10
Iba Yesu to ankpurr wa i sa ankpa ayirr yo
Are ka Musa ka nggo a ni ani Yahuda ba na ka nggo a si iyu mu i aseki azizi ka nggo taka nga. Iyu ima inggi si si inkindirr ijiji yi hen. Ito ankpurr yi nggo Are ka Musa ka a da da a bu di na na ankpu na ankpu, na ase na ase, a si ma ingla abi nga na age̱ ka Abachi zzu pempe hen. A ka ti ngla abi kuttu ku Abachi ba aba si zzu pyarr ni ila ure imbarr yi hen, na du aba ka si di ri amarr ka ila ure imbarr yi zizo hen, a ka si meme ito ankpurr yi ka kukri. Ito ima i di tsarr ba ila ure imbarr na ase na ase, nggo ayiyi a ilando na amuwu ka si ba ila ure ka hen.
Ni ima yo, nggo Kristi à nga ni ingbingbru yi ni da di,
“Ùwà ì si di zha ito ankpurr ka ini hen.
Ùwà ì na ukpa ssubi zu ki ingga.
Ùwà ì si di nyarr ni ininazzu yi nggo a di tu yi nu uru wemi hen.
Ni si di nyarr na aseki ka nggo anishirr a di ni ku inggurr ila ure zhi hen.
Kristi à da di, ‘Ingga nggo inggya Abachi,
ingga nga nye na inkindirr yi nggo ùwà nggo i da di ingga bu ni na yi. A charr na angbamvu ka are ka meme yo ni itu imungga.’ ”*
Nu nggo are ka a da di a bi na aseki akama mi nggo, ni ime̱me̱ yi Kristi à da di, “Ùwà si di zha ito ankpurr ka ini hen, ni si di zha ito ankpurr i ininazzu yi nggo a di tu yi nu uru hen, tuku aseki ka nggo a di ni da Abachi bu nggurr ila ure zhi nggo, ùwà si kpanye na aseki akama hen, ni si di nyarr na ka hen.” (A di na aseki akama nu nggo are ka mu a da di a bu na nggo.) Na da zizo di, “Kye ingga nga ta ni na inkindirr yi nggo ùwà i zha di ingga bu na nggo.” Ni itu ima yo, Abachi à ka ito ni ininazzu yi a zu na anga ayirr na gri ito i Kristi yi nga ni yo na abubo ambarr wa. 10 Yesu Kristi à na inkindirr yi nggo Abachi à da ku di a bu na nggo. Na ba itu ima à to ankpa yirr meme nggo na kpurr ila ure imunta yi zhi mremremu, ima yo i du Abachi à ka inta ki ama, nu nggo Yesu Kristi à ba itu ima à to ankpa yirr na kpurr ila ure imunta yi zhi ankpa ayirr.
11 Abikye ba ani Yahuda ba a di na undu ku unikye ku ttuttumi, na si di ttu azhi yo hen, na di to ito ima ki ankpa shishemi. Ito yi nggo ka si kpurr ila ure zhi hen. 12 Kristi à na ito yi ankpa yirr yo. Ito ima yi i ka ila ure glo. Ima yo i du ma so nu ungo ri ku Abachi. 13 Na so nabo bi nggo Abachi à taka ka abi kama ba zu ku ki imburr i sa aza. 14 Ni ito ankpurr ankpa yirr inggi yi, uwa na abangga ba nggo a kpurr ila ure imbarr yi a zhi ba nggo a wre ma.
15 Izhi Iwre yi mi ì di re ni inta ba ni itu ima yi. Ni ime̱me̱ yi Izhi Iwre yi ì da di:
16 “Atiko wa à da di, uwanggo yo à si ishi azhi yi nggo ingga i ta shi na ba nggo,
nggo ivi ti nga.
Ingga ta yo ba are amungga ka ni isisurr imbarr yi,
ni ta charr ba na ka na amarr ambarr ka.”
17 Na da di:
“Ingga ta nggurr ila ure imbarr yi zhi,
ni si ta gri ikpala imbarr yi ni isisurr imungga hen.”
