11
Iyo isisurr i anishirr abi ikuchi ba
Iyo isisurr nggi si ikpanye na aseki ka nggo inta so surr ashishi di a ta nga. Nu nggo inta si hi ka mi hen, ni hi di a si jiji. A si iyo isisurr i anishirr abi kuchi iyo i du Abachi à na ba ki abangga ba nggo inta ta ga aza azizi ambarr ka.
A si iyo isisurr na Abachi ku, ima yo di inta i hi da Abachi nggo à na ingbingbru yi nu ure uma. Meme yo nggo, Abachi à na undu ni inkindirr yi nggo inta si hi hen ni na aseki ka nggo inta hi ka nggo. Iyo isisurr nggi du Habila a nu Abachi ini iwre nggo uzayirr Kayinu wa si ni hen. Abachi da du uwa a nyarr ni ini ima yi Habila à ni na kpa ma ku uzizi, ku iyo isisurr uma ku. Nu nggo Habila à ka ttu mi ba, iyo isisurr ima yi i si ku anishirr inkindirr i kye izizi ari.
A si iyo isisurr iyo i du Abachi à ba Inoki hun ko nu unkplassu na du ma si hi ittu hen. Aba si hi ma hen, nggo Abachi à ka ba ma nado ba. Nggo a nise ba ma, ungbamvu ku Abachi ku u da di à su unushirr wa nggo à su ku Abachi isisurr. Unushirr wa nggo à sama ni iyo isisurr na Abachi ku, a ka si na inkindirr yi nggo ta su ku Abachi isisurr hen. Undurr wanggo nggo ti nga na Abachi ku nggo undurr uwama a ta kpanye da Abachi a se ma na di nu ba azadi ka nggo a di nga na ku nggo.
A si iyo isisurr i Nuhu nggi i ni du ma à wo ure ku Abachi ku ni itu i aseki ka nggo a nise la. Nuhu à tarr uddu unkpi ku nggo u kpa ma ttungo na abi iko ma ba na amasirr wa. Nuhu à na inkindirr yi nggo i du anishirr bi ingbingbru ba a hi di aba a na inkindirr indanda. A si iyo isisurr iyo i du Abachi à kpa ma ki unushirr uzizi.
A si iyo isisurr iyo i du Ibrayi à wo ku Abachi nggo à yo ma di a bu ssuzzu kuma ni igbu wanggo nggo Abachi à da du uwa à ta nu ma nggo. A ka igbu ama wa du na si hi inkla yi nggo uwa à so kuma hen. A si ku iyo isisurr iyo du Ibrayi à sarr abubo a iso ki unichirr ni ìgbù wanggo nggo Abachi à da du uwa à ta nu ma nggo. A di rri so ni iburr. Ani Ishaku tuku Yakubu nggo a kpa ida zu i Abachi yi meme, aba mi a rri so na aburr wa. 10 Ibrayi à na meme nu nggo à so kye ko ni ìgbù* wa nggo Abachi mu à tsarr kye na me na ankima, ìgbù wa nggo ibarr ima i kri sese.
11 A si iyo isisurr nggi i du Sarratu ayamba a Ibrayi wa à hru ine, nu nggo a ka chě ba na di se nu ukru. Sarratu à kpanye da Abachi ka si ka angu sarr ni ida zu ima yi hen. 12 Nu nggo Ibrayi à ka chě ki ndanda mi ba na kpa ahinhan ba nggo à kri shishemi zzu intsintse̱ mu nu unkplassu tuku ugbuhun nu unddu ku inyi nggo undurr ka si bre kye hen.
13 Anishirr abama a gri iyo isisurr imbarr yi ma ni kɨ. A si kpa aseki ka nggo Abachi à da du uwa à ta nu ba hen. A kri gbagba mu na hi aseki ka na ashishi yo mre na nyarr. Uzirr umbarr ku mi u tsarr da aba mi a si abichirr mu ni ingbingbru yi. 14 I si jiji mu di anishirr ba nggo di re meme a di kpanye da aba a ko kye ko ni ìgbù wa nggo a yo da ambarr. 15 A si di ri amarr ka ìgbù wa nggo a ka ma du nu ugo hen. Ka da a di ri amarr akama, a ka zha anko a ikakuma wa. 16 Aba si na meme hen, na yo isisurr ni ìgbù wanggo nggo a wre mri na se nu unkplassu mu nggo. Ni ima yo Abachi à di nyarr nggo a di yo ma di Abachi ambarr, uwa a si ni ima yo Abachi à ssu ìgbù a zu ba.
17 Nggo Abachi à tsarr Ibrayi kye, uwa si iyo isisurr iyo du Ibrayi a ba uzuma uyirr wa Ishaku à to ankpurr. Ibrayi yo à su uwanggo nggo Abachi à yo angu zu ku, ni ima mi, uwa kpanye du uwa ta ni uzuma wa nggo su uyirr yo. 18 Abachi à da ku di, “A su nu umi ku Ishaku nggo ùwà ta kpa ahinhan ba nggo ingga da zu.” 19 Ibrayi à hi da Abachi à ka du iku i Ishaku yi i tasi. Uwa à kaki meme yo jiji, Ibrayi à kpa Ishaku kanga tsitsirr, (na ta i taka se ni ichi).
