13
Izhi Iwre yi du ba tu anu Barrnaba tuku Shawulu ssuzzu
Abi kpa are na abitsarr a se na abiga ba ba nu Antakiya. A si Barrnaba, u Simiyo, wanggo nggo a di yo ma di Niga (nggo su unushirr ushishirr), u Lukiyu anu Sirrene, tuku Manayi (nggo à furr ni inkla iyirr tuku uttu Hirridu nggo), u Shawulu. Nggo a so kuttu ku Abachi na vu angu, i Izhi Iwre yi ì ddu ba di, “Ttu anu Barrnaba tuku Shawulu zu ku undu ku nggo ingga ì yo ba na ku nggo.” Mre aba a barr na vu angu, na sa ba ango ni itu na du ba kuma.
Barrnaba tuku Shawulu nu Saprosi
Aba aha mi nggo Izhi Iwre yi tu ba nggo, a kuma nu Salukiya, na ku gru nabo a rri nu ddu na kuma nu Sayiprosi. Nggo a se nu Salami, na bre ure ku Abachi ku na aki ka issubi ka ani Yahuda ka. Na gri Yohana Marrku di a bu di zi ba nu undu.
A zirr kago igbu wanggo a amasirr a ka ma yo na atsutsu nggo na kuma nu Pafo. A ku hi unutirr unuma nabo. A di re anishirr du uwa di kye na hi inkindirr yi nggo i ta la ni ichi nggo. A si anu Yahuda. Aba yo ma ni irrirri i Girrki di Barr-Yesu. A di se ndo nu Sajo Bulu, nggo à si krizhizhi ku, na si ugona ni igbu wa nggo amasirr wa a harr ma yo na atsutsu. Sajo Bulu à tu ba yo anu Barrnaba tuku Shawulu du uwa à ta ni wo ure ku Abachi ku na ba. Nggo Ilima uni ikagri wa (wanggo yo si inkpi isa yi ni irrirri i Girrki) à ta ukpa du uwa ta han ugona wa ni yo isisurr ima yi na Atiko ku. Mre, Izhi Iwre yi gru nga ku Shawulu, nggo a di yo ma du Bulu, uwa kye uni ikagri wa girr, 10 na ddu ma di, “Ùwà uvuvurr a umimi, ùwà si di kpanye ni inkindirr yi nggo i di si izizi hen. Ni se na anko ka di re anishirr na amimi aseki ka ikagri, ni di da ba di are ajiji ka Abachi ka a si are ka imu. 11 Atiko wa a ta nggurr ùwà ta yo ziza nggo, ùwà ta kaki unakreshishi ni si ta kye hi hen ma nu nggo Abachi a taka da nggo.”
Mre Ilima kakye ame a ttu ashishi ama ka. Uwa à nga chacha di zha undurr wa nggo à ta gbu ma nu ungo nggo. 12 Nggo ugona wa à hi inkindirr yi nggo ì là nu Ilima ku, na ku ayisurr ni itsarr inggi yi ni itu i Atiko na yo isisurr na Atiko wa ku.
Anu Barrnaba tuku Bulu ni igbu nu Antakiya nu Pisidiya
13 Bulu na abi zirr ama ba a darr nu uddu ku zhi nu Pafo na nga ni igbu nu Pega nggo se na anga ka Pamfiliya nggo. Yohana nggo a yo ma du Marrku à ka ba du nabo na kakuma nu Urushalima. 14 Aba gru zhi nu Pega na nga nu Antakiya na anga ka Pisidiya. Uwa si na Azhibarr a Isu Anu Yahuda wa, aba a rri ku so nu uki ku issubi ku. 15 Nggo a bre kre zhi na Are ka Musa ka tuku icharr i abi kpa are ba Abachi ba, ankpinkpye bu uki ku issubi ba a tu ba nu anu Bulu ba di, “Amuya, imba ti si ni inkindirr i da ku anishirr ba imba re na ba.”
