3
Biturr tuku Yohana a du unakpre aza à wre
Azhibarr numa, nggo azhi wa à ma ikarrfe itarr, na ma ibarr, i Biturr tuku Yohana a gru so kuma nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku. Ugo numa à mɨ aza zhi nggo a ngri ma mu, aba ba ma ku zu na angu ankonki ka Uki ku Ibarr Abachi ku nggo à yo ka di Ankonki a Iwre wa. A di ba ma ni ivi yi nga ni zu wre ku à bu barr anishirr a bi so rri ba inklo. Nggo à hi anu Biturr tuku Yohana a so mirri nu Uki ku Ibarr Abachi ku na barr ba inklo. A kye ma, i Biturr à ddu ma da di, “Kye inta na!” Uwa gɨ ashishi kye ba na kye di a ta nu ma inkindirr.
Biturr à ddu ma da di, “Ingga sama ni inklo, ima yo di ingga ta nu ùwà inkindirr yi nggo ingga i se na yi nggo. Ni isa i Yesu Kristi nu Nazareti, gru kri ni zirr!” Nggo Biturr vu ma nu ungo ri, na gɨ ki tsa, mre aza ama ka na agbuzzu a kaki kyekye. Ugo wa a tu ki tsa na gru kri na aza ama, na gru so zirr kago. Na mirri ga ba kuma nu Uki ku Ibarr ku. À zirr na di tu ki tsa na so gbyarr ku Abachi asa. Anishirr ba nabo a hi ma so zirr na so gbyarr ku Abachi asa. 10 Nggo a hi da à su ugo ni di barr na angu ankonki ka Uki ku Ibarr Abachi ka nggo à yo ka di Ankonki a Iwre wa, a ku ayisurr na vu angu gri ni inkindirr yi nggo ila nu ugo wa ku nggo.
Ure ku Biturr ku nu Uki ku Ibarr ku
11 Ugo wa à kure̱ ani Biturr tuku Yohana, anishirr ba we a ku ayisurr na kru kuma na ba nu unto ku nggo a yo ku di akaba a Solomo. 12 Nggo Biturr a hi anishirr ba nggo na ddu ba di, “Amuya anu Israila, angginggi di imba ku ayisurr ni inkindirr inggi yi? Imba so kye inta na anggi? Imba kye di inta du unushirr wanggo gru zirr nu ukyekye umunta mu, ka ku i sama ni ila ure, ka iga imunta? 13 Abachi a Ibrayi, Ishaku ni Yakubu, Abachi a akiki munta à nu uvuvurr iko ama wa Yesu inkpinkpye. Imba ba ma nu ba di a bu kpa ngu ni kà ma na ashishi ka Bilatu. Uwa Bilatu a ka ttu ma ttungo ba. 14 Imba i kà Yesu nggo à sama ni ila ure nâ su unushirr uzizi, ni da di a bu ttu uni ngɨ* anishirr wanggo ttungo ki imba. 15 Imba ingu uwanggo nggo a di nu anishirr iso, Abachi à ta ma si inta yo i si abangga ba nggo a ki ashishi ihi inkindirr ima nggo. 16 Imba so kye unushirr wanggo hi, ni hi ma. A yo isisurr ni isa i Yesu na kaki ukyekye. Iyo isisurr ni Yesu ku iyo du ugo wa à wre na ashishi amba.
17 “Amuya, ingga si hi di imba na ankpinkpye amba ba mi si hi inkindirr yi nggo imba na hen. 18 Abachi à du abi kpa are ama ba ngbangba mu di a bu nga ni da ki inta di Mezaya wanggo a tu ma nggo à ta ni ki iha, inkindirr inggi yi du ure umaku u kurr meme yo. 19 Imba kanga na Abachi ku ziza nggo ni du ila ure imba yi, wre ku Abachi bu nggurr ila ure imba yi zhi ki imba. Imba ti na meme nggo, 20 ivi yi ko nga nggo Abachi à ta ni imba ukyekye uhe̱he̱, na ta tu ki imba Yesu u Kristi wa nggo Abachi à ka hla zu ki imba ba. 21 Yesu à ta so nu unkplassu ku na du Abachi na aseki ka kaki ahe̱he̱ nâ ta si nggo à tu abi kpa are ama abi wre ba ngbangbamu du ba a nga ni da nggo. 22 Musa a da di, ‘Atiko Abachi amba wa à taka ttu uyirr ni imba ba ki uni kpa are nâ ta si nggo a ttu ingga nggo. Imba bu wo ku aseki ka wemi nggo a da ki imba nggo. 23 Undurr wa nggo a ti kà iwo ku uni kpa are wa ma, aba ta ttu ma glo na anishirr ama ba ba.’
24 “Bazhi ni Samwila ku, abi kpa are ba nggo a zzu sama nggo, a so di re ni itu i aseki ka nggo inta so hi ka ari nggo. 25 Imba yo sa abangga ba nggo Abachi à da ku abi kpa are ba di a bu re na ba. Aba a ni imba ida zu yi nggo Abachi à da zu ku ábáchí mbirr wa Ibrayi di, ‘Abachi ta yo angu ka iwre ku anishirr bi ingbingbru ba we ni itu i unushirr uyirr nu uga umba ku.’ 26 Abachi à ta uvuvurr iko ma wa si ni ibe yi na du ma kuma ni imba yo ba ni ime̱me̱ yi, wre ki imba bu kpa iyo angu zizi i Abachi yi ni du ila ure imba yi imba wemi.”
* 3:14 Uni ngɨ: Barraba, ugo wanggo nggo anishirr a ddu Bilatu di a bu ttu ma ttungo ba na angu ka Yesu nggo (Luka 23:18).