12
Ga agurr a Yesu wa
A ti si inta na anko, inta i se na akpa anishirr wa nggo uzirr umbarr ku u tsarr inta inkindirr yi nggo iyo isisurr i se ma. Uwa a si ni ima yo, imba bu di inta ka aseki ka wemi nggo a harr ki inta anko tuku ila ure yi nggo vu inta nyarr gri gbangba ni bu kru ukru ku nggo u si ni ichi imunta ni isisurr iyirr. Di inta surr ashishi amunta ka ni Yesu ku, nggo iyo isisurr imunta yi bazhi ni ime̱me̱ kuma ni ikikre yi, i zhi nu uwa yo ku. Yesu à si kru, nggo a tsutsarr ma hen. A ka na yo itu nu nggo à hi inyarr yi nggo i kurr bi ma nggo. A si kye ittu ishisha yi nu unkunkurr ku ki inkindirr hen. Ziza à so nu ungo ri ku Abachi na abubo a ittu ama wa. Kye iha yi nggo Yesu a ki yi, tuku nggo a vu isisurr gri, nu nggo anishirr abi la ure ba a karr ma kakami nggo. Uwa a si ni ima yo imba bu si du ukpa u su imba ni gru ba iga yi ttungo yi hen.
Ita ukpa imba yi ni ida ila ure i nise ma nu unto ku nggo imba ta ka ayiyi amba wa hre. Imba kpamusu mu na are ka ni ukyekye ka nggo Abachi à re ki imba na ka ki amumarr ama nggo? À da di,
“Uzumu, si kye inggarr ito i Atiko yi kpachirr hen,
ni si su ukpa nggo a ti nggarr ito nu ùwà ku hen.
Abangga ba nggo Abachi à kpanye na ba nggo, uwa à di nggarr ito na abama yo ba da a na ndanda,
na di tsutsarr undurr wa nggo a kpa ma ki uvuvurr ama.”*
Imba bu vu isisurr ni iha yi nggo imba so ki yi. I si nâ ta su nggo aki di tsutsarr uzuma. Iha imba yi i tsarr da Abachi à so tsutsarr imba nâ ta si amarr ma. Uvuvurr numa à ka se nggo aki wa si di nggurr ma hen? Abachi à ta si tsarr imba iso nâ ta si inkpu amumarr yi hen, meme nggo, imba si si ku amumarr ama jiji hen ni sa abi ingri tankpa. Inta we se na akiki ni ingbingbru inggi yi nggo a di tsarr inta ure, inta di wo ba ure. Ni itu ima yo inta bu ni atu munta wa ku itsarr yi nggo Aki munta wa nu unkplassu à ni inta. Ima yo ta di inta so. 10 Akiki amunta bi ingbingbru ba a ti kye iwre ba nggo aba sha ki inta iha a ki ivi ntsɨ. Uwa ta si Abachi nanko à di ssu inta ki ku uzizi umunta mu, wre ki inta bu kaki nâ ta su uwa. 11 Inta di vri kakami nggo a ti tsarr inta ure. I di vri, u nu ugo ku, nggo inta ti kpa azadi ka itsarr ka, inta di se ni isu isisurr, nggo inta ti ko zirr na anko a iwre wa.
12 Na ango amba ka nggo a ji ywi, ni na aza amba ka nggo a vu chi. 13 Ga anko nggo a su ku aza amba ka ntto. Meme nggo, abangga ba nggo a ga imba nggo a ti si aba kpre aza mi, aba a si ta bwu aza na kuhre hen, na ta kaki kyekye zizo.
