21
Bulu à kuma nu Urushalima
Nggo inta du anishirr ba ni darr ntto kuma nu Kosi, ni zzu nu uha wa ni rri nu Rodesi, ni gru nabo kuma nu Patarra. Nu Patarra, inta i hi ijirrigi i kuma nu Fonisiya, ni ga yi kuma. Inta nga nu unto ku nggo inta ka kye Sayiprosi hi, ni ka ba ku igbu wa na chi ni kuma nu Sirriya. Inta kukri nu Taya, aba ta ddu iki yi nggo i si ni ijirrigi glo ma nabo. Inta zha abiga abanu hi nabo ni ku so na ba ki ivi itangba. Izhi Iwre yi i da ba di a bu da ku Bulu di a bu si kuma nu Urushalima hen. Nggo ivi imunta yi na ba i kre, inta kuma ni kuchi nu uzirr munta ku. Abiga ba wemi na amba na amumarr ambarr ba a ga inta ssuzzu ni ìgbù wa. Inta kuttu na gbuzzu wemi nu unddu ku amasirr ku ni barr Abachi. Inta chi ikpa yi kre ni ku rri ni ijirrigi yi, anishirr ba a ga kuma na ako ambarr wa.
Inta kuchi nu uzirr munta ku zhi nu Taya ku kukri nu Tolema, ni chi amuya abiga nabo ni so ki azhi ayirr nabo. Unu uha wa inta i rri nu Kayisarriya. Nabo inta ku kuma ni iko i Filibu, ni ku so na ku. Filibu à su uyirr nu umi ku anishirr atangba ba nggo a hla ba nu Urushalima di a bu zi abi ko na angu ba. A si na áníwá a ne̱s nggo a nise garr na di kpa are zhi na Abachi ku.
10 Inta ki ivi nabo, uni kpa are ka Abachi numa nggo à ri Agabu à nga nu Yahudiya. 11 A nga ni inta ba na ni ttu upri inkru ku nggo Bulu di lo na anklampi, na ka ku lo aza na ango ama ka na da di, “Izhi Iwre yi i da di, ‘Akikye nu upri nkru unggo ku, ani Yahuda nu Urushalima a ta lo ma meme yo, na ta ba ma nu abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen.’ ”
12 Inta na anishirr ba nabo i wo meme nggo ni tsi ku Bulu ango di a bu si kuma nu Urushalima hen. 13 Bulu ddu inta di, “Imba so yi angginggi meme ni lo ingga isisurr? Ingga si so kuma ku ilo na aza yo mre nu Urushalima hen, ingga ka ttu mi ku isa i Atiko Yesu.” 14 Inta i da di a bu ka amarr amaka sarr ni na chankarr ni ba ttungo, ni barr di, “Aseki ka we nggo a ta la, a bu si nâ ta si nggo Atiko wa a da.”
15 Inta so ivi nabo, ni gru ssu aseki amunta ka bi ni vu anko a Urushalima. 16 Abiga abanu nggo a zhi nu Kayisarriya a ga inta, na gri inta kuma ni iko i ugo nggo inta ta ku so na ku nggo. A yo ma di Munasoni. À zhi nu Sayiprosi, na si uniga zhi ni ivi ime̱me̱ yi mu.
Bulu a ku rri nu Yakubu ku
17 Nggo inta rri nu Urushalima amuya ba nabo a kpa inta na ango aha na nyarr kakami. 18 Ambre ka nggarr u Bulu a ga inta ku re nu Yakubu ku, a akikre ba we a se na ba. 19 Bulu a chi ba na bre ba aseki ka na ayiyirr we nggo Abachi à du Bulu à na ku abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen.
20 Nggo a wo ma, mre na gru so nyarr ku Abachi, na ddu Bulu di, “Akpamburr amunta ni iga, kye nggo aseki ka a se, ani Yahuda ama u kri shishemi a kpanye nu Ure ku wre ku na yo itu kakami ni na inkindirr yi nggo Ure ku nggo a nu Musa nggo u da di a bu na. 21 A ka bre ba are amuwa ka ba di uwa di tsarr ani Yahuda ba wemi nggo a so ni igbu i abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, di a bu ba ure ku Musa ku ttungo na bu si yo ku amumarr ambarr ba iji hen, na si ga inkindirr yi nggo ani Yahuda ba a di na hen. 22 A ka wo di uwa se ba. A ti si meme a ka na kingginggi? 23 Di inta da ku uwa inkindirr yi nggo inta i kye uwa ka na nggo. Anishirr ane̱ abanu ni inggya a ka vu angu na Abachi ku ba. 24 Ga ba ni rri na ba ni iba i ngla ukpa yi na age̱ ka Abachi, ni han inklo yi nggo anishirr abama ka han ba nggo, wre ba bu kurr atu* ambarr wa. Ùwà ti na meme nggo, anishirr ba wemi a ta hi di aseki ka nggo a bre ni itu imuwa yi nggo a si si jiji hen. Na ta hi du ùwà mi di na inkindirr yi nggo Are ka Musa ka a da nggo 25 Uwa ta si abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen na kpanye nu Ure ku wre ku, inta i charr ungbamvu da ba di inta ka kpanye di a bu si ri ila yi nggo a di zzu ku anazhi na yi hen, na bu si ta ayiyi hen, na bu si ta inina yi nggo a si han ayiyi kahre hen, na bu si ki ika tankpami hen.”
