9
Iburr i nggurr bi yi Abachi yi nu unkplassu
I wre Unushirr a bu kye azhi ka ime̱me̱ ka ssu nu ungo, i wre anishirr bu ga anko ka ibarr ka nggo are ka a tsarr, na bu se ni iburr yi nggo unushirr nggo a na yi. A na iburr yi ku aseki ka angga ka yo. Unto ku ime̱me̱ ku u ri Abubo a Iwre. Nabo aba a zu ingba nu uru, i imburr inkpi, u unfonfo wa nggo a to ku Abachi. Nu ugo ku upri inkru ku harr anko ku uha ku, a su uki ku uha ku nggo a yo ku di, Unto ku Iwre Sha Kakami yi. Akikre ka itu iki ihun ingba nggɨnggɨ ka nggo a hu ka ni izinarriya a si kuma nu uki ukuma yo, na akwati a ishi azhi wa, nggo a hu wa ga akotu ka ni izinarriya. Nu umi ku akwati ku, aba zu azhizha wa nggo a na wa ni izinarriya. Ila i mana i kurr nu umi ku, amfarr a yi ungo a Aruna wa, nggo angbamvu a to na wa nggo, na angbinta ka nggo a charr Are ka Musa ka na ka nggo. Ni itu i akwati a ishi azhi wa, aba a sa angankru aha nggo zzu abitu ba Abachi ba, nggo so tsarr inkpinkpye i Abachi yi. Aba a ki angba ambarr ka so harr abubo a nggurr ila ure zhi wa, nggo ama yo a su unto ku iso ku itito i Abachi yi. Ziza a si su nggo a ka bre inkindirr ima kre na yiyirr hen.
A ssu aseki ka a zu meme nggo, abikye ba a di rri kuma nu uki ku ime̱me̱ ku ttuttumi ku na undu umbarr ku. Ankpye unkpi abikye uwa yo na nkima a di rri nu uki ku uha ku ankpa yirr ni ise. A di gri ayiyi anggo nggo a ta ku to ku ila ure yi nggo anishirr ba a di na, na si hi da aba a la ure hen. Izhi Iwre yi ì tsarr inta krizhizhi mi di a nise bwu anko a rri kuma nu Unto ku Iwre Sha Kakami wa, nggo a ni ko na undu ni Iburr ime̱me̱ yi. Ina ima yi i tsarr inta inkindirr inkpi inuma nggi na ase angga ka. Ini aseki tuku ito ankpurr a ka si ngla isisurr i unushirr zzu pempe hen. 10 Aseki ka nggo a di na ka ni ikuchi ima mu nggo a di si ni itu i ila iri, inkindirr iso, tuku nggo a di ngla ikpa ba na abi yo mre. A taka di na meme yo bari na ka ni ma nu nggo Abachi à taka gri anko ahe̱he̱ anuma a nga nggo anishirr a taka di na aseki nggo.
Ayiyi a Kristi wa
11 Kristi à kaki ankpye unkpi abikye wa, Abachi à du uwa yo à na aseki ka nggo Abachi à da du uwa à ta na ki inta nggo. Iburr yi nggo à rri ba nggo iwre ma, ni si si iburr yi nggo anishirr ngga a na yi na ango hen, ni i si si i ingbingbru inggi yi hen. 12 À na undu na ayiyi ama, nggo na to ankpurr wa na si si ayiyi a amuwu, ka imimarr ilando iniru hen. À rri kuma nu Unto ku Iwre Sha Kakami ku ankpu ayirr yo na kpa inta ttungo sese. 13 Ayiyi a amuwu, na a ilando iniru, ni inturu i achinji alando asisarr nggo a tu wa nu uru, nggo a di mɨ ku anishirr ba nggo a se na ankizhi, aba ngla ukpa umbarr ku zzu zizo. 14 Ayiyi a Kristi, nggo sama na ankizhi ka si na mri hen? Nu ukyekye ku Izhi i iso sese yi uwa à ni itu ima ku Abachi na ni ngla ankizhi ka glo ki inta ni isisurr. Ziza inta ka na undu ku Abachi uni so tsitsirr wa.
