2
Ima yo di ingga ba ni isisurr mungga di ingga i si ta nga ni ki imba iyi zizo hen. Ingga ti gri ki imba ivri isisurr, unggonggo ta ni ingga isu isisurr? Imba yo si isu isisurr mungga yi, brimbri imba abangga ba nggo ingga du ba vri isisurr. Ima yo di ingga charr ki imba ungbamvu unggo ku, wre ki ingga bu si ni vri isisurr ni imba abangga ba nggo aba yo ka ni ingga isu isisurr, nggo ingga ti nga ni imba ba hen. Ingga i hi kakami ni isisurr imungga di ingga ti nyarr, imba mi wemi i ta nyarr meme. Nggo ingga charr ki imba ni ikuchi yi, ingga se nu umi ku ivri isisurr ni charr na ashishi na age̱ mungga. Ingga si charr di ingga ta tto ki imba isisurr mu hen. Ingga charr wre ki imba bu hi inkindirr yi nggo ingga se nu umi, ni bu tsarr imba ikpanye yi nggo ingga se na yi na atu amba nggo.
Nggurr zhi ku uni la ure
Ingga i si ta gɨ ungo kakami ni imba ba hen. Uyirr amba a ti du unuma a vri isisurr uwa a si si ingga nggo i si ni ivri isisurr yi hen, a si imba wemi nggo ta hi ivri yi. Iha yi nggo amba abanu shishemi ni imba ba a nu ma nggo ima ku. Uwa ta si ziza nggo nanko, imba nggurr zhi ni su ku isisurr, wre ku isisurr bu si vri ma kakami uwa ka iga yi mremremu. Tsarr ma ikpanye yi nggo imba se na yi ni itu ima yi nggo. Ingga charr zizo wre ki ingga bu tsarr imba kye ka bu imba i ta na aseki ka wemi nggo a da di imba bu na ka nggo. 10 Imba ti nggurr zhi ku uwanggo nggo a kpala ki imba, ingga mi nggurr zhi ku meme. Kristi mi à hi di ingga ti nggurr zhi ku, (nu nggo a ti ma ki ingga nggurr zhi), i nggurr zhi ima i si ki imba yo, wre ki iso imba yi ni ikpa i bu kuchi zizi. 11 Ingga na meme wre ki ingga bu harr Isheta ni mirri nu umi munta na ka inta mri, nggo inta mi hi inkindirr ndanda yi nggo se ni isisurr ima yi.
Abu undu ba Abachi bu ishi Azhi Ahe̱he̱ ka
12 Nggo ingga i ta ku bre Ure ku wre ku Kristi ku nu Torrowa nggo, ni nga ni hi da Atiko à ka bwu anko a undu wa nabo ba. 13 Isisurr i vri ingga nu nggo ingga i zha uzayirr amunta wa, Titu chankarr. Ingga ki ku abiga abanu ba ungo ni kuma nu Makidoniya.
14 Inta nyarr ku Abachi, nggo Kristi a di kuchi inta so ga ma nâ ta si agarr ngga nggo a vu ba ni iku. Abachi a di na undu ni inta ba na du anishirr a hi Kristi. Ihi ima i di ttu abubo kago nâ ta si ingba iwre i anye a ngu nu ukpa. 15 Inta i gri ihi Kristi imunta yi kago na abangga ba nggo a ko kpa ba ttungo tuku abangga ba nggo a so kɨ nggo, nâ ta si ingba izizi i anye. Inta na meme, wre ki inta bu nu Abachi inkpinkpye ima yi. 16 Uwa ti sa abangga ba nggo ni so ni ibwu, na abanu ambarr ba, a di wo ingba i ittu; uwa ta si abanu ba a di wo ingba i iso tsitsirr. Unggonggo ka na undu unggo ku mri? 17 Inta si di re inklo mu nu ure ku Abachi ku nâ ta si nggo abanu so di na hen. Inta bre si ure ujiji ku nâ ta si anishirr abi da ure yo, nu nggo inta i si anishirr bu Kristi, uwa a si Abachi nggo a tu inta.