3
Yesu à mri Musa
Amuya abiga abi sama na ankizhi nggo Abachi à yo meme, imba bu han kye nggo Yesu à si uni ko na angu nâ ta su ankpye unkpi abikye ni iga imunta yi. Abachi nggo à ttu Yesu, i Yesu à na aseki ka wemi nggo Abachi à da a bu na nggo, nâ ta si nggo Musa à na aseki ka wemi nggo Abachi à da di a bu na ka ku anishirr ba Abachi ba nggo. A di gbyarr ku uni me iko asa mri iko yi nggo a me yi nggo. Uwa a si meme yo, Yesu à ma inta bu nu ma inkpinkpye mri Musa. Iko i di se nu undurr wa nggo à me yi nggo. Uwa a sa Abachi nggo a me aseki ka wemi. Musa à na aseki ka nggo a da di a bu na nggo zizi nâ ta si uvuvurr iko. À da ku anishirr inkindirr yi nggo Abachi à taka da ni ichi nggo. Uwa ta su Kristi nggo, à hru abi iko ba Abachi ba zizi nâ ta si Uvuvurr. Inta i si abi iko ba Abachi nu nggo inta ti kri ngbangba ni ga angba ni isurr ashishi inkpi imunta yi.
A gba utu ni itu ika iyo isisurr na Abachi ku
Meme nggo, uwa à si na ti Izhi i Iwre da di,
“Imba ti wo ukorr ku Abachi ku ari,
imba si kà iwo hen,
nâ ta su nggo akiki amba ba a na nu nggo a gru kri ku Abachi krikri,
nâ ta su nggo a na ku Abachi ni ankpuji wa na tsarr ma kye nggo.
Akiki amba ba a na nabo nggo na tirr ingga kye na tsarr ingga kye
na hi aseki ka nggo ingga i na na ase iso ine̱ (40) ka.
10 A si ni ima yo ingga i ki unfu na anishirr abama ba ba ki ase iso ne̱,
ni ddu ba di, ‘A di ka iwo meme yo,
na a si di na aseki ka nggo ingga di a bu na hen.’
11 Ingga i ki unfu ni shi azhi di,
‘A si taka mirri ni iso su yi nggo Abachi à da du uwa à taka nu anishirr ama ba nggo hen.’ ”*
12 Amuya abiga, imba bu na zizi ni si du unuma ni imba ba a si ni isisurr i na aseki andanda na si yo isisurr na Abachi ku hen, na ka ugo a nu Abachi utsitsirr wa. 13 Imba bu si na meme hen. Imba bu di nggurr ikpa ni ivivi yi. Ni di na meme nu nggo imba ti so hi anko ni ivivi inggi yi nggo inta yo yi di “ari” nggo. Imba ti na meme, ila ure i si re unuma du a kaki uni kà iwo hen. 14 Inta ka sa abi Kristi jiji, nu nggo inta ti kri karrkarr kuma ni ikikre yi ni iyo isisurr imunta i ime̱me̱ yi, nu nggo inta mi si ahinhan ayiyirr abama yo ni Kristi ku. 15 A charr na angbamvu ka Abachi ka di,
“Ari, imba ti wo ukorr ku Abachi ku,
imba bu si ta angbinta harr na atu hen,
na ti ábáchí amba ba a na, na ka na si na inkindirr inggi nggo Abachi à da di a bu na yi nggo hen, na da aba ta hi inkindirr yi nggo Abachi à ta na nggo.”
16 A sa anishirr abata mu nggo a wo ukorr ku Abachi ku na ka na si na inkindirr inggi nggo Abachi à da di a bu na nggo hen? A sa anishirr angga ba yo wemi nggo Musa à gri ba ssuzzu nu Masarr. 17 A sa abata mu nggo Abachi à ki unfu na ba ki ase iso ne̱? A sa anishirr abangga ba nggo a la ure, na kɨ na ankpuji wa. 18 Abachi à shi ku abata ngga a zhi di, “A si ta rri ni iso su ima yi hen.” Abachi à shi azhi ka ku abangga ba nggo a kà iwo ma na ankpuji wa nggo. 19 Inta hi di a su nu nggo aba si yo isisurr hen, ima yo i du ba a si rri ni iso su i Abachi yi hen.
* 3:11 Kye zizo Asarr 95:7-11. 3:15 Kye zizo Asarr 95:7, 8.