5
A di ttu ankpye unkpi abikye wa zhi na anishirr ba na du ma na undu na angu ka anishirr ba. Undu umaku u si ku gri aseki nga ni to ku Abachi, wre ku bu kpurr ila ure imbarr yi zhi ba. Nu nggo ankpye unkpi abikye wa mi ku itu ima a si ni iklonyarr ima, uwa di ki abangga ba nggo a vu sarr nggo bwe, nu nggo a si hi mu na vu sarr wa hen. Nu nggo ankpye abikye wa mi à se ni iklonyarr, uwa à di to inkindirr ku ila ure ima yi tuku i anishirr yi,
Unushirr à si di ttu inkpinkpye i ankpye unkpi abikye yi na nkpama hen. Abachi mu à di yo unushirr na na ma ki ankpye abikye. Abachi à na ku Aruna* meme yo. Ima yo i du Kristi à si gɨ itu ima na kaki ankpye unkpi abikye hen. Iya, Abachi mu à ttu ma, na ddu ma di,
“Ùwà su Uzumu,
ari ingga i kaki Aki amuwa.”
Abachi à da ni inkla numa zizo di,
“Ùwà ta so sese nu undu ku ankpye abikye ku,
na ti nggo Melikizede à se nggo.”
Nggo Yesu à ni di se ni ingbingbru yi, à di re kpokpo mi na Abachi ku na bu yì. À yi na kye Abachi nggo à ka ttu ma ssuzzu ni ittu nggo. Nu nggo Yesu à nu Aki ama wa inkpinkpye ima yi na wo ku ure. Nu nggo à su uvuvurr mi, iha yi i du ma à wo ure. Nggo à na inkindirr yi nggo a ka na a kre, uwa yo à kaki uni kpa anishirr ba nggo a wo ku ure ttungo sese. 10 Ni ina ima Abachi à na ma ki ankpye unkpi abikye, nâ ta su Melikizede.
Kri karrkarr ni iga imba yi
11 Inta i se na aseki ka ida shishemi ni itu i ure ku unggo ku. Imba i su bwe ni vu inkindirr gri, ima yo i di ingga i si hi nggo ingga i ta bre ki imba ure ku, wre ki imba bu hi ku hen. 12 Ka su uma imba i si abitsarr abanu mu, i ziza nggo mi i wre imba i du undurr numa nggo a ta ni tsarr imba aseki ka ime̱me̱ ka nu ure ku Abachi ku. Nggo ka su ma imba so ri ila jiji, i ziza nggo, imba i ni ko so àmà asisa. 13 Undurr wanggo nggo à ti ni so so àmà asisa, uwa à ni su uvuvurr ulala, na si hi inkindirr yi nggo i si zizi hen. 14 A ta si ila jiji nanko, ima i si i abangga ba nggo a ka chě ba. Aba ma a ka na undu na amarr ambarr ka ttuttumi, wre ba bu hi uzizi tuku undanda nanka.
* 5:4 Aruna: Aruna à su uzayirr a Musa. Uwa yo à su Ankpye unkpi abikye uni ime̱me̱ nu Israila. 5:5 Kye zizo Asarr 2:7. 5:6 Melikizede: Asarr 110:4. À si unikye tuku uttu na ase ka Ibrayi ka.