5
Ananiya tuku Safirra
Ugo numa nggo à yo ma di Ananiya tuku uwama à ri Safirra a ba ila imbarr a re. A ba ila yi re nggo na nggurr angu bi tuku uwama wa na ttu inklo inuma yi zu sharri, na ba inkpu yi nga ni nu abi ko na angu ba.
Biturr à zhi ugo wa di, “Ananiya, ùwà na kingginggi ni du Isheta a mirri ku ùwà ni isisurr meme na du ùwà i ki imu ku Izhi Iwre yi ni itu i inklo yi nggo ùwà ikpa ni ila yi nggo ùwà ba yi re nggo? Abubo wa a di kri nggo na sa amuwa, ùwà ba wa re mi inklo yi nggo a re wa nggo i si imuwa. Uwa a si angginggi du ùwà i ni isisurr imuwa du ùwà ta na inkindirr inggi? Ùwà si ki ku anishirr mu imu inggi yi hen. Ùwà i ki ku Abachi mu imu yi.”
Nggo Ananiya à wo meme mre na jaku iku. Isisu i ki anishirr kago nggo a wo inkindirr yi nggo i la. Anzinze abanu a gru ni nyarr iku yi nu upri inkru, na ba yi ku zzu.
A so ki awa atarr ayamba a Ananiya wa a mirri nu uki ku nggo Biturr à so na si hi inkindirr yi nggo ila nu uruma wa ku hen. Biturr à zhi ayamba wa di, “Uwanggo yo a si inklo yi pempe nggo imba i ba ila yi re ni kpa nggo?”
Ayamba wa à kpanye di, “Inklo inggi namri.”
Biturr à ddu ma di, “Angginggi du imba tuku urumi i kye di imba ka nggurr angu bi ni tsarr Izhi i Abachi yi kye ùwà si ta na ki imba inkindirr hen? Kye! Abi zzu urumi abangga a so nga, a ta ba ùwà mi ku zzu meme!”
10 Mre ayamba wa a jaku ku Biturr na aza na ttu. Anzinze ba a mirri na ni hi da à ttu nggo na ba ma gri ku zzu hinga nu unuru wa ku. 11 Isisu i ki abiga ba we na anishirr ba kakami nggo a wo ure unggo ku.
Aseki ka ikagri na aseki ka ku ayisurr
12 Abi ko na angu ba a na aseki ka ikagri na aseki ka ku ayisurr shishemi na anishirr ba ba. Abiga ba wemi a nggurr atu ambarr wa bi na abubo a ikuso nggo yo wa di Akaba Solomo. 13 Abangga ba nggo a si se na abiga ba ba hen a kru na si rri na ba hen. Ni ina ima mi anishirr a kye ba ssu na ango. 14 Amba na aniru shishemi a kpanye na Abachi ku na nga ni nggurr atu a bi na abiga ba ba. 15 Anishirr ba a hi aseki angga ka na vu abu ilolo na abubo a ikurr ambarr wa nga ni zu ga anko di Biturr a ti so sarr ba nabo iyu ima yi i ta jaku na abu lolo ba ba, aba ta wre. 16 Akpa anishirr mi a hru abu ilolo na abangga ba nggo anazhi a so di tsutsarr ba nggo zhi ni igbu yi nggo i kri kago Urushalima nggo a ba ni kaki kyekye.
A ki Abi ko na angu ba iha
17 Ankpye unkpi abikye wa na akpukpama ba, nggo a si anu Sadusi ba, a kri angbachi na ba, na gru da aba ta ki ba iha. 18 A vu abi ko na angu ba gri ku harr na abubo nggo a di harr abi la ure. 19 U ni ibittu ima unitu Atiko wa a nga ni bwu anko abubo a harr wa. Na gri abi ko na angu ba ssuzzu na ddu ba di, 20 “Kuma ku kri nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku ni da ku anishirr ba ure ku anko a iso ahe̱he̱ wa.”
21 Abi ko na angu ba a wo ku unitu Abachi wa, na gru ssuzzu ni gambre kuma nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku ku so tsarr anishirr ba.
Nggo ankpye unkpi abikye wa na anishirr ama ba a nga nggo, na ni yo Akaba ankpi anu Yahuda wa na akikre anu Israila ba, na tu ba di a bu kuma ku gri ba abi ko na angu ba zhi na abubo a harr wa. 22 Nggo abi lo ukpa ba a nga na abubo a harr wa na ni zha abi ko na angu ba chankarr, mre na kakuma na abubo a ssubi wa ku da ba di, 23 “Inta kuma nye na ba a harr anko abubo a harr wa gbangba ni inkpe̱ iharr yi. Ni hi abi so gbye abubo ba mi aba kri karrkarr. Inta bwu anko nggo ni si hi undurr nu umi hen.” 24 Nggo ankpye abikye Uki ku Ibarr wa tuku ankpinkpye abikye ba a wo meme na ku ayisurr di a sa angginggi ima i so la.
