15
Itsarr i ábáchí ba ani Yahuda
(Marrku 7:1-13)
Mre abanu nu umi ku anu Farrisi ba na abitsarr na Are ka Musa ba, a gru nga zhi nu Urushalima ni Yesu ku na ni zhi ma di, “Sa angginggi abiga amuwa ba a kà iwo na kpa itsarr i ábáchí yi chirr? Na si di ngla ango ambarr ka bari na ri hen!”
I Yesu à ddu ba di, “Angginggi di imba ka iwo ure ku Abachi ku ni so ga iba imba yi? Abachi da di, ‘Kye aki amuwa na ayirr muwa ssu nu ungo. Undurr wa nggo ti marr aki ka ayirr, aba bu ngu ma.’ Imba yo di da di, unushirr wa nggo à ddu aki ka ayirr di, ‘Ingga se ni inkindirr yi nggo ingga ka zi ùwà, uwa su nggo ingga ì ka ka yi nu Abachi mu ba.’ Imba i tsarr undurr uwama di a bu si nu aki ka ayirr wa inkpinkpye hen. Meme nggo imba cha ure ku Abachi ku ku iba imba yi. Imba abi na aseki ba na abi, wre ku anishirr bu kye imba! Ishaya uni kpa are wa à da ure ujiji na atu amba wa di.
“ ‘Anishirr angga ba wemi a so di gbyarr ki
ingga asa ba na angu gigyemi,
isisurr imbarr yi i ta anko ni ingga ku.
Iga imbarr yi ì si iruku,
nu nggo imba so tsarr are ka
nggo anishirr ngga a na ka,
aka a kaki are!’*
Aseki ka nggo di na unushirr ki ndanda
(Marrku 7:14-23)
10 I Yesu yo akpukpa anishirr wa chi ki ywhiywhirr na ddu ba di, “Imba wo ni ssu hi yi! 11 A si si inkindirr yi nggo mirri ku unushirr na angu inggi i di na unushirr ki umimi hen, a si inkindirr yi nggo i di huzzu ku unushirr na angu inggi di na ma ki ndanda.”
12 Abiga ma ba gru nga ni da ku di, “Uwa hi di anu Farrisi ba so vri isisurr ni itsarr muwa inggi yi?”
13 Yesu à ka sa ba di, “Unkunkurr ku nggo à ta si si aki mungga wa nu unkplassu nggo à ttu ku hen, aba ta kpo ku ta yo. 14 Kpamusu na ba yi! A si abitsarr anko aba kreshi. Unakreshishi ti tsarr unakreshishi anko aba aha mi a ta kuhre nu udduddu.”
15 I Biturr à da di, “Ure kuma shi ki inta ibwu. Da ki inta inkpi i assurre ama wa.”
16 Yesu à zhi ba di, “Imba nise kye hi? 17 Imba hi di, inkindirr yi nggo unushirr ta ri yi ko nu umi ine a di ja yi hre? 18 Inkindirr yi nggo ti huzzu na angu ka unushirr i di zhi si ni isisurr. Ima yo di na ma ki undanda. 19 Aseki ka nggo di ssuzzu zhi ni isisurr i unushirr aka yo a si amarr ndanda, ingu unushirr, izha amba ni izha aniru, ni na aseki ndanda anuma ka. Iki ayi, ni iki imu, ni ki amparr. 20 Abangga ba yo si aseki ka nggo di na unushirr ki ndanda. Uwa a ti su ure ki iri sa ni ingla angu nâ ta si nggo a da, ima si di na unushirr ki umimi hen.”
Iyo isisurr i ayamba
(Marrku 7:24-30)
21 I Yesu du unto ukuma na gru kuma na anga ka nggo su ywhiywhirr ni igbu nu Taya tuku Sido. 22 Ayamba nu Kenanu numa, nggo so na anga akama à gru nga na ku, ni so yi na barr ma hantu di, “Atiko, Uvuvurr a Doda, kye ingga na ashishi ka itito! Uva mu nggo à ku anazhi, aba so ki ma iha kakami.”
23 I Yesu si da inkindirr hen. Abiga ma ba nga ni barr ma di, “Du ayamba wa kuma! Kye wa so ga inta na so yi han inta atu!”
24 I Yesu à ka sa ku di, “A tu ingga na aminta abi nado bu Israila ba yo ba mre.”
25 Mre ayamba wa nga ni kuttu ku na aza di, “Atiko, zi ingga!”
26 I Yesu sa ku di, “I si ta wre aba bu ba ila i amumarr yi nu amiyo hen.”
27 Ayamba wa kpanye ku di, “Ì si meme yo, Atiko. Amiyo ba mi di ri imbimbru yi nggo di kuhre zhi na ango ka akiko ambarr wa.”
28 I Yesu da ku di, “Uwa sa ayamba a iyo isisurr kakami! A ta na ku uwa inkindirr yi nggo uwa so zha yi nggo.” Keke uva ma wa à wre.
Yesu du anishirr shishemi a wre
29 Nggo Yesu gru share na anga akama na ji kuma nu unddu inyi ku Galili ku, na hun ku ji so ni igbre numa. 30 Akpukpa anishirr a gri abi kɨ ga anga ayirr, na aba kreshi, na abi nga na ango, na aba agbatu, na abi vri na nkanka ni zu ku Yesu na ashishi, uwa du ba wemi a wre. 31 Nggo anishirr ba hi inkindirr ima yi na ku ayisurr nggo aba agbatu a so re, abi nga na ango a wre, abi kɨ na aza a gru zirr, aba kreshi a kye hi. Anishirr ba wemi gru so gbyarr ku Abachi a Israila wa asa.
Yesu ho anishirr ukrɨ une̱
(Marrku 8:1-10)
32 Yesu yo abiga ma ba chi kuma na ku ddu ba di, “Anishirr angga ba a lo ingga isisurr, utarr ambarr nggo ari a so di ga ingga sama ni iri inkindirr. I si ta wre ingga du ba kuma sama ni iho ba hen, wre ku abanu bu si zzu ma lankarr na anko hen.”
33 Abiga ma ba a zhi ma di, “Inta ta hi inkindirr i iri nu momonggo ni nu anishirr angga ba we na ankpuji anggo wa?”
34 I Yesu zhi ba di, “Imba se na ankpinkpri unfonfo abirr ngga?”
Aba ddu ma di, “Unfonfo utangba ni imwi ikikla ntsɨ.”
35 I Yesu à ddu anishirr ba di a bu kuso ni imimi yi. 36 Na vu unfonfo utangba wa ni ikikla yi, na nyarr ku Abachi, na mɨ ba ki ankpunkpu, na ka nu abiga ma ba. Aba kpa ga ku anishirr ba. 37 Anishirr ba wemi a ri na shi. Abiga ba a vu ankpunkpu ka nggo a ji ssu ni isisa itangba. 38 Anishirr ba nggo a se ni iri ima a si aniru ukrɨ une̱, aba si bre amba na amumarr kye hen. 39 I Yesu à du anishirr ba a ga kuma, na gru rri nu uddu ku, na cha kuma na anga ka Magada.
* 15:9 Kye zizo Ishaya 29:13.