15
Inggurr bi i Urushalima yi
Anishirr abanu a zhi nu Yahudiya na nga nu Antakiya ni so tsarr amuya abiga ba da di, “A ta si yo ku Unushirr iji nâ ta su ure ku Musa ku u da di a bu na hen, Abachi à si ta kpa undurr uwama ttungo hen.” Anu Bulu tuku Barrnaba a ri anta na vi na ba ku ida ima yi. Ima yo i du abiga ba a da di anu Bulu tuku Barrnaba, na abanu nu Antakiya a bu kuma ku hi abi ko na angu ba tuku ankpinkpye ba nu Urushalima ni itu i ure kuma. Abiga ba a gri ba ku yo na anko, aba a ba nu Fonisiya tuku Samarriya na di bre ba di abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, a kpa Abachi. Ure kuma u du abiga ba a nyarr kakami. Nggo anu Bulu à rri nu Urushalima nggo, abiga ba na abi ko na angu ba na ankpinkpye ba a kpa ba na ango aha. Anu Bulu a bre ba aseki ka nggo Abachi a na nggo.
Abiga abanu ba nggo a se ni nggurr bi i anu Farrisi yi a gru na da di, “A bu yo ku abangga ba nggo si si anu Yahuda hen iji na du ba a di na inkindirr yi nggo Are ka Musa ka a da nggo.”
Abi ko na angu ba na ankpinkpye ba a nga ni nggurr bi na bɨ ure ukuma kye. Nggo a ri anta ta anko, i Biturr à gru kri na ddu ba di, “Amuya amungga, imba i hi di Abachi à yo ingga zhi ni imba ba di ingga bu bre Ure ku wre ku, ku abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen. Meme nggo a ti wo aba a ta kpanye. Abachi nggo à hi amarr ka anishirr, a kpanye na abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, na nu ba Izhi Iwre meme yo nâ ta si nggo a ni inta. Abachi a si kye inta nanka na ba hen. A kpanye na ku nggo, uwa à ngla isisurr imbarr yi. 10 Angginggi du imba zha itsarr Abachi kye, ni vu angbungbru iki angga ka i de abiga ba nggo a si si anu Yahuda hen, nu ugo nggo inta mi na ábáchí amburr ba ka si ba ka kpa hen. 11 Iya, ka si si meme yo hen. Inta kpanye di Abachi à kpa inta ttungo nu uzizi ku nggo Yesu a na ki inta nggo. Abachi a kpa aba mi ttungo meme yo.”
12 Anishirr ba wemi a ba ki ywi nggo a wo anu Bulu tuku Barrnaba so bre aseki ka iku ayisurr na ka ikagri ka nggo Abachi à du ba na ku anishirr abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen. 13 Nggo a re kre, u Yakubu a gru ddu ba di, “Wo ingga yi amuya! 14 Sima à bre ki inta inkindirr yi nggo Abachi à na zhi ni ime̱me̱ yi, nggo à ttu abanu nu umi ku abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen ki anishirr ama. 15 Abi kpa are ba mi a da meme yo ni itu i ure unggo ku, nu nggo angbamvu ka Abachi ka da di,
16 “ ‘Ni ichi ingga ta kanga,
ni vu àko ka Doda ka me.
Ime yi nggo a na yi ki ndanda ingga ta vu yi me,
ni ta na yi ki kyekye,
17 wre ku inkpu anishirr yi nggo a ni so tsitsirr ni ingbingbru yi,
abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen a bu ga anko a Atiko wa.
Ingga, Abachi yo nggo i da meme.
18 Atiko wa yo à du anishirr ba hi meme ngbangbamu.’ ”*
19 Yakubu à ddu ba di, “Ni ikye mungga, abiga abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, nggo so kanga na Abachi ku, inta bu si ki ba iha gigyemi hen. 20 Ni ina ima, i wre inta bu charr ungbamvu bre ba, di a bu si ri ila inggi yi nggo a di zzu ku anazhi ngga na yi hen, na bu si di yo atu ambarr na are ka zha amba ka aniru hen, na bu shi inina yi nggo a si han ayiyi wa kahre ku ininazzu wa hen, na bu si ta ayiyi hen. 21 Inta bu hi di a di bre Are ka Musa ka ni igbu yi we zhi ngbangbamu, na di bre ka ttuttumi ni Ivi i Isu i anu Yahuda yi nggo anu Yahuda ba ti nggurr bi.”
