20
Bulu a ka kuma nu Makidoniya tuku Girrki
Nggo itsi kputtu yi i ba ttungo nggo, u Bulu a yo abiga ba nggurr bi na bre ba are ka nggo ta nu ba ukyekye ni iga yi na ddu ba du uwa a so kuma. Mre na gru kuma nu Makidoniya. Bulu à ga anga akama na di bre ba are shishemi nggo a ta du ba kri kyekye ni iga yi nggo. Na nga nu Girrki, na ni ki ihwa itarr nabo. A ko ttu ukpa ku kuma nu Sirriya nggo na gru wo di ani Yahuda ba a ko ssu anko nggo a ta ngu ma, a hi meme nggo na kye na ka ba nu Makidoniya. Sopata, uvuvurr a Pirru, nggo zhi nu Berriya nggo, à ga ma. U Arristaku tuku Sekondu a zhi nu Tesalonika, Gayu à zhi nu Debe, anu Tikiku, u Trofimu a zhi na anga ka Asiya, tuku Timoti abi na ga Bulu. Anishirr angga ba a kuchi ku so bi inta nu Torrowa. Inta i ri Iga i Unfonfo ni Sama ni Iyisti wa nggo ni ga amasirr ankpi wa zhi nu Filipiya, ni ki ivi kywi bari ni nga na ba nu Torrowa ni so ki ivi itangba nabo.
Bulu kuma nu Torrowa ankpu akikre
Na Azhibarr a Isu anu Yahuda wa, ni ingbahru, inta ku nggurr bi na Agbugba a Atiko ni ri ila bi. Bulu à re na anishirr ba ba, na re ma na atsutsu ibittu, nu nggo à hi du uwa à ta share na ambre ka nggo. Ingba iru shishemi i so la nu uki ku ussu ku nggo inta i so na issubi yi nggo. Uvuvurr nze numa à ri Yutiku à so ni iywirr i uki na so durr ina, nggo Bulu à so re na ba tanko mi. Ina yi gru vu ma kakami, uwa ji zhi nu ussu ku tarr ku nga ni jaku ni imimi. Aba gɨ ma nggo uwa si iku mu. 10 Bulu à ji nga na ba ni imimi na ni kuklo na nyarr iku yi gri na ango. Na ddu anishirr ba di, “Si vri yi hen, à ni su utsitsirr.” 11 Mre na ka hun ko nu uki ku ussu ku mɨ unfonfo wa ta na abiga ba ba. Nggo Bulu a re na ba tanko ma na anza ambre, na gru kuma. 12 Anishirr ba a ga uvuvurr wa tsitsirr ko ni iko ni isu isisurr kakami.
Bulu zhi nu Torrowa na kuma nu Miletu
13 Inta kuchi kuma ni ijirrigi i amasirr yi ni ku darr kuma nu Aso, nu nggo Bulu a ta ku rri ni inta ba ni ijirrigi yi. Uwa yo a da di inta bu ka zzu ba uwa nabo, nu nggo uwa a ta zirr na aza mu kuma nabo. 14 A hi inta nu Aso nggo inta gri ma kye ni inta ba ni kuma nu Mitilini. 15 Inta gru nu Mitilini ni nga na inkla numa ni ingbahru nggo à ka kri nabo na kye Kiyosi i. Inta zzu nu uha wa ni nga nu Samosi. Ambre ka nggarr, inta rri nu Miletu. 16 Bulu à ba ni isisurr ima du uwa a ta sarr ba nu Afisa, wre ku uwa bu si ku ta anko na anga ka Asiya ka hen. À so narrma du uwa ka rri nu Urushalima na azhibarr a nggo a yo wa di Pentiko nggo.
