16
Izha inkindirr i ikagri
(Marrku 8:11-13; Luka 12:54-56)
Anu Farrisi banu na anu Sadusi a nga, da aba ta ni tsarr Yesu kye, na ni zhi ma di a bu na ba inkindirr numa i ikagri zhi nu unkplassu. Nggo i Yesu à ddu ba di, “Nggo ingbahru ti ki, unkplassu ku di kaki ususarr, imba di da di, ‘Inta ta hi unddunddu ki iwre.’ Nggo ambre ka ti nggarr imba hi akpa ka nggo a gre na shirr imba di da di, ‘Ahru ta ku ari.’ Imba ti kye unkplassu ku, imba di da inkindirr ni itu i ikasarr i abubo yi. Imba sama ni inkindirr i ida ni itu i aseki ka nggo a so la ni ivi inggi yi. Imba amimi anishirr, imba zha inkindirr i ikagri nggo ta tsarr imba nggo, ni si ta kpanye hen! Inkindirr i ikagri inggi i si iyirr yo nggo ingga ta ni imba. Inggi i si inkindirr yi nggo ana ni ivi i Yunana* yi.” Nggo à da ba meme kre na gru share.
Yesu gba ba utu ni itu i itsarr i anu Farrisi na anu Sadusi yi
(Marrku 8:14-21)
Abiga Yesu ba acha kuma nu gugarr ku nyi numa ku na kpamusu ni gri inkindirr i iri, nggo a cha kuma nu ugugarr ku inyi unuma ku. Nggo a cha, i Yesu ddu ba di, “Imba vu ukpa gri ni so gbye ni itu i iyisti i anu Farrisi na anu Sadusi ba.”
Aba gru so re ni ikpa imbarr di, “A da meme nggo inta si gri unfonfo hen.”
I Yesu à kye amarr ambarr ka hi, na ku zhi ba di, “Imba anishirr abi yo isisurr ntsɨmi, sa angginggi du imba i so re meme ni ikpa di imba sama nu unfonfo? Imba nise kye hi? Imba si di ssu hi ankpinkpri unfonfo akywi ka nggo anishirr ukrɨ ukywi ba a ri na shi hen? Imba vu inkpinkpo ikadu yi ssu ni isisa ibirr nggi? 10 Ka ankpinkpri atangba ka nggo anishirr ukrɨ une̱ ba a ri shi na kadu, imba vu inkpinkpo yi ssu ni isisa ibirr nggi? 11 Angginggi ttu ki imba isisurr yi du imba si hi di ingga si so re ni itu i unfonfo mu hen? Imba vu ukpa gri ni so gbye ni itu i iyisti i anu Farrisi na anu Sadusi wa!” 12 Mre abiga ma ba a hi di a si so gba ba utu di a bu kye atu ambarr na imbimbru iyisti wa nggo a di na undu na wa ni na unfonfo mu hen, a ko re ba si ni itu i itsarr i anu Farrisi na anu Sadusi yi mu.
Biturr da ba undurr
wa nggo asi Yesu
(Marrku 8:27-30; Luka 9:18-21)
13 Yesu kuma na anga numa wa nggo su ywhiywhirr nu Kayisarriya Filipiya, na ku zhi abiga ma ba di, “Anishirr ba a da di Uvuvurr a Unushirr à su unggonggo?”
14 Aba da di, “Abanu a da di Yohana uni zzu na amasirr, a abanu di Iliya, abanu di Irrimiya, ka uyirr nu umi ku abi kpa are ba.