16 Bulu à gru kri na ki ba nu ungo, na da di: “Amuya ani Israila na abangga nggo a kuttu ku Abachi wemi na a si si anu Yahuda hen, imba wo yi! 17 Abachi à anishirr bu Israila à ttu akiki amunta ba na na ba ki anishirr abi inkpinkpye nu nggo a si abichirr ni ìgbù nu Masarr. Abachi à gri ba ssuzzu nu Masarr nu ukyekye unkpi umaku. 18 Aba si kpanye na ku hen, uwa vu isisurr na so di zirr na ba na ankpu jiji wa ki ase iso ne̱s (40). 19 À ngɨ igbu itangba na tsi ako ambarr wa nggarr na anga ka Kenanu ka, na ka anishirr ama ba ki akikye bi igbu ba. 20 A ba ma ase ayiyirr ane̱ ni iso ikywi (450) ngga na na aseki akama.
“Nu ugo ukuma uwa à nu ba abi bre amu aba di se meme yo nga ni ma ku Samwila, uni kpa are a Abachi wa. 21 Nggo a gru so zha uttu, Abachi a nu ba Shawulu uvuvurr a Kishi, nggo zhi nu uga ku Benyami. Uwa a hru ittu yi ki ase iso ne̱s (40). 22 Nu ugo kuma, u Abachi à ttu Shawulu glo ni ittu yi na na Doda ki uttu wa. Wo inkindirr yi nggo Abachi a da ni itu Doda, ‘Ingga ì zha Doda uvuvurr a Jesi i hi nggo à su Unushirr wanggo a kuma ki ingga ni isisurr. A su unushirr wanggo nggo à ta na inkindirr inggi yi nggo ingga da ku di a bu na yi nggo.’
23 “Abachi à na uhanma a Doda nggo ki uwanggo nggo à ta ni kpa anishirr bu Israila ttungo nâ ta si nggo à da zu nggo. Ugo uwama yo à si Yesu. 24 Nggo Yesu à nise ssuzzu undu umaku, i Yohana a di bre ku anishirr bu Israila ba wemi da a bu ba ila ure imbarr yi ttungo, na ka isisurr imbarr yi kanga na Abachi ku, na bu du ba zzu ba na amasirr. 25 Nggo Yohana a ta so kre undu umaku na ddu anishirr ba di, ‘Imba kye di ingga su unggonggo? Ingga i si si uwanggo nggo imba so kye ku anko hen. Kye yi, ingga ta kre bari uwa ta nga. Ingga i si ma uni ddu ku azhizhi ka anggakpaza hen.’
26 “Amuya, ahan ma bu Ibrayi na abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen na di barr Abachi, kye a gri ki inta yo ure ku ikpa ttungo unggo ku. 27 Anishirr ba nggo a so nu Urushalima na ankpinkpye ambarr ba, a di bre angbamvu ka abi kpa are ba na Azhibarr a Isu anu Yahuda wa na si hi inkpi i are yi hen. A ngu Yesu na si hi di aba a ko na si inkindirr yi nggo a ka da zu mu ba hen. 28 Nu nggo a si hi ma ni ila hen, na si hi inkpi i ngu ma yi hen, na ka na ddu Bilatu di a bu du ba ngu ma. 29 Nggo a na aseki ka wemi nggo angbamvu ka Abachi ka a da di a taka na ku Yesu na ka nggo, na ttu ma ji nu unkunkurr ku klo ku na kama yo ni ibe. 30 Abachi à ta ma si ni ibe yi. 31 Uwa kanga ni di zirr ki ivi shishemi, anishirr ba nggo a di ga ma zhi nu Galili kuma nu Urushalima, a hi ma. Abama yo a ka di da ku anishirr bu Israila aseki ka ni itu ima yi.
32 “Abachi à da zu ku ábáchí amunta ba aseki ka nggo uwa à taka na ba nggo, inta nye bre ki imba Ure ku wre ukuma yo. 33 Ziza nggo Abachi à na ki inta, ahinhan ambarr ba inkindirr ima yo, nu nggo a ta Yesu si ni ibe. Uwa a si meme yo nggo a charr nu Ungbamvu ku Asarr ka Igbyarr Asa ku uha ku da di:
“ ‘Ùwà su Uzumu;
ari ingga kaki Aki amuwa.’*
34 Abachi à ta Yesu si ni ibe, na si du ukpa umaku u bo hen. Ni ima yo Abachi à da di:
“ ‘Ingga ta ni imba ida zu iyiyirr ima yo nâ ta su nggo ingga da zu ku Doda.’