20 Nggo Ishaku à yo isisurr na Abachi ku na yo ku ani Yakubu tuku Isuwa angu ka iwre, ni itu i inkindirr yi nggo i taka la ni ichi.
21 A si iyo isisurr nggi i du Yakubu yo ku amumarr ba Isuhu ba angu azizi bari na ttu. A kuyi nu amfarr a yi ungo ama wa na gbyarr ku Abachi asa.
22 Uwa si iyo isisurr iyo du Isuhu, nggo à ta ttu na re ni itu yi nggo anu Israila ba taka ssuzzu nu Masarr na da ba inkindirr yi nggo a taka na na attuttu ama ka.
23 A si iyo isisurr iyo du akiki bu Musa ba a sha ma sharri ki ihwa itarr nggo ngri ma nggo. A hi da a wre uvuvurr, isisu i si ki ba nu nggo a si wo ure ku uttu ku nggo hen.
24 A si iyo isisurr iyo i du Musa, nu nggo a furr na kisa di a bu si yo wa ki uvuvurr a uva a uttu nu Masarr hen. 25 À kpanye du uwa à ta ki iha na anishirr ba Abachi ba ba, nggo a ka nyarr iki nggo di sha gri ila ure nga. 26 À ri amarr di i wre sha uwa bu ki iha ku Kristi wa tuku nggo a bu turr aseki ka Masarr ka hru. A so kye ko ni inkindirr inggi yi nggo a taka nu ma ni ichi. 27 A si iyo isisurr iyo i du Musa à gru share nu Masarr na si kru isisu du uttu wa à ta ki unfu hen. Musa à si kukri hen na kuchi kakami zzu da à hi Abachi wa nggo a nise hi ashishi na ashishi. 28 A su ku iyo isisurr iyo i du Musa à tsarr anishirr ba anko iri Iga i Ivu Sarr yi tuku imɨ ayiyi na angu ankonki, wre ku unitu a Abachi wa nggo à di du anishirr a kɨ nggo, a si ta du ingri ime̱me̱ i ani Israila yi kɨ hen.
29 A si iyo isisurr nggi i du anu Israila ba a kucha Inyi Ususarr wa, uwa zzu na ta so zirr na ábì. Nggo anu Masarr ba a gru da aba ta ga ba nggo, amasirr wa a gu ba na kuma.
30 A si iyo isisurr i anu Israila iyo i du ugonka ku nggo a me harr igbu nu Jerriko wa u jaku, nu nggo a zirr kago ku ki ivi tangba.
31 A si iyo isisurr iyo i du Raha, unddunddu wa, à kpa abi bre abubo kye ba, aba si ngu ma na abangga ba nggo ka iwo ku Abachi hen.
32 Imba di ingga bu da angginggi zizo? Ingga ka so nu momo nggo ni charr ki imba ni itu i anu Gidiyo, Barraki, Samusi, Jefita, Doda, Samwila na abi kpa are ba Abachi ba. 33 A si iyo isisurr iyo i du ba a tsi ni ìgbù yi na ri yi. A na inkindirr yi nggo Abachi à di a bu na nggo. Ima yo du ma nu ba inkindirr yi nggo à da du uwa à taka nu ba nggo. A na na du iche a ttu angu. 34 A zhi uru ku nggo u karr kakami, aba kpa ba ttungo ni ingɨ ba ni injingba. A su ukpa, Abachi nu ba ukyekye uhe̱he̱. A di tsɨ kyekye ni iku na di ri abi ta iku abanu shishemi. 35 A si ku iyo isisurr nggi i du amba ba a kpa amla ambarr ba nggo a kɨ nggo tsitsirr mi. A ki abanu iha di a bu ttu iga yi ttungo, aba kà ikpa ttungo ima yi, wre ba bu kɨ na tasi na so iso yi nggo i wre sha. 36 A me̱ abanu na hlo ba na amfarr. Na surr abanu na ache na harr ba na aki. 37 A ta ba ngɨ na angbinta, na nggarr ba ki anga aha, na ngɨ ba na anjingba. Aba mi di surr inggakpa i aminta tuku i amuwu. A sa abi iha. A tsutsarr ba kakami. 38 Ingbingbru yi si zha anishirr azizi bama hen. Abanu ba a kru sharri na ankpuji na agbre na di so na akohan na adduddu.
39 Iyo isisurr i anishirr angga ba i du anishirr gbyarr ba asa. Ni igbyarr asa ima mi, uyirr ambarr a si kpa inkindirr yi nggo Abachi à da du uwa à taka nu ba hen. 40 Uwanggo su nu nggo Abachi se ni inkindirr iwre zu ki inta, na si zha di a bu kpa azadi ka iyo isisurr ambarr ka sa ni inta hen.
* 11:10 Ìgbù wa: Ìgbù wa nggo anishirr ba Abachi ba a di so na ku nggo. A ti gri aba yo ma di Urushalima nu unkplassu. (Kye zizo Ibraniya 12:22.) 11:18 Kye zizo Ime̱me̱ 21:12.