4
A gri Biturr tuku Yohana nga na Akaba anu Yahuda wa
Anu Biturr tuku Yohana a ni so re na anishirr ba ba nggo, mre ankpinkpye abikye ba na ankpye a abi gbye Uki ku Ibarr ba na anu Sadusi ba a zirr nga na ba. Ankpinkpye ba a ki unfu kakami ni itsarr i abi ko na angu yi, nggo a da di anishirr ba nggo a kɨ a taka tasi nâ ta si nggo a ta Yesu si. Aba vɨ ani Biturr tuku Yohana, nggo a kye si ingbahru, na gri ba ku harr nu uki zu nu uha wa. Anishirr shishemi nggo a wo ure ku a kpanye na ku. Abangga ba nggo a kpa Yesu a hun ma ukrɨ ukywi (5,000).
Ambre ka à nggarr nggo abi hru igbu ba, na aninku, na abitsarr Are ka Musa ba a nggurr bi nu Urushalima. Anasi nggo a sa ankpye unkpi abikye wa à se tuku Kayafa, u Yohana tuku Alezanda na abanu ni ine i ankpye unkpi abikye wa. A du ba a gri anu Biturr tuku Yohana nga ba, na ni so zhi ba di, “Imba i so na aseki angga ka nu ukyekye uta ku nggo, ka imba so na aseki ka ni isa i unggonggo?”
Mre Izhi Iwre yi i tsarr ssu ni Biturr ku, uwa ddu ba di, “Ankpinkpye na aninku bu Israila! Imba ti di imba so zhi inta inkindirr izizi yi nggo inta na ku uni gbo na ampi wa, ni so da di inta bu tsarr imba nggo inta na ni du à gru zirr nggo, 10 imba na anu Israila namri imba bu wo yi. Inta i zha di imba bu hi di unushirr wanggo nggo à kri na age̱ amba ziza à wre ni ivri ima yi tsatsarr nu ukyekye ku isa i Yesu Kristi anu Nazareti wa. Wanggo nggo imba i kpa ma ngu, a Abachi a ta ma si ni ibe yi nggo. 11 Uwa yo à si,
“ ‘Ingbinta yi nggo imba abi me ba i kà yi,
ima iyo i kaki ibarr iko yi.’*
12 Yesu yo na nkpama à se nu ukyekye ku kpa anishirr ttungo! Isa numa sama nggo Abachi à ni yi ni ingbingbru yi, nggo i ka kpa anishirr ttungo.”
13 Nggo a hi ani Biturr tuku Yohana a re sama ni kru isisu, na hi da a si bre ungbamvu hen, na sa anishirr abangga ba nggo aba di hi ba ttuttumi nggo, anishirr ba a ku ayisurr. Na ssu hi da ani Biturr tuku Yohana a di se ni Yesu ku. 14 Nggo a hi uni gbo na ampi wa à kri krikri na ba nabo, na zha inkindirr ida yi chankarr. 15 A han ani Biturr huzzu nu uki ku iso ku Akaba anu Yahuda wa. Aba ankpinkpye ba a nggurr itu bi, 16 na re da di, “Inta ta na anishirr angga ba kingginggi? Nggo a na inkindirr ikagri inkpi anishirr bu Urushalima ba wemi a hi yi, inta ka si kisa hen. 17 Inta ti si kpanye da anishirr bu wo ure unggo ku kago hen, inta bu gba ba atu da a bu si re ni isa i Yesu zizo hen.”
18 Mre na yo ba ka mirri ku fe̱ ba ashishi di a bu si re nu undurr ku ni isa i Yesu yi zizo hen. 19 Ni da ima mi anu Biturr tuku Yohana a ddu ba da di, “Imba mi kye ku atu imba, uwatanggo à wre na age̱ ka Abachi? Inta bu na inkindirr inggi yi nggo imba ngga da di inta bu na, ka inta bu na inggi yi nggo Abachi nggo da? 20 Inta si ta ba ttungo ni re inkindirr yi nggo inta i wo ni hi na atu munta hen.”