A charr ungbamvu ku abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen
22 A kye meme nggo, abi ko na angu ba, na ankpinkpye ba, na abiga ba wemi, a ddu anishirr abanu a kye ku anu Bulu tuku Barrnaba, na tu ba kuma na Antakiya. Na ttu Judasi (nggo ri Basaba) tuku Sila, abiga ba a di kye anishirr aha aba ma ssu na ashishi. 23 Na tu ba nu angbamvu angga ka di:
Inta abi ko na angu na ankpinkpye ba, nggo si amuya amba we,
Inta so chi imba we,
Amuya abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, zhi nu Antakiya, tuku Sirriya, tuku Silisiya.
24 Inta wo di abanu munta ba a nga ni imba ba, ni ko bre ki imba are ka nggo gri ki imba uvi tuku iso ndanda. Inta ngga si tu ba meme hen. 25 Ima yo di inta nggurr bi ni tu abanu ni imba ba. A ta ga akpamburr munta ba anu Bulu tuku Barrnaba nggo inta kpanye na ba kakami. 26 A so na undu ku Atiko Yesu Kristi ni ittu na ashishi. 27 Inta so tu Judasi tuku Sila. Ni ima yo aba mi ta bre ki imba na akpambarr aseki ka nggo inta charr nggo. 28 Izhi Iwre i kye i si ta wre aba bu di imba ki iha numa zizo hen. Inta mi kpanye meme yo. Imba bu na aseki angga ka yo mre. 29 Imba bu si ri ila inggi yi nggo a di zzu ku anazhi ngga na yi hen, ni si ta ayiyi hen, imba bu shi inina yi nggo a si han ayiyi wa kahre ku ininazzu wa hen, ni si zha ayamba ka unuru wa nggo si si amuwa hen. Imba ti na meme i ta wre ki imba.
Abachi bu di imba so zizi.
30 Abitu ba a gru nu Urushalima, aba gri ba ku yo na anko. Aba kuma na Antakiya na ku yo abiga ba ni inkla iyirr na nu ba ungbamvu ku. 31 Anishirr ba a bre ungbamvu ku na nyarr na kaki kyekye. 32 Anu Judasi tuku Sila nggo a si abi kpa are ka Abachi, a bre ku abiga are ka ta anko. Are kama a du abiga ba vu isisurr na kaki ukyekye. 33 Nggo a sha so nabo abiga ba a gru yo ba na anko ni isisurr iyirr. Aba kakuma na abangga ba nggo a tu ba nggo. [ 34 Sila nanko à so nabo na si ga ba hen.] 35 Anu Bulu tuku Barrnaba a ku sha so ma ivi nu Antakiya, na bi na abiga abanu ba na bre ure ku Atiko ku.
Bulu a ri anta tuku Barrnaba
na ga ki na nkanka
36 Nggo a sha so ki ivi nabo u Bulu à gru ddu Barrnaba di, “Di inta ka ga igbu yi nggo inta i bre ba ure ku Atiko ku ni kye abiga ba nu uzirr umbarr ku.” 37 Barrnaba a zha di aba bu gri Yohana, nggo a yo ma du Marrku kye, 38 u Bulu à kisa di Yohana à si ta ga ba hen, na da di à ku ka aba du nu Pamfiliya nu uzirr ku ime̱me̱ ku na si ga ba kuma ni ikikre yi hen. 39 A ri anta kakami nu ure ukuma na ga ki na nkanka. Barrnaba a ba Marrku na ga uddu ku amasirr kuma nu Sayiprosi. 40 U Bulu na anko, à ttu si Sila nggo di à bu ga ma. Abiga ba a barr Abachi bu hru ba zizi. 41 Aba ba nu Sirriya tuku Silisiya na so nggurr abiga ba na aki ka nggurr bi ka Abachi ka di aka bu kri ngbangba.
* 15:18 Kye zizo Emo 9:11-12.