18 Nu nggo Abachi ti kpurr ila ure imbarr yi zhi ba, aba si zha ito numa nggo ta kpurr ila ure zhi ba zizo hen.
Di inta kuchi ni iyo isisurr na Abachi ku
19 Amuya amungga abiga, a si ni ima yo ayiyi a Yesu wa à bwu anko mu zu ki inta nggo inta ta mirri kuma nu Unto ku Iwre Sha Kakami ku, sama ni isisu. 20 Yesu à ttu nggo na bwu ki inta anko ahe̱he̱ a iso. Uwa yo a sa anko ama na so tsitsirr. Ungbanja ankru ku nggo u harr anko a uki wa u nggarr ki uha, uwa su ukpa ku Yesu ku yo u nggarr meme. 21 Inta i se nu unikye unkpi wanggo nggo a so di kye anishirr ba Abachi ba. 22 Ni ima yo di inta nga na Abachi ku ni isisurr iyirr, ni kpanye kakami. Inta bu zirr ki anishirr angga ba nggo a ka kpurr amarr ka ila ure ambarr ka zhi na ayiyi a Yesu ba, aba ka ngla inta zzu na amasirr a iwre ba. 23 Di inta di gri iyo isisurr imunta yi ngbangba. Ni surr ashishi nggo inta da ku abanu nggo inta hi da Abachi à ta na inkindirr yi nggo à da du uwa à ta na ki inta na yi nggo. 24 Di inta ri amarr ka ikpa ni zi ikpa ni ikpanye tuku ina undu uzizi. 25 Inta bu si ka inggurr bi imunta i abiga yi du, nâ ta su nggo inkpu munta yi so di na hen. Iya, di inta kuchi ni zi amunta abanu kakami du ba tsɨ kyekye, nu nggo inta hi di azhibarr a Abachi wa ki ywhiywhirr.
26 Inta ti hi ure ujiji ku nggo a da ki inta na ku nggo, ni ti ka ni di la ure na wurr, ito aseki numa i sama nggo ta kpurr ila ure zhi. 27 Inkindirr yi nggo i ji inta bu na inggi i si di inta bu so ni isisu bi nggo Abachi à ta kanga nu unfu kakami ni bre amu na ngɨ abangga ba nggo a karr ma nu uru. 28 Undurr wa nggo à ti ka na si na inkindirr yi nggo Are ka Musa ka a da hen, anishirr aha ka atarr a ti hi inkindirr yi nggo undurr wama à na nggo, aba bu ngu ma, na bu si ki itito na ku hen. 29 A ti na meme ku Are ka Musa ka mu, aba ta na kingginggi ku wanggo nggo à si kye Uvuvurr a Abachi wa ki inkindirr hen, na si ba ayiyi a lo azhi wa nggo a ngla ba ssuzzu ni ila ure yi ki inkindirr hen. Undurr uwama nggo à marr Izhi yi nggo i na ki inta uzizi nggo, imba kye a taka na undurr uwama ki ngginggi? Iha yi nggo uwa nggo a yo yi ni itu ima, i si ta si ntsɨ hen. 30 Inta i hi uwanggo nggo à da di, “Ihan yi i si mungga. Ingga ta han anishirr inkindirr yi nggo iwre ku ina imbarr yi nggo.” Uwa yo da zizo di, “Atiko wa à ta bre ku anishirr ama ba amu.” 31 Uwa si inkindirr isisu unushirr à rri na ango ka Abachi nggo à so tsitsirr.
32 Si kpamusu ni ivi i ikuchi nggo a tsarr imba ure ujiji ku ni ime̱me̱ yi hen. Imba i ki iha kakami na aseki shishemi, ni ka ni kri ngbangba ni ikuchi sa ni iba ttungo. 33 Na ankpu numa anishirr a di re ki imba are andanda na ki imba iha na ashishi ka anishirr. Ni ivi inuma yi, imba mi i rri na anishirr abanu ba nggo a so re ba are andanda na ki ba iha meme nggo. 34 Imba i ki iha ndo na abangga ba nggo a harr ba na aki ka iharr. Aba a vu imba kpa aseki amba ka wemi nggo, imba kpanye ni isisurr i inyarr, nu nggo imba hi di imba se ni inkindirr yi iwre sha nggo ta so sese.
35 Imba si ba ttungo ni ikri ngbangba imba yi hen, nggo i gri azadi ka nggo a sa ankpi. 36 Iwre imba bu vu isisurr, wre ki imba bu na inkindirr yi nggo wre ku Abachi ni ka kpa inkindirr yi nggo à da zu. 37 Angbamvu ka Abachi a da di,
“A ji ntsɨmi u wanggo nggo à ta nga nggo a bu nga. A si ta kachi hen.
38 Uwanggo nggo Abachi kpa ma à ta so ku iyo isisurr.
À ti ka ko nu ugo,
ingga si ta nyarr ku hen.Ӥ
39 Uwa ta si inta nanko, inta si se nu umi ku abi kako nu ugo kuma ku ittu hen. Inta se nu umi ku abangga ba nggo a yo isisurr aba kpa ba ttungo nggo.
* 10:7 Kye zizo Asarr 40:6-8. 10:16 Kye zizo Irrimiya 31:33. 10:17 Kye zizo Irrimiya 31:34. § 10:38 Kye zizo Habaku 2:3-4.