15 Ni itu ima yo Kristi à gri Azhi Ahe̱he̱ nga ku anishirr zhi na Abachi ku. Abangga ba nggo Abachi à yo ba nggo a ka kpa iyo angu izizi yi nggo a da zu ba; iyo angu yi nggo su sese. A ka kpa aseki akama nu nggo Kristi à ttu, wre ku anishirr ba nggo so nu umi ku azhi ka ime̱me̱ ka ka kpa ikpa ttungo.
16 Undurr wa nggo ti ttu na charr ungbamvu zu nggo a ta ni ga iki ima yi, undurr si ta ba inkindirr nu umi ku iki ku sama ni itsarr di uni charr wa à ka ttu jiji ba hen. 17 Uni charr ungbamvu uwama a ti ni so tsitsirr, ungbamvu ku u ta sama nu undu, a ti ttu bari ungbamvu ku u ta su nu undu. 18 Ima yo i du ba a lo azhi ka ime̱me̱ ka mi na ayiyi meme bari azhi ka a na undu. 19 Ni ime̱me̱ yi nggo Musa à bre ku anishirr ba aseki ka nggo a charr ka na are ka, na ba ayiyi a alando aniru tuku ayiyi a amuwu a nggurr bi na surr amasirr bari na tsu a mɨ nu ungbamvu ku are ku, na mɨ ku anishirr ba wemi. A tsu wa na azzuzzu asisarr nu unggungga ku unkunkurr ku nggo a yo ku du hiso. 20 Na da di, “Inkindirr yi nggo ingga i so mɨ nggo a sa ayiyi anggo nggo a lo azhi ka nggo. Abachi à ddu imba di imba bu na inkindirr yi nggo azhi ka à di a bu na yi nggo.” 21 Musa à ga aza akama yo na mɨ ayiyi wa meme ni Iburr i nggurr bi i Abachi yi tuku na aseki ka nggo a di na undu na ka ni kuttu na ku Abachi nggo. 22 A charr na Are ka Musa ka da di, ayiyi nggo a di ngla igarr i aseki yi wemi ki azizi zzu. Nggo ika ayiyi hre ti sama, inggurr ila ure zhi sama.
Ittu i Kristi yi ka ila ure glo
23 Meme yo, a ta ngla aseki angga ka nggo a si iyu mu i aseki ajiji ka nggo a se nu unkplassu na ayiyi a ininazzu. Uwa ti sa aseki ka nggo a se nu unkplassu nggo, akama a zha ito yi nggo i wre mri kakami. 24 Kristi à si rri kuma si ni inkla iwre inggi nggo unushirr nggo a na yi hen. Uwama à si iyu mu unto ku ibarr ku nu unkplassu. Na di si na age̱ ka Abachi so tsi ango na angu a imunta. 25 Ankpye unkpi abikye ani Yahuda ba à di gri si sa ayiyi ama yo hen, à di gri ayiyi a ininazzu wa na rri kuma na Unto ku Iwre Sha Kakami wa ankpa ayirr ni ise. Yesu à si di gri itu ima ko ito mu nu unkplassu ankpa shishemi zizo hen. 26 A ka di na meme, a ka ki iha ankpa shishemi zhi nu nggo a na ingbingbru yi mu nggo. A si ziza nggo yo nggo ase ka a so ki ywhiywhirr i kre, nggo uwa a nga ankpa ayirr yo mre ni ttu ila ure glo, nu nggo a ba itu ima a ni du ba a to. 27 Si ni ima yo anishirr we ta kɨ ankpu ayirr, nu ugo kuma Abachi taka ni bre ba amu. 28 Na anko ayiyirr ama yo a to Kristi ankpu ayirr, wre ba bu ka ila ure i anishirr shishemi glo. A taka nggurr huzzu ankpu a uha wa, si su ku ure ku ika ila ure ka mu zizo hen. À taka ni kpa abangga ba nggo so di gbye anko ama wa ni isisurr iyirr.