7
Melikizede à su unikye
Melikizede à su uttu nu Salemu na à su unikye a Abachi Unkpi Kakami wa. Ibrayi à so ka zhi ni iku yi nggo à ku ri atuttu ane̱ ba nggo, Melikizede ama na ku na anko na yo ku Ibrayi angu azizi. Ibrayi à ga aseki ka wemi nggo à si na ka nggo ki ambwa awurr na ba imbwa iyirr yi a nu Melikizede. Isa i Melikizede yi i si “Uttu ni na ku anishirr narrnarr.” Nu nggo à su uttu nu Salemu, isa ima inuma yi i si “Uttu ni isu.” A si charr inkindirr na angbamvu ka Abachi ka ni itu i Melikizede hen, na si charr ni itu i aki ka ayirr ka ábáchí ma unuma hen.* A si charr ingri tuku ittu ima yi hen. A si nâ ta su Uvuvurr a Abachi na su unikye nggo à di se sama ni ikikre.
Imba kye nggo inkpinkpye i Melikizede yi i se! Ibrayi ábáchí wa nggo uwa yo a si ichi i igbu amunta yi, a ga aseki ka nggo a vu ba kpa ni iku yi ki ambwa awurr na ba imbwa iyirr yi a nu Melikizede. Are ka Musa ka a da di abi ine i Levi nggo a sa abikye, aba yo a bu kpa uyirr ni itu iwurr a na aseki ka wemi. Abikye ba a bu kpa iki ima yi zhi na anishirr ambarr ba ba, ahinhan bu Ibrayi ba. Melikizede à si zhi ni ine i nu Levi hen, na kpa imbwa iyirr ni Ibrayi ku, na yo ku angu azizi. Ibrayi yo su uwanggo nggo Abachi à yo angu zu ku. Anishirr a hi namri du undurr wanggo nggo a di yo ku anishirr angu azizi, a mri abangga ba nggo a di kpa iyo angu izizi yi. Abikye ba a di kpa uyirr na aseki awurr ka wemi, na hi da aba mi a sa anishirr mu meme nggo a taka kɨ. Uwa a ta si Melikizede nanko a kpa uyirr na aseki awurr ka Ibrayi ka, a da di à di so sese. Inta ka da di Levi mi nggo à kpa uyirr na aseki a awurr ka, uwa mi à han nu umi ku ábáchí ama wa, nggo Ibrayi à nu Melikizede uyirr na aseki awurr ka. 10 Meme mi nggo a nise ngri Levi nu nggo Melikizede a ma ni Ibrayi ku na anko aba ka hi krizhizhi mi ba du Levi taka su uhanma a Ibrayi.
Yesu à se nâ ta su Melikizede
11 Nu nggo Are ka Musa ka a da da abikye ba a bu sa ahinhan bu Levi mi. A ka di undu ku abikye abu Levi ba u wre ma, a ka si zha unikye inuma nanka di a bu nga nâ ta su Melikizede, na si su uhunhan ku Aruna hen? 12 A ti ba ine i abikye yi a kasarr, aba a ta ka are ka abikye ka mi a ka kasarr meme. 13 Akiko amunta wa nggo a re ni itu ima yi, à zhi ni ine inuma mu. Undurr nu uki umbarr ku a nise hru undu ku unikye na akikre ka ito ka. 14 Anishirr we a hi da a zhi nu uki ku Yahuda, u Musa à si da da abikye à taka nga zhi nu uga ukuma hen. 15 Iba kasarr inggi yi i ta kaki krizhizhi nu nggo unikye unuma a nga nâ ta si Melikizede. 16 A si na ma ki unikye ku are ka anishirr ngga hen. Aba si ttu undurr uwama ku ábáchí ama mu hen, a ttu ma ku nggo à se nu ukyekye ku nggo à ba ittu nggurr. 17 A charr na angbamvu ka Abachi ka di,
“Ùwà ta su unikye ni so sese,
nâ ta su nggo Melikizede à se nggo.”
18 Meme nggo, aba a ka are ka ikuchi ka a zu na anga iyirr nu nggo are ka ikuchi ka a sama nu ukyekye na sama nu undu. 19 Are ka Musa ka a ka si na inkindirr wre ma hen. Ziza nggo inta i se ni inkindirr i surr ashishi inggi nggo i mri nggo. Isurr ashishi ima iyo i ta gri inta chinga na Abachi ku.
20 A si inkindirr inkpi mu nggo Abachi à shi azhi di Yesu à taka di su unikye, uwa ta si abikye abanu ba, Abachi à si shi azhi hen. 21 Abachi à shi azhi nu nggo à na Yesu ki unikye nggo, na ddu ma di,
“Akiko wa à shi azhi kakami,
na si ta ka amarr ama ka kasarr hen.
‘Ùwà yo ta su unikye sese.’ ”
22 Ina ima i tsarr di Yesu yo à si imbarr wa nggo Abachi à tsu lo azhi ama ka na anishirr ama ba ba, nggo à si ida zu ishi azhi imri yi nggo Abachi à shi ku anishirr ama ba nggo.
23 Inkindirr inuma i se zizo nggo i na Yesu ki nanka: Ankpinkpye abikye ba we a ka kɨ ba, amumarr ambarr nggo a kpa ba nggo aba mi a kɨ, uyirr ambarr mi a si so tsitsirr hen. 24 Uwa ta si Yesu nanko, à si ta ttu hen, na taka su unikye sama ni ikikre. 25 Ni ima yo Yesu à su uwanggo nggo à se nu ukyekye ku kpa abangga ba nggo a ga ma nga na Abachi ku ttungo ziza tuku ase na ase. Na so di barr ttuttumi ni itu imbarr yi.
26 Yesu yo à si nâ ta si ankpye unkpi abikye wa nggo inta i zha nggo. À su uni wre, na sama ni ila ure, na sama na ankizhi. Aba a ttu ma ki nanka na abi la ure ba. Na a gɨ ma ki tsa mri aseki ka unkplassu ka. 27 À si si nâ ta si ankpinkpye ankpinkpi abikye abanu ba nggo ni ivivi yi a di han ininazzu a to ku ila ure imbarr yi tuku i anishirr yi hen. Kristi à ni ito ima yi nu nggo à ni itu ima yi ankpa yirr yo mre na si taka ni zizo hen. 28 Ni ida i Are ka Musa ka, a di na anishirr ba nggo a si wre ma mi ki ankpinkpye ankpinkpi abikye hen. Nu ugo ku nggo a ni Are ka Musa ka nggo Abachi à shi azhi na à na Uzuma wa ki ankpye unkpi abikye. Uzuma uwa yo à su ankpye unkpi abikye sese wa nggo à wre ma.
* 7:3 Aki ka ayirr ka ábáchí: Melikizede à sama na aki na ayirr na sama na ábáchí. 7:17 Kye zizo Asarr 110:4. 7:21 Kye zizo Asarr 110:4.