26 Nggo nu uha wa Bulu à yo anishirr ane̱ ba, na kuma na ba ku ngla ukpa nâ ta si nggo iba i anu Yahuda yi i da di a bu di na. Na gru kuma nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku, na ku da ivi yi nggo a taka na ingla ukpa ikikre yi. Na azhibarr a ikikre wa, nggo aba a taka gri aseki ka nggo a ta ni ka nggo.
A vu Bulu
27 Nggo ivi itangba yi i ta so kre, ani Yahuda abanu nggo a zhi na anga ka Asiya ka, a hi Bulu nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku, na gru tto akpa anishirr wa na vu Bulu. 28 A hantu da di, “Anishirr bu Israila, a nga yi ni zi inta! Wanggo yo à su ugo wa nggo à di zirr kago na di re are andanda ni itu i ani Israila ba tuku Are ka Musa ka, nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku. I ziza nggo uwa a gri abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen na du ba ni na abubo a wre anggo ki ndanda.” 29 (Nu nggo a ka hi Trofimu anu Afisa wa nu umi ìgbù tuku Bulu ba na kye di Bulu à gri ma rri nu Uki ku Ibarr ku).
30 Itsi kputtu gru ni ìgbù wa kago, ni du anishirr gru so kru ku nggurr bi. Na ku kla Bulu vu na gba ma ssuzzu nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku na han anko ka Uki ku Ibarr ka ankpa ayirr. 31 Akpa anishirr a so zha anko a ngu Bulu nggo na gru ku da ku ankpye abi ta iku nu Roma unkpi wa di a ko tsi kputtu nu Urushalima. 32 Mre uwa a vu ankpinkpye abi ta iku banu na abi ta iku na kru ji kuma na anishirr ba ba. Anishirr ba a hi ma na abi ta iku ba mre na ba ttungo ni hlo Bulu yi.
33 Ankpye abi ta iku wa à zirr kuma nu Bulu ku, na vu ma na ddu ba di abi lo ma na ache aha. Ankpye wa à zhi ba di, ugo wanggo wa a su unggonggo, na na angginggi? 34 Anishirr abanu ba hantu da inkindirr iyirr, abanu ba a da inuma mu nanka. Anishirr a re na nkanka ina ima i du ankpye wa si hi karr inkindirr yi nggo so zirr hen. Ima yo i du ma ddu anishirr ama ba di, a bu ba ma na kuma na abubo a abi ta iku wa. 35 Aba gri ma ku rri ni inkla i hun kuma ni ime yo mre, nggo akpa anishirr wa a varr unfu kakami, abi ta iku ba a kye na ba ma kye ba. 36 Anishirr ba a so ga ba ttu na so du hantu di, “Ngu ma!”
Bulu a re ta kpa itu ima ttungo
37 Nggo a ta so ba Bulu na rri na abubo nggo abi ta iku ba a di so nggo, uwa a re na ankpye wa ku di, “Ùwà ka di ingga da ku ùwà inkindirr nggi?”
Ankpye à da di, “Ùwà i re irrirri Girrki? 38 Ùwà yo si si anu Masarr wa nggo à tto itsi yi ni ikuchi yi, ni gri anishirr ukrɨ une̱ ni kru kuma na ankpuji, ku di ssu anko di aba ta nga ni kpa inkpinkpye i igbu yi hen?”
39 Bulu à kisa ku di, “Ingga si ani Yahuda. A ngri ingga nu Taso ku Silisiya, unushirr ni ìgbù unkpi. Ingga tsi ku ùwà ango di ingga re na anishirr ba ba.”
40 Ankpye abi ta iku wa à kpanye di a bu re. Mre u Bulu a gru kri ni idaba yi na ki anishirr ba nu ungo. Nggo aba ki ywi u Bulu a re na ba ni irrirri i Ibraniya.
* 21:24 Kurr atu: Ina ima i di tsarr di ani Yahuda ba a so ivi yi nggo a da zu ku Abachi kre ba. 21:40 Irrirri i Ibraniya: Irrirri i Ibraniya tuku Arrama, nggo ani Yahuda ba a di re nggo.