35 Nâ ta si nggo a da nu Ungbamvu ku Asarr ka Igbyarr Asa unuma ku di:
“ ‘Ùwà si ta du Uni wre amuwa wa à bo ni ibe hen.’
36 “Doda à na undu ku Abachi ma ni ittu. A zzu ma hinga na ábáchí ama ba ba, uwa a bo. 37 A ta su uwanggo nggo Abachi à tasi nggo, à si bo hen.
38 “Ima yo, imba amuya wemi, bu hi gbigbi di ure ku nggurr ila ure zhi ku u zhi ni inkindirr yi nggo Yesu à na na nkpama nggo inta so bre ki imba. 39 Imba bu hi di undurr wanggo à ti kpanye ni Yesu ku, aba a kpa ma ttungo ni ila ure ima yi nggo Are ka Musa ka a ma chankarr ni kpa ma ttungo nggo. 40 Ki bwe, ni si du ure ku abi kpa are ku ka ùwà vu hen.
41 “ ‘Kye yi, imba abangga ba nggo re are andanda ni itu inkindirr yi nggo Abachi à da nggo,
ku ayisurr ni kɨ yi.
Ingga ì ta na inkindirr ni ivi imba yi,
uwa si inkindirr inggi yi nggo undurr ka ti bre ki imba mi,
imba si ta kpanye hen.’§
42 Nggo anu Bulu tuku Barrnaba a ta so ka share nu uki ku issubi ku ani Yahuda ku, anishirr ba ddu ba di a bu ka kanga ni bre ba aseki angga ka zizo na Azhibarr a Isu à so nga anu Yahuda wa. 43 Nggo anishirr a gru ni issubi yi nggo ani Yahuda shishemi na abangga ba nggo a so ga iga i ani Yahuda yi, na so kuttu ku Abachi à gru so ga anu Bulu tuku Barrnaba. Anu Bulu a re na ba, na tsi ba ango di a bu si kakuma nu ugo hen, na bu kye uzizi ku nggo Abachi à na ba nggo.
44 A zzu na Azhibarr a Isu anu Yahuda a uha wa, anishirr ba ni ìgbù wa a ssuzzu wemi nga ni wo ure ku Atiko ku. 45 Nggo ani Yahuda ba a hi akpa anishirr wa nggo na zha di a ka si aba mu, na re are ndanda ni itu i ure ku Bulu ku na marr ma.
46 Mre anu Bulu tuku Barrnaba a si kru undurr hen, na ddu ba di, “A si gbigbi mu inta bu da ki imba yo ure ku Abachi ku kuchi bari ni ka ku bre ku abanu meme. Imba kà ku. Ima tsarr di imba si so zha iso sese hen. Ziza inta ko kuma na abangga ba nggo si si ani Yahuda hen. 47 Uwanggo yo si inkindirr yi nggo Abachi à di inta bu na:
“ ‘Ingga na ùwà ki uru ku la ku abangga ba nggo si si anu Yahuda hen,
wre ku ùwà bu gri ikpa ttungo nga ku anishirr we ni ingbingbru yi.’*
48 Nggo abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen a wo ure ukuma, na nyarr na gbyarr ku Abachi asa nu ure kuma. Abangga ba nggo Abachi à ka hla ba di a taka so sese nggo, a yo isisurr na Abachi ku.
49 Ure ku Abachi ku ù bwa kago na anga akama. 50 Anu Yahuda ba a ddu aniru abangga ba nggo a kye ba ssu na ango ni ìgbù wa, na amba abi kru isisu i Abachi, nggo a di kye ba ssu na ango, aba gru so ki anu Bulu tuku Barrnaba iha ni ìgbù wa, na han ba share na anga ka igbu ambarr ka. 51 Abi ko na angu ba a ttu ihurr yi na aza ambarr ka surr ku igbu uwama na kuma nu Ikoniya. 52 Abiga ba nu Antakiya a nyarr kakami, Izhi i Iwre yi ì tsarr ssu ba ni isisurr kakami.
* 13:33 Kye zizo Asarr 2:7. 13:34 Kye zizo Ishaya 55:3. 13:35 Kye zizo Asarr 16:10. § 13:41 Kye zizo Habaku 1:5. * 13:47 Kye zizo Ishaya 49:6. 13:51 Aza: Igbye utu. Ina ima i tsarr di a kà anishirr abama.