Bulu a re ku akikre bu Afisa ba du uwa so kuma
17 Nggo inta rri nu Miletu, u Bulu à tu ba kuma nu Afisa ku da ku akikre abiga ba nabo di a bu nga ni hi uwa. 18 Aba a nga nggo uwa ddu ba di, “Imba hi nggo ingga i di si ni imba ba ttuttumi, bazhi na azhibarr a ime̱me̱ wa nggo ingga i rri na anga ka Asiya ka. 19 Anu Yahuda abanu ba a ssu anko ka ngu ingga na ki ingga iha na ni ingga i vri kakami, ni ina ima mi ingga i ka ni ki itu nggi na ashishi na ashishi ni so na undu ku Atiko ku. 20 Ni di tsarr itsarr imungga yi na abi tuku na ako amba wa, ingga i si sha inkindirr izizi inuma sharri ki imba hen. 21 Ingga gbye ku ani Yahuda ba utu na abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, di a bu kasarr nu nggo a di la ure ku Abachi na kpanye ni Yesu Atiko amunta wa ku.
22 “Ziza nggo, ingga ta na inkindirr yi nggo Izhi Iwre yi ì ko da di ingga bu na nggo. Ingga so kuma nu Urushalima, ni si hi inkindirr yi nggo i ta la ni ingga ku nabo hen. 23 Ingga ì hi inkindirr iyirr yo nggo Izhi Iwre yi i so gba ki ingga utu ni ìgbù yi wemi nggo ingga ì zirr, di a ta ku harr ingga nu uki na ki ingga iha. 24 Ingga ì si ba iso imungga yi ni ingbingbru inggi yi ki inkindirr ni ingga ku hen. Ingga na meme, wre ki ingga bu kre undu ku nggo Atiko Yesu wa a ni ingga di ingga bu na nggo. Undu ukuma nggo u si di ingga bu da ku anishirr Ure ku wre ku ni itu i uzizi ku Abachi ku.
25 “Ingga zirr kago imba we ni di da ki imba ure ku ittu i Abachi yi. Ziza nggo, ingga i hi di uyirr amba a si taka hi ingga zizo hen. 26 Uwa a si ni ima yo, ingga so da ki imba kakami di, unuma ni imba ba a ti ka ku zha abubo a iso chankarr na Abachi ku, u ungo umungga u sama nu umi. 27 Ingga si ka inkindirr numa nggo Abachi à da du uwa taka na ku anishirr sharri ki imba hen. 28 Ssu ikpa imba yi gri zizi na anishirr ba nggo Izhi Iwre yi i vu ba a sa ki imba na ango nggo. Imba bu gri abiga ba nâ ta si abi ka ilando ngga. Aba yo a si ilando yi nggo a re yi na ayiyi a Uzuma wa. 29 Ingga i hi di ingga ti share, anishirr abangga ba nggo a si nâ ta si ininazzu ndanda a ta mirri na abiga ba ba, na ta ki ba ankpa. 30 Ivi yi i so nga nggo anishirr abanu nu umi umba ku a ta bre ku abiga ba mi imu aba ta gru kà imba du, na ga imu yi. 31 Kri karrkarr yi ni si kpamusu yi hen. Ingga i di yi ashishi na azhi ni ibittu ni di tsarr imba ure ku Yesu ku ki ase atarr.
32 “I ziza nggo, ingga ka imba i sa na ango ka Abachi. Si kpamusu nu ure ku uzizi unkpi umaku hen. Ure ukuma yo ta di imba furr, ni ta ni imba iyo angu izizi yi nggo Abachi a da zu ku anishirr ama ba wemi nggo. 33 Ingga i si surr ashishi ni inkindirr i undurr hen. 34 Imba mi i hi na atu amba di ingga i na undu na ango amungga ni kpa inklo ire inkindirr yi nggo ingga na abu zirr amungga ba i zha nggo. 35 Ingga i tsarr imba na anko shishemi di ina meme yo i ta di inta i zi abangga ba nggo a si si kyekye hen. Ni si kpamusu nu ure ku nggo Yesu mi na nkpama à da di, ‘Unushirr wanggo à nu unuma inkindirr à se ni nyarr ni isisurr ima yi mri nggo à ti kpa inkindirr zhi nu undurr ku nggo.’ ”
36 Bulu à re kre na kuttu na gbuzzu na anishirr ba ba na barr Abachi. 37 Aba a so yo ma na anko nggo na so yì, na so ngu ma na ango. 38 A vri kakami nu nggo Bulu à ddu ba di a si taka hi ashishi ama zizo hen. Na ga ma kuma ni ijirrigi i amasirr yi.