4
Abachi à ta nu anishirr ama ba Azhibarr a Isu
Ziza nggo, Abachi à da zu ki inta di inta i taka kpa iso su yi nggo à da nggo, di inta ki bwe, wre ku numa amunta a si ka ssu iso isu yi nggo a da zu ki inta hen. Kye inta mi wo Ure ku wre ku na ba meme. A wo ure ku na si kpa ku ni isisurr iyirr hen, ima yo du ure ku u si na ba inkindirr zizi hen. Uwa a si ima yo di inta angga ba nggo kpanye nu ure ku nggo i so hi isu yi nggo Abachi a da du uwa a ta ni yi nggo. I si meme yo na ti Abachi à da di,
“Ingga i ki unfu ni shi azhi di,
‘A si ta rri ni iso isu yi nggo ingga i ka da zu ba hen.’ ”*
Abachi à da meme, nu nggo à ka kre undu umaku ba, bazhi nu nggo à na ingbingbru yi mu nggo. À da ni inkla numa na angbamvu ka ni itu i azhibarr a tangba wa di, “Na azhibarr a tangba wa, Abachi à so su nu undu ku nggo à na.” Na à da ni inkla inuma zizo di, “A si ta rri ni iso isu mungga yi hen.”
Ni ima yo, iso su i Abachi yi i ni kurr ku anishirr di a bu rri na yi. Uwa si nu nggo abangga ba nggo a wo Ure ku wre ku ni ikuchi yi a ka iwo ku Abachi, na ma irri yi chankarr. Inta i hi di Abachi à ka zu azhibarr anuma nggo a yo sa, “Ari.” Na ase anuma shishemi ni ichi, Abachi à du Doda à charr na angbamvu ka nggo inta i ka re ni itu yi ba di:
“Imba ti wo ukorr ku Abachi ku ari,
imba bu si ta angbinta harr atu hen.”
Na ka di Joshuwa à nu anishirr ba iso isu yi nggo Abachi à da du uwa a taka nu ba nggo, Abachi ka si nga ni re ni ichi ni itu i azhibarr anuma zizo hen. Abachi à da ki inta di iso isu yi i se ku anishirr ba Abachi ba, ni nise nga mu. 10 Undurr wa nggo a ti mirri ni iso isu i Abachi yi, uwa ta so su nâ ta su nggo Abachi a so su nu undu uma ku. 11 Uwa a si ni ima yo, inta bu ta ukpa ni mirri ni iso su ima. Uwanggo nggo à ti kà iwo ku Abachi na ta sa anishirr ba Israila ba a na nggo, uwa mi à taka ma chankarr ni mirri yi.
12 Ure ku Abachi ku u su utsitsirr ni su ukyekye. Nâ ta su nggo anjingba ka ri kakami à di gye attuttu sarr na du ulade u ssuzzu, uwa si meme yo ure ku Abachi ku ù di mirri ni ga isisurr ki nanka ni izhi yi. Ure ku Abachi ku u gri amarr tuku inkindirr yi nggo unushirr a zha du uwa a ta na ssuzzu. 13 Inta taka bre ku uzirr munta ku. Inkindirr inuma ni ingbingbru yi wemi ka si sharri ku Abachi hen. Aseki ka wemi a kurr kprendende mi na ashishi ama.
Yesu à su ki inta ankpye unkpi abikye
14 Meme nggo, imba bu di inta i vu iga imunta yi gri ngbangba. Nu nggo inta mi i se ni ankpye unkpi abikye wanggo nggo à kakuma ni inkla yi nggo Abachi à se ma ba. Ankpye unkpi abikye uwama à si Yesu nggo à su Uvuvurr a Abachi. 15 Ankpye unkpi abikye amunta wa à hi nggo inta sama nu ukyekye ku nggo. Inta se na Ankpye unkpi abikye amunta wanggo nggo Isheta à tsarr uwa mi kye na anko tankpami nâ ta su nggo à ko tsarr inta kye nggo, ni ima mi uwa à si la ure hen. 16 Meme yo, inta bu di zirr sama ni isisu kuma ni imburr i Abachi i itito yi, ni na wre ku anishirr wa, wre ku Abachi à bu ki itito ni inta ba, na ta zi inta nggo inta ti zha izi.
* 4:3 Kye zizo Asarr 95:11. 4:7 Kye zizo Asarr 95:7, 8.