Imba si ka Abachi hen
14 Ta ukpa ni so su na anishirr ba we. Ni so iso anishirr ba nggo a ba itu imbarr yi a nu Abachi. Imba ti si na meme hen, imba si taka hi Abachi hen. 15 Ta ukpa ni ssu ikpa gri ni si du unuma ni imba ba à ka ssu uzizi ku Abachi ku hen. Si du unuma kaki uzhizhi ki rɨ kpakpa na gri ki imba ivri, na na imba kaki aba ankizhi hen. 16 Ki bwe, ni si du unuma à na tankpami, ka sama ni ihi Abachi hen, nâ ta si Isuwa, nggo à ba inkpinkpye ima i uvuvurr ni me̱me̱ à re na kpa ila i ankpu yirr. 17 Imba hi di nu ugo ku nggo Isuwa à na meme, na ni zha du uwa ta kpa iyo angu i aki ama yi nggo, aki wa à kà. Isuwa à zha anko a ikasarr ni ina ima yi na zha lankarr, ka nu nggo à zha iyo angu izizi yi kakami na ashishi kye ma, anko sama.
18 Imba si nga ni igbre wa nggo a ka si sa ungo na ku mu hen, ni si nga ni igbre wa nggo a so rri nâ ta si uru mu hen. Imba si nga si ni ibwu tuku ivri isisurr tuku akazhi hen. 19 Imba si nga si ni ingba yi nggo a vri yi hantu mu hen, ka na akorr wa nggo ábáchí ambirr ba à wo wa, na barr da aba si zha iwo wa zizo hen. 20 A si kpanye na wo igba utu yi nggo a da ba di, “Inkindirr inuma ka ininazzu a ti sa ungo ni igbre wa, aba bu ngu ma hen.” 21 Inkindirr yi nggo anishirr ba a hi ni igbre wa i ki ba isisu kakami u Musa à da di, “Isisu i ki ingga ni di ingga so wri kpakpa.”
22 Iya, ziza imba nga si ni Igbigbu i Zayo§, ni igbu a Abachi wa nggo à so tsitsirr, nu Urushalima nu unkplassu wa tuku inggurr bi inyarr i akpa abitu ba Abachi ba. 23 Imba nga si ni inggurr bi i amumarr abi ime̱me̱ ba Abachi ba nggo a charr asa ambarr wa nu unkplassu. Imba nga na Abachi ku, uni bre amu a anishirr wa we, tuku izhi i anishirr azizi nggo a wre ma. 24 Imba nga ni Yesu ku nggo à gri ishi azhi ihe̱he̱ yi ka nga zhi na Abachi ku. Imba nga ni Yesu ku nggo uwa yo à kri ku Abachi na anishirr ba na atsutsu, ni nga na ayiyi wa nggo a mɨ wa na gri nggurr zhi na re are ka nggo a wre sha ayiyi a Habila wa nggo à yì zha di a bi han unka mu.
25 Ki bwe ni si kà iwo ku uwanggo nggo so re hen. Abangga ba nggo a kà iwo ku uni so re ni imimi wa a ti si firr ssuzzu hen, inta taka firr ssuzzu kingginggi nu nggo inta ti ka share nu uwanggo nggo à so re zhi nu unkplassu nggo? 26 Ukorr umaku u du ingbingbru yi i battu ni ivi ima yi. I ziza nggo uwa à da ki inta di, “Ingga i si ta du ingbingbru yo na nkpama i battu zizo hen, unkplassu ku mi ta battu meme.” 27 Ure ku nggo a da di, “zizo wa nggo,” à tsarr inta krizhizhi mi di aseki ka nggo a na ka a taka battu na kuhre, wre ku aseki ka nggo a ka si battu hen, a bu kri.
28 Ni ima yo, imba di inta nyarr ku Abachi, nu nggo inta so kpa ittu yi nggo ka si battu hen. Inta bu kuchi ni gbyarr ku Abachi asa na anko wa nggo a wre ku, ni inkpinkpye tuku isisu, 29 nggo Abachi munta wa à si nâ ta su irrirri uru yi ku nggo di tu aseki ka nado.
* 12:6 Kye zizo Assurre 3:11-12. 12:20 Kye zizo Issuzzu 19:12-13. 12:21 Kye zizo Are Ka Zizo 9:19. § 12:22 Igbigbu i Zayo: Isa i Urushalima, ìgbù wa nggo anishirr ba Abachi ba a di so.