21 Ankpinkpye ba a sha ba ji meme nggo na du ba a kuma. Nggo a si hi ila yi nggo a ta vu anu Biturr hen. Anishirr ba a so gbyarr ku Abachi asa ni inkindirr yi nggo a na, mre ankpinkpye ba a ma chankarr ni ki anu Biturr iha. 22 Ugo wa nggo a gru zirr ku ikagri inggi yi nggo a mri ase iso ne̱s.
Abiga ba a barr di Abachi a bu du ba a kri ngbangba
23 A ttu ba ttungo ma yo mre, anu Biturr tuku Yohana a narr kuma ku da ku akpukpambarr abiga ba inkindirr yi nggo ankpinkpye abikye ba na abi gri anishirr ba a ddu ba nggo. 24 Abiga ba a wo meme nggo na nggurr bi ni isisurr iyirr na so barr Abachi da di, “Atiko unkpi, ùwà nggo i na unkplassu ku, ni imimi yi, na amasirr ka, ni inyi inkpinkpi yi, na aseki ka nggo a so nu umi umbarr ku. 25 Ùwà re na angu ka ugarr amuwa wa Doda, ábáchí amunta wa, nu ukyekye ku Izhi Iwre imuwa yi da di,
“ ‘A sa angginggi du anishirr abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen a varr unfu?
Angginggi du anishirr ba so ri amarr ka nggo à si ta gri ba inkindirr izizi hen?
26 Atuttu bi ingbingbru ba a ttu ukpa ku itsi,
abi hru igbu ba a nggurr bi
ta tsi na Atiko ku
tuku Kristi ama wa, uwanggo nggo à hla ma ki nanka nggo.’
27 Aseki angga ka a la jiji. Kye, Hirridu tuku Pontu Bilatu na abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen, na anu Israila ba, a nggurr bi we nu Urushalima ni itu i Yesu. Yesu yo à su uvuvurr iko uni wre amuwa, wanggo wa nggo ùwà na ma ki Kristi wa. 28 A nga ni na inkindirr ima yi nggo ùwà da nu ukyekye ni ihi muwa yi ngbangbamu di ì taka la nggo. 29 Atiko, kye nggo anishirr angga ba a ttu isisu ssu ki inta nu ukpa, ni bu kpanye ki inta, agarr uwa, di inta re ure muwa ku sama ni isisu. 30 Uwa bu du anishirr a hi ukyekye umuwa ku, ni di inta bu du abu lolo a wre, ni bu na aseki ka ikagri na aseki ka iku ayisurr ni isa i uvurr iko muwa wa, Yesu nggo uwa i hla ma.”
31 Nggo a barr Abachi kre, abubo a ibarr wa à battu gburrgburr. Izhi Iwre i rri ni tsarr ssu ba wemi nu ukpa, aba a gru so re ure ku Abachi ku na si kru isisu hen.
Abiga ba a vu aseki ka nggo a se na ka nggo a ga ku ikpa
32 Abiga ba wemi a se ni isisurr iyirr, amarr ayirr. Unuma a si da di inkindirr ima i si ima na nkpama hen. A ga ku ikpa aseki angga ka nggo a se na ka nggo narrnarr. 33 Abi ko na angu ba a kri kyekye kakami na da ku anishirr ba di a ta Yesu si ni ibe yi jiji. Abachi à na wre ba we kakami. 34 Unuma na abiga ba ba a si zha inkindirr chankarr hen. Abangga ba nggo a si na anila tuku ako a vu ba re, na kpa inklo yi nga 35 ni nu abi ko na angu ba. Aba a kpa yi ga ku abangga ba nggo a sama ni inkindirr nggo.
36 Ani Isuhu, uni zi undu nu Uki ku Abachi wa nggo a ngri ma nu Sayiprosi à na meme yo. Abi ko na angu ba a yo ma di Barrnaba (nggo si di “Uni du unushirr à kri kyekye.”) 37 Isuhu à se ni īlá, na ba yi re, na gri inklo yi ni nu abi ko na angu ba.
* 4:11 Kye zizo Asarr 118:22. 4:26 Kye zizo Asarr 2:1-2.