2
Izhi Iwre yi nga na Azhibarr a Pentiko
Uwa a si na azhibarr Iga i Pentiko yi abiga ga Yesu ba a ku so ni inkla iyirr. Nggo mre na gru wo i inkindirr i yi zhi nu unkplassu nâ ta si unddunddu unkpi, iyi yi i tsarr ssu nu iko yi nggo a so nggo. Aba a hi inkindirr izzu nâ ta si irrirri iru i ji ga so ku so ku abiga ba na yiyirr na atu. Izhi Iwre i tsarr ssu na ba wemi, aba a gru so re irrirri na nkanka.
Ni ivi ima, ani Yahuda nggo a di kru isisu i Abachi na zhi ni igbu yi na nkanka a di so nu Urushalima. Nggo a wo iyi i unddunddu yi akpa anishirr a nggurr bi. A ku ayisurr nu nggo a wo ba a so re na ako ambarr. Na zhi da di, “Anishirr angga ba wemi a si di re ni irrirri i nu Galili hen? A si anggi mu inta wemi i wo ba a so re ni irrirri imunta? Inkpu munta yi a zhi nu Patiya, u Mediya tuku anu Elamu, na abi zhi nu Mesopotamiya, u Yahudiya tuku Kapadosiya, abi zhi nu Ponto, tuku Asiya, 10 na abi zhi nu Frigiya tuku Pamfiliya, na abi zhi nu Masarr tuku igbu i Libiya nggo si hinga nu Sirrene. Amunta abanu ba a zhi nu Roma. 11 Abi na ani Yahuda ba tuku abangga ba nggo a ttu anko a iga ambarr wa ttungo na kanga ni rri ni iga i ani Yahuda yi. Inkpu munta yi a zhi nu Kreti tuku Arrabiya, inta i wo ba a so bre ni irrirri imunta aseki ka ku ayisurr ka nggo Abachi à na ka!” 12 Ayisurr a jaku ba aba a zhi ikpa da di, “Ina inggi yi i da di angginggi?”
13 Anishirr abanu a sarr are na ba da di zhinu a so hwa sa ahi.
Biturr à re na akpa anishirr wa ku
14 Biturr à gru kri na abiga Yesu awurr na yirr ba na re ba nu ukorr unkpi da di, “Amuya mungga ani Yahuda, ni imba nggo so nu Urushalima, di ingga bre ki imba aza ka inkindirr inggi yi. Shirr atu zizi yi ni wo inkindirr yi nggo ingga i ta da. 15 Imba i kye di anishirr angga ba a hwa ahi. A si si meme hen. A ni si ikarrfe itirr i ambre mu bari. 16 Ina inggi yi si inkindirr yi nggo uni kpa are Abachi wa Jowe à da nggo:
17 “ ‘Abachi à da di, ni ivivi ikikre yi,
ingga ta ka Izhi imungga yi i ka surr ku anishirr we.
Amumarr aniru na áníwá a ta kpa are ka Abachi ka da ki imba.
Amumarr nze amba ba a ta rri ala,
Achiche anishirr amba ba a ta gru rri ala.
18 Ni ivivi ima, ingga ta ka Izhi mungga yi i surr ku agarr
amba na aniru
aba a ta kpa are ka Abachi so bre.
19 Ingga ta tsarr ikagri nu unkplassu
ni ta na aseki ka i ku ayisurr ni imimi.
Ayiyi tuku uru tuku intsi a ta se ma.
20 Azhi à la wa à ta shi ibwu,
uhwa ku u ta kaki ayiyi
bari azhibarr ankpi wa nggo Atiko wa à ta kanga nggo a taka ma.
21 Meme nggo undurr uwanggo à ti yo
isa i Atiko wa, aba taka kpa ma ttungo.’*
22 “Anishirr imba bu Israila wo ure nggo ku! Yesu nggo zhi nu Nazareti à su unushirr wanggo imba i hi krizhizhi undu ku nggo Abachi a nu ma. A na aseki a ka ku ayisurr na ka ikagri, imba mi i hi ka. 23 Abachi nggo a ba ugo nggo ni imba ni ihi ima. Anishirr amimi a zi imba klo ma nu unkunkurr, uwa ttu. 24 Abachi à ddu ma ttungo na ango ka ittu na ta ma si. I ittu si hru ma nu ukyekye hen. 25 Doda mi à re ni itu i Yesu da di,
“ ‘Ingga i hi Atiko wa, uwa di si ni ingga ku ttuttumi.
