:15—28:31
1
Tiyofilo,
Ingga i charr ku ùwà nu ungbamvu mungga ku me̱me̱ ku aseki ka nggo Yesu à gru di na ni ime̱me̱ yi, na di tsarr anishirr ma na azhibarr wa nggo a ba ma na hun kuma nu unkplassu. Nggo a nise ba ma hun kuma nu unkplassu, Izhi Iwre yi i du ma tsarr abi ko na angu ama ba nggo à hla ba nggo, inkindirr yi nggo a ta na. Nggo Yesu à ki iha yi kre, na gri itu ima ku tsarr anishirr angga ba na tsarr ba aseki angga ka nggo a ta du aba mi a hi di Yesu à si tsitsirr. Yesu à gri itu ima di tsarr ba ki ivi iso ne̱s na so di re ba are ka Ittu i Abachi yi. Abi ko na angu ba a hi ma. Na ankpu numa nggo uwa so ri ila na ba, na ttu ba ukorr da di, “Si gru share nu Urushalima yi hen. So bi inkindirr yi nggo Aki amungga wa à da di uwa taka ni imba nggo. Imba i wo ingga i re ki imba ni itu i inkindirr ima yo. Yohana a zzu imba na amasirr, ingga so da ki imba di a ji ivi ntsɨmi aba ta zzu imba ni Izhi Iwre.”
A ba Yesu hun kuma nu unkplassu
(Marrku 16:19-20; Luka 24:50-53)
Uwa a si meme yo abi ko na angu ba a nga ni nggurr bi ni inkla iyirr nggo na zhi ma da di, “Atiko, ùwà ta ba ittu yi ka nu anu Israila ba ziza yo?”
Yesu a ddu ba da di, “Ivi yi na attuttu wa nggo Aki wa a zu ni inkpinkpye ima yi a si si inkindirr ihi imba hen. Nggo Izhi Iwre yi à ti nga ni imba ba, uwa ta ni imba ukyekye, imba ta si abi da ku anishirr inkindirr yi nggo imba ihi nggo nu Urushalima tuku Yahudiya tuku Samarriya tuku ingbingbru yi kago we.”
Nggo Yesu à da meme mre, aba a ba ma na ashishi ambarr, a akpa a ttu ma nado, aba si hi ma hen.
10 Abiga ma ba a kri so kye yoyo hun kuma nu ussu uwa so kuma. Mre aba gru ka kye anishirr aha a surr iki ikikla a kukri ba na anga yirr, na a ddu abiga ma ba 11 di, “Anu Galili, imba kri so kye angginggi hun kuma nu ussu. Yesu uyirr yirr wanggo a ba ma glo ni imba ba hun kuma nu unkplassu, a taka ka nga meme yo nâ ta si nggo imba i hi ma so hun kuma nu unkplassu nggo.”
A hla Matiya da à bu ba unto ku Yahuda
(Matiyu 27:3-10)
12 Mre abi ko na angu ba a ji ni igbigbu yi nggo a yo yi di Olivu.* I ta i anko yi zhi nabo kuma nu Urushalima ka ma mita ukrɨ yirr na ayirr yirr (1,100). 13 A kanga nggo na ni hun kuma nu uki, ni iko issu yi nggo a ku di so nggo. Abangga ba nggo a se nabo a si ani Biturr, u Yohana, u Yakubu tuku Andoro, i Filibu tuku Toma. Abanu ba a si anu Batolomi, u Matiyu, i Yakubu, uvuvurr a Alifiyo, u Sima nggo à se na amarr ka ako ambarr ka kakami, tuku Judasi uvuvurr a Yakubu. 14 A nggurr bi wemi na amba ba na ku so di barr Abachi ttuttumi na anu Maryamu ayirr a Yesu, na amuyirr abi Yesu ba.
15 A ki ivi ntsɨmi na na issubi i abiga. (A ka ma anishirr ayirr yirr ni iso iha (120).) Biturr à gru kri, 16 na ddu ba di, “Amuya abiga, Ungbamvu ku Abachi ku u ta na inkindirr yi nggo Izhi Iwre yi i da na angu ka Doda ni itu i Judasi Iskariyoti nggo à gri abi vu Yesu ba ni tsarr ba na ku nggo. 17 Yahuda à si ni inta ba nu undu ku nggo a di inta bu na ku nggo.”
18 (Yahuda à kpa inklo i umimi ima yi ku re īlá, na ji jaku nabo yo na ttu. Ine ima yi nggarr arire̱ ka a ssuzzu. 19 Anishirr bu Urushalima ba we a wo ure unggo ku kago, na ka di yo īlá yi na ako ambarr ka di Akelidama, di i si “Īlá i Ayiyi.”)
20 Biturr à da di, “A charr nu Ungbamvu ku Asarr ka Igbyarr Asa di,
“ ‘A bu kà iko ima yi du,
undurr bu si du uwa ta ku so na yi hen.’
A charr zizo di,
“ ‘A bu du undurr a ba inkpinkpye ima yi.’
21 Ni ima yo, i wre inta bu ttu unuma nggo a ta sarr ba inkla i Yahuda Iskariyoti yi. A bu su uyirr nu umi ku anishirr angga ba nggo a di se ni inta ba, ni ime̱me̱ yi nggo Atiko Yesu wa à di zirr kago ni inta ba nggo. 22 Bazhi nu nggo Yohana à zzu Atiko Yesu na amasirr nga nu nggo a ba ma hun kuma nu unkplassu. Uyirr nu umi ku abangga ba nggo a ta ku zi inta da ku anishirr di, Yesu à tasi ni ibe.”
23 A gri asa a anishirr aha: Isuhu nggo a di yo ma di Basaba (isa inuma yi i ri Yustu), na gri isa i Matiya. 24 Nggo na barr Abachi di, “Atiko, ùwà i hi isisurr i anishirr namri. Tsarr inta uyirr wanggo nggo ùwà i ttu ma nu umi ku anishirr aha angga ba nggo 25 à ta ba undu ku abi ko na angu ku nggo Judasi Iskariyoti à kaku du na kakuma ni inkla nggo à zhi ma.” 26 Mre aba a mɨ ankinka a ki na bre kye, u Matiya nggo a ri. Nggo aba du ma à rri na abi ko na angu awurr na yirr ba ba.
* 1:12 Igbigbu i Olivu: Inkinkurr i Olivu nggi i to mwe ni igbigbu inggi yi. I si ta anko mu ni zhi nu Urushalima hen. 1:20 Kye zizo Asarr 69:25. 1:20 Kye zizo Asarr 109:8.