8
Yesu nggo à su ankpye unkpi abikye amunta wa
Ichi i ure umunta inggi i si di, inta i se nu ankpye unkpi abikye, nggo à so nu ungo ri ku imburr ittu i Abachi Unkpi nu unkplassu wa. A su ankpye unkpi abikye nu Unto ku Iwre Sha Kakami ku, ni iburr yi nggo i sa abubo a ibarr ajiji wa nggo Atiko wa mu à me na ankpa ma, na si su unushirr nggo à me yi hen.
Undu ku ankpye unkpi abikye ku nggo u si ito tuku igri aseki ni nu Abachi. Uwa a si meme yo nu ankpye unkpi abikye amunta wa ku. Ka da ankpye abikye munta wa à so ni ingbingbru inggi, à ka si su unikye hen, nu nggo abikye a se ni ingbingbru yi inggya na so gri aseki ka na nga nâ ta su nggo Are ka a da nggo. Undu ku nggo abikye ba a di na ku nggo u su ni inkla abubo yi nggo i su ukpukpla mu tuku iyu mu i inkla iwre sha ijiji yi nu unkplassu. Ni ima yo, Musa à ta so me Iburr i nggurr bi i Abachi yi nggo, Abachi à gbye ku utu di, “Ki bwe ni ga aza ka iyu yi nggo ingga i tsarr uwa ni igbre yi nggo.” Ziza nggo Abachi à nu Yesu undu ku unikye unggo ku nggo u mri undu umbarr ku. Uwa si na anko ayiyirr ama yo, azhi ka nggo Abachi à lo na anishirr ba nggo a si Yesu yo a kri na atsutsu ambarr ka na ssu ka bi. Ilo azhi ima i mri nu nggo aseki angga ka nggo ilo azhi yi ida ka zu nggo a mri.
Na ka di ilo azhi ime̱me̱ yi i sama na abla, a ka si zha inuma nanka hen. Abachi à hi di anishirr ama ba a ka kpala ba, na ddu ba di:
“Ivi inuma i so nga
nggo ingga ta shi azhi ahe̱he̱
na anishirr bu Israila ba
tuku anishirr bu Yahuda ba.
À si ta si nâ ta si azhi ka
nggo ingga i shi na ábáchí ambarr ba ba nggo hen,
nu nggo ingga i vu ba nu ango
ssuzzu ni igbu nu Masarr.
Aba si na inkindirr yi nggo ingga i da na azhi akama di a bu na hen.
Ima yo i di ingga i ka ba du.
10 Ziza, uwanggo yo a sa Azhi Ahe̱he̱ ka nggo ingga ta shi ku anishirr abu Israila ba
ni ivi i so nga yi.
Ingga ta du ba a hru are amungga ka ni isisurr imbarr,
ni ta charr ba na ka ni isisurr.
Ingga yo i ta sa Abachi ambarr wa,
aba a ta sa anishirr amungga.
11 Undurr à si ta tsarr uzayirr di,
‘Hi Akiko wa’ hen.
Aba wemi a ta hi ingga,
ba zhi nu uvutsa kakami wa ku kuma nu unkpi kakami wa.
12 Ingga ta nggurr ila ure imbarr yi zhi,
ni si ta gri ikpala imbarr yi ni isisurr hen.”*
13 Atiko wa à ti re ni itu i Azhi Ahe̱he̱, ure ukuma u tsarr da azhi ka ime̱me̱ ka a chě ba. Inkindirr i ti chě i sama nu undu ni ta gru ka nado.
* 8:12 Kye zizo Irrimiya 31:31-34.