À kri ki ingga nu ungo ri,
isisu ì si ta ki ingga hen.
26 Ni itu ima yo, ankpi are amungga ka a tsarr ssu ni inyarr, isisurr mungga yi ta se ni inyarr,
ukpa mungga ku mi ù ti ttu, ingga yo isisurr di ingga ta so tsitsirr.
27 Nggo Atiko à du uwa si ta kà ingga du ku abubo a iso abi kɨ wa hen,
na si ta du Uni wre muwa wa à bo ni ibe hen.
28 Ùwà ka tsarr ingga anko nggo ingga ta zirr ba ma,
ni ta di du ingga nyarr na age̱ amuwa.’
29 “Amuya, ingga ta da ki imba sama ni ikru inkindirr da ábáchí amunta wa uttu Doda à ttu, aba zzu ma, ibe ima yi i se ni inta ba ari. 30 Uwa à su uni kpa are ka Abachi na à hi di Abachi à shi azhi du uwa taka ba uhanma numa a sa ni ittu ima yi. 31 Doda à hi inkindirr yi nggo i so nga ni ichi. Ima yo i du ma à re di Kristi a ta tasi. A si ka ma du na abubo a iso abi kɨ wa hen, ukpa umaku u si bo hen. 32 Abachi à ka gɨ Yesu gru tsitsirr ba. Inta mi i hi ure ukuma. 33 A nu Yesu inkpinkpye nu ungo ri ku Abachi. Uwa kpa Izhi Iwre yi nggo Abachi à da du uwa à taka ni nggo. Yesu à surr ki imba Izhi ima yi nggo imba i ko wo ni ko hi. 34 Doda nggo à si hun kuma nu unkplassu mi hen, à da di,
“ ‘Atiko wa à ddu Atiko amungga wa di:
“Ji so ki ingga nu ungo ri mungga
35 di ingga ka abi karr ùwà ba
ki inkindirr yi nggo ùwà ta vu aza sa nggo.’ ”
36 “Meme nggo Israila a bu hi di Yesu wanggo nggo imba i kpa ma nu unkunkurr, Abachi à na ma ki Atiko na na ma ki Kristi!”
37 Nggo anishirr ba a wo meme, inkindirr yi i tsutsarr ba ni isisurr a ba a zhi ani Biturr na abi ko na angu abanu ba da di, “Amuya, inta ta na kingginggi?”
38 Biturr a ddu ba di, “Ttu anko nggo imba so ga wa ttungo, ni du ba a zzu imba namri na amasirr ni isa i Yesu Kristi, nggo a ta nggurr ila ure imba yi zhi. Meme nggo imba ta kpa Izhi Iwre yi. 39 Abachi à da inkindirr inggi yi zu ki imba na amumarr amba, na anishirr wemi nggo se gbagba mu Atiko Abachi amunta wa à yo ba nggo.”
40 Biturr à gba ba utu na are numa shishemi, na tsi ba ango di, “Imba du ila ure imba yi ni du Abachi kpa imba ttungo ku inkindirr yi nggo taka kuttu amimi anishirr bi ingbingbru ba nggo!” 41 A zzu abangga ba nggo a kpa ure umaku nggo na amasirr. Na azhibarr ama anishirr a ma ukrɨ utarr (3,000) a ku ki ku abiga ba.
Inggurr bi i abiga yi
42 Abiga ba a so di zha da aba a ta hi aseki ka nggo abi ko na angu ba a ta tsarr ba nggo, na di so di nggurr atu bi ni i ri bi tuku ibarr Abachi. 43 Abi ko na angu ba a na aseki ka ku ayisurr na ka ikagri, isisu ì ki anishirr ba we. 44 Abiga ba wemi a nggurr bi na so di ga aseki ka narrnarr. 45 A vu aseki ambarr ka re, na kpa inklo yi ni nggurr bi bari, na vu ga ku abangga ba nggo a zha chankarr nggo. 46 A di kuma nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku ni ivivi yi. Na di ri bi na nyarr na aseki ka ni isisurr iyirr. 47 A di ru ku Abachi asarr, anishirr we a kpanye na ba. Abachi à di nu ba abiga ahe̱he̱ ni ivi yi.
* 2:21 Kye zizo Jowe 2:28-32. 2:28 Kye zizo Asarr 16:8-11. 2:35 Kye zizo Asarr 110:1.