Ungbamvu ku ha ku nggo Bulu à charr ku
Anu Korrintiya ba
Ure ku me̱me̱
Bulu à charr ungbamvu unggo ku ku inggurr bi i abiga yi nu Korrintiya tuku aki ka nggurr bi ka Abachi ka kago nu Asiya.
Abiga ba nu uki ku nggurr bi ku Abachi ku nu Korrintiya a su ukpa. Aseki ka nggo anishirr a zu ka ki azhi ambarr a se kago abiga ba tuku nggo ina aseki ka ishisha i se tankpami ni igbu wa, ni ima yo abiga ba a so di tsi aza nyirr mu ni iga imbarr yi.
Bulu à charr ungbamvu ku Korrintiya ku ha unggo ku wre ku a bu narr itu ima ssuzzu na are abitsarr abi mu ba, na bu kisa ku abangga ba nggo a so vu ure ujiji ku a darr ka chi nggo. À charr ni itu i azo ka nggo à shirr ku abiga abi iha ba nu Urushalima.
Bre ungbamvu unggo ku nâ ta à charr ku uwanggo na ku, ni shirr atu ku are ka nggo Bulu à charr ni itu i ikpanye ni ikpa, tuku ikri karrkarr, ni iyo itu nu ure ujiji ku Abachi ku. Ni si kpanye ni itsarr imu hen.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Ichi i Bulu 1:1-11
Aseki ka wemi nggo Bulu à na 1:12—2:13
Undu ku kuma na angu ku Bulu ku 2:14—6:10
Ure ku Bulu ni itu ima 6:11—7:16
Ishirr aseki ku abi iha ba nu Urushalima 8:1—9:15
Bulu à narr itu ima ku undu ku ikuma na angu umaku 10:1—13:10
Ure ku ikikre 13:11-13
1
A si ingga Bulu nggo Abachi à ttu ingga na na ingga ki uni ko na angu ka Yesu Kristi. A si inta tuku Timoti, uzayirr mungga ngbangba kakami wa.
Inta yo so charr ku abiga ba na aki ka nggurr bi ka Abachi ba nggo so ni igbu nu Korrintiya wa, na abiga ba we na anga ka Akaya.
Inta i so barr Abachi nggo uwa yo à si Aki amunta wa, ni so barr Yesu Kristi nggo uwa yo su Atiko amunta wa, di a bu na wre ki imba na bu ni imba isu isisurr.
Bulu à nyarr ku Abachi
Di inta nyarr ku Abachi, Aki a Atiko amunta wa Yesu Kristi. Aki ni ki itito wa, Abachi wa nggo izi i di zhi nu uwa yo ku. Uwa yo di su ki inta isisurr ttuttumi nggo inta ti se ni ivri. Meme yo, nggo abanu mi ti se ni ivri isisurr, inta di su ba isisurr imbarr yi ni isu isisurr yi nggo Abachi ni inta. Inta mi so ki iha ndo nu Kristi ku, na anko ayiyirr ama yo isu isisurr kakami i di zhi ki inta nu Kristi ku. Nggo ivri isisurr i ti nga ki inta, inta di kpa yi, wre ki imba bu kpa isu isisurr tuku ikpa ttungo. Nggo Abachi ti ni inta isu isisurr, imba mi ta kpa isu isisurr, nu nggo imba ti vu isisurr ni ki iha yi nâ ta si nggo inta di vu. Inta yo isisurr kakami ni imba ba. Nggo inta hi di imba ta kri ngbangba ni ki iha yi nâ ta si nggo inta so di na, ni hi da Abachi ta su ki imba isisurr nâ si inta.
Amuya, inta zha di imba bu hi iha yi nggo inta i ki yi nu Asiya nggo. Iha yi nggo inta ki nabo i si kakami ni mri ivu gri munta. Inta i vu gri chankarr ni tsarr ikɨ mi kye. Inta wo ingba i īttū ni isisurr munta. Ima si di inta kye atu amunta mu hen, ni so di kye hun ko na Abachi ku nggo ta abi kɨ ba si. 10 Abachi à ddu inta huzzu na amfa ka ittu, uwa à ta di kpa inta ttungo ttuttumi. Inta ko yo isisurr na ku di à ta di na ki inta meme ttuttumi, 11 nggo imba so zi inta ibarr Abachi. A ta du anishirr shishemi a nyarr nggo Abachi à na wre ki inta ni itu i ibarr imba yi.
