14
Anu Bulu tuku Barrnaba ni Ikoniya
Ni Ikoniya anu Bulu tuku Barrnaba a na meme yo nâ ta si nggo a na nu Antakiya nu Pisidiya nggo. A rri kuma nu uki ku issubi ku anu Yahuda ku. Na ku re kakami, ani Yahuda ba na abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen shishemi a kaki abiga. Ani Yahuda ba nggo a si kpa ure ku hen, a gru tto abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen, na du ba a ki unfu na amuya abiga ba ba. Anu Bulu tuku Barrnaba a sha so ta anko nabo, na re ure ku Abachi ku sama ni isisu. Abachi a nu ba ukyekye na du ba na aseki ka ikagri na ka ki isisu, nggo a tsarr di ure umbarr ku ni itu ina wre i Abachi yi ù su ujiji. A kpa anishirr wa nu umi ìgbù ku a ga ki aha na amarr ambarr ka. Abanu a kpanye ni inkindirr yi nggo anu Yahuda ba a so da. Abanu ba a kpanye nu Bulu tuku Barrnaba, abi ko na angu ba. Mre abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen, na anu Yahuda ba, na ankpinkpye ba, a zha anko wa nggo aba ta ki ba ankpa, na ta ba na angbinta. Abi ko na angu ba a wo nggo na kru kuma na anga ka Likoniya na mirri ni ìgbù i Lisitra tuku Debe tuku ìgbù yi nggo se nabo, na ku bre Ure ku wre ku.
Bulu tuku Barrnaba a bre Ure ku wre ku nu Lisitra tuku Debe.
Ugo uni mɨ aza numa à se nu Lisitra. Zhi nu nggo a ngri ma mu à si di zirr hen. A so na ko wo ure ku Bulu ku, u Bulu à kye ma girr na hi du ugo wa à se ni iyo isisurr yi nggo ta du ma wre, 10 na du hantu di, “Gru kri ki kri.” Ugo wa à tu ki tsa na gru so zirr kago.
11 Nggo akpa anishirr wa a hi inkindirr yi nggo Bulu a na, na hantu na ako ambarr ka ani Likoniya da di, “Ábáchí ba a kaki anishirr na ji nga ni inta ba!” 12 A yo Barrnaba di Zeyusi,* na yo Bulu di Hemisi, nu nggo uwa yo à su uni so re wa. 13 Unikye a ábáchí Zeyusi wa nggo uki ku ibarr umaku u si na abi ka ìgbù ka, a kuma ku gri ilando iniru tuku ugbyarr ku unkunkurr gri na nga na angu ankonki ka ìgbù ka di aba a ta han ilando yi a to ku anu Bulu tuku Barrnaba.
14 Nggo anu Barrnaba tuku Bulu, abi ko na angu ba, a wo inkindirr yi nggo anishirr angga ba a ta ko na nggo, mre na nga inkinkru imbarr yi hre na kru rri na atsutsu ka anishirr ba na hantu di, 15 “Imba ko na meme da angginggi? Inta si anishirr nâ ta si imba. Inta nga nye i da ki imba Ure ku wre ku Yesu ku ni bu ka imba glo na aseki andanda angga ka yo, ni ka imba kakuma na Abachi uni so tsitsirr ku nggo na unkplassu tuku imimi, amasirr na aseki wemi nggo a se nu umi umbarr ku. 16 Ni ikuchi yi à du anishirr wemi a ga anko na nkanka. 17 Ni na ima mi, Abachi a na aseki azizi nggo a ta du anishirr a hi di uwa à si Abachi. A du ahru a ji zhi nu ussu. Na du ikiri wri. A ni imba ila, na ni imba inyarr ni isisurr.” 18 Nu ure unggo ku mi, anu Bulu kisa kakami bari anishirr ba a ba ttungo ni ito yi.
19 Ani Yahuda abanu a zhi nu Antakiya nu Pisidiya, abanu a zhi nu Ikoniya, na nga ni na anishirr ba du ba kpanye na ba, na ta Bulu na angbinta, na kye di a ttu. Na gba ma ssuzzu nu umi ìgbù ku. 20 Nggo abiga ba a ni nggurr bi kago ma, uwa à gru na kakuma nu umi ìgbù ku. Nggo ambre ka nggarr aba tuku Barrnaba a kuma nu Debe.
Anu Bulu a ka kuma nu Antakiya nu Sirriya
21 Anu Bulu tuku Barrnaba a bre Ure ku wre ku nu Dabe. Anishirr shishemi a kpa Yesu. Aba kakuma nu Lisitra, na ku kuma nu Ikoniya tuku Antakiya nu Pisidiya. 22 Aba nggurr abiga ba na ddu ba di a bu kri karrkarr ni iga yi, na da ba di, “Inta abiga wemi a ta ki iha kakami bari na rri ni ittu i Abachi yi.” 23 A ti rri na abiga ba ba na aki ka nggurr bi ka Abachi we, aba a di ddu abanu ki ankpinkpye, na barr Abachi, na vu angu bari na ka ba sa na ango ka Abachi wa, nggo a yo isisurr imbarr yi na ku nggo. 24 Nggo a zirr anga ka Pisidiya ka kre na rri nu Pamfiliya. 25 A ku bre Ure ku wre ku nu Pega na ji kuma nu Ataliya.
26 A gru zhi nu Ataliya na darr nu uddu ka kakuma nu Antakiya na anga ka Sirriya. A si nabo yo nggo abiga ba a ka anu Bulu tuku Barrnaba sa na ango ka Abachi ni itu i undu ku nggo a na kre nggo. 27 Ni nggurr surr imbarr nabo, aba yo abiga ba nggurr bi, na da ku anishirr ba aseki ka nggo aba na, nggo Abachi à zi ba tuku nggo à du abangga ba nggo si si anu Yahuda hen a yo isisurr ni Yesu ku. 28 A so ta anko na abiga ba ba nabo.
* 14:12 Zeyusi: Ani Girrki ba a kpanye na anazhi shishemi na na aseki tankpami ki azhi ambarr, u Zeyusi yo à mri ba wemi. 14:12 Hemisi: Ani Girrki ba a kpanye di anazhi abanu ba a di tu uwa yo.