25 Nggo ugo numa a nga ni ddu ba di, “Anishirr angga ba nggo imba i harr ba nggo a kri so tsarr anishirr nu Uki ku Ibarr ku.” 26 A wo meme, mre ankpye abi gbye abubo a harr wa à kuma na ankpinkpye abanu ku gri abi ko na angu ba nga. A si nga ba nggangga mu hen. A kru di anishirr ba ta tà ba na angbinta.
27 A kuma ku gri abi ko na angu ba na nga na Akaba anu Yahuda wa, wre ku ankpye unkpi abikye wa bu ni zhi ba are. 28 Ankpye abikye wa à ddu abi ko na angu ba di, “Inta i si gba ki imba utu di imba bu si tsarr anishirr ni isa i ugo wanggo hen? Kye inkindirr yi nggo imba na nggo. Imba ka ga ni tsarr anishirr kago Urushalima ba. Ni ta du ayiyi a ugo nggo wa a so ki inta na ango di a bu da di inta ngga i ngu ma.”
29 Biturr na abi ko na angu a abanu ba a ka sa ba da di, “Inta ta na inkindirr inggi yi nggo Abachi mu da di inta bu na, ni si ta na inkindirr yi nggo anishirr mu di inta bu na yi hen. 30 Nggo imba i kpa Yesu ni klo ma ngu nu unkunkurr ku, Abachi a akiki amunta wa a ta ma ka si ni ibe yi. 31 Abachi a ba ma ku zu nu ungo ri uma, na na ma ki uttu tuku uni kpa ttungo. Meme nggo anu Israila ba ta hi anko wa nggo a ta ba ttungo nu undanda umbarr ku, aba ta nggurr ila ure imbarr yi zhi ba. 32 Inta i nye da ki imba inkindirr yi nggo Abachi a na nggo. Izhi Iwre yi nggo Abachi a nu abangga ba nggo a wo ku ure nggo, i di da aseki ka Abachi ka meme.”
33 Nggo abi di so na akaba anu Yahuda ba a wo meme na cha ukpa di a bu ngɨ abi ko na angu ba. 34 Uyirr nu umi ku anu Farrisi ba à ri Gamaliya. À si unitsarr na Are ka Musa ka. Anishirr a di kye ma yo ni chi kakami. Uwa yo gru kri na Akaba anu Yahuda wa na ttu ukorr di a bu gri abi ko na angu ba a ssuzzu. 35 Nggo na ddu akaba wa di, “Anishirr bu Israila, ki bwe ni inkindirr yi nggo imba ta ko na ku anishirr angga ba. 36 Ivi i nise tanko nggo Tiyuda à gru nggurr anke̱ du uwa si kaba. A na meme anishirr ama ayiyirr ane̱ (400) a gru di ga ma. A ngu ma, abiga ma ba a ga ki varr varr namri. I nggurr bi imbarr yi i ttu nado. 37 Ima ivu sarr nggo mre anu Galili nggo a yo ma di Judasi à nga ni ivivi nggo à bre anishirr ba nggo. Uwa mi à gburr anishirr aba di ga ma shishemi, aba ngu ma meme abiga ma ba ga ki varr varr. 38 Ni itu inkindirr yi nggo i ko zirr ziza nggo, ingga ko da ki imba si na ku anishirr angga ba inkindirr hen. Du ba kuma. Inkindirr yi nggo a so na yi i ta si ina i unushirr, i si ta tà anko hen. 39 Inkindirr imbarr yi i ta zhi na Abachi ku imba si ta ba ba nggurr hen. Imba ka kye imba so tsi na Abachi mu ku.” Akaba wa a kpa amarr ka Gamaliya ka.
40 Na yo abi ko na angu ba mirri na du abi gbye abubo a ibarr ba a hlo ba na gba ba atu di a bu si so re ku anishirr ba ni isa i Yesu yi hen, na ddu ba ttungo.
41 Abi ko na angu ba a ka share na Akaba anu Yahuda wa na so nyarr kakami di Abachi à kye aba ma abi ki iha ku isa i Yesu. 42 A di rri nu Uki ku Ibarr ku na ga ako anishirr na so tsarr na bre Ure ku wre ku Yesu Kristi ku ni ivivi yi.