Bulu àba amarr ama ka kasarr
12 Inggurr anke̱ i munta inggi si di, anishirr bi ingbingbru ba mi a hi uzirr munta ku iwre ku na atu amba tuku ni ingbingbru yi we. Inta si sha inkindirr sharri ki imba hen. Inta i di so iso i abangga ba nggo a sa aba Abachi. Uzirr munta kuma u si si ihi i unushirr mu hen, u si uzizi ku Abachi mu u di inta na meme. 13 Inta si charr ki imba aseki ka nggo imba ka bre ka chankarr hen, na si si angga ka nggo a shi ki imba ibwu hen. Ingga yo isisurr di imba ta bre inkindirr yi nggo inta charr hi tsatsarr, 14 nâ ta si nggo imba mi i ka sha hi ba. Meme mi na azhibarr wa nggo Yesu taka kanga zizo nggo, imba taka nggurr anke̱ ni inta nâ ta si nggo inta so di nggurr anke̱ ni imba.
15 Ingga i yo isisurr kakami di imba ta ssu aseki angga ka hi wemi kakami, ingga zha di ingga ta nga ni imba ba kuchi, wre ki imba bu kpa uzizi ku inga umungga ku ki ankpa aha. 16 Ingga i so ssu anko di ingga i taka so kuma nu Makidoniya nggo ingga i ta garr ba ni imba ba, ni taka so kanga nggo ni ta garr ba ni imba ba zizo. Ingga ta zha izi ni imba ba ku i kuma imungga yi nu Yahudiya. 17 Imba kye di ingga i yo uzirr unggo ku sama ni ihi inkindirr yi nggo ingga i so na mu? Mi, imba i kye di ingga di ri amarr ka inkindirr yi nggo ingga i ta na, nâ ta si nggo anishirr bi ingbingbru ba a di na nggo. Meme nggo ingga ta di da di, “Yo-o, yo-o” ni sarr kisa di “Iya, iya” zizo ni inkpu iyiyirr ima yo?
18 Nu nggo inta i hi karr di Abachi à ti da inkindirr uwa à si ba yi kasarr hen. Uwa a si meme yo, ure umunta ku ni imba ba u si uyirr yo. U si si angu aha hen. 19 Nâ ta si nggo Yesu Kristi Uvuvurr a Abachi wa à si di na angu ki aha hen. À ti da di “Yo-o” uwa su “Yo-o”, ka à ti da di “Iya” uwa su “Iya.” Uwa yo su uwanggo wa nggo Timoti, Sila, i ingga bre ki imba ure umaku. Uwa ta si na ku na anko, a di si “Yo-o.” 20 Aseki ka wemi nggo Abachi à da zu ki inta du uwa à taka na ka nggo, na na ki inta nu umi ku Kristi. Ima yo di inta da di, “Du yi si meme yo” ni isa Yesu Kristi ni nu Abachi inkpinkpye ima yi. 21 Ima yo du Abachi bwu ki inta ni imba anko a kri ngbangba ndo nu Kristi ku. Abachi yo su uwanggo nggo à hla inta ki itu ima, 22 na yo angba ama wa nu ukpa munta na ni Izhi ima yi ni isisurr munta, ima yo sa angba wa nggo tsarr di inta sa anishirr ama.
23 Abachi yo di hi inkindirr yi nggo i di ingga i si kanga nu Korrintiya zizo hen. Ingga i kru ki imba uglo kakami. 24 Inta si zha di inta ta gba imba nu ungo mu ni ka di tsarr imba iyo isisurr yi hen. Imba mi tsi kyekye ni iyo isisurr imba yi. Ni ima yo inta i nggurr bi ni imba, wre ki inta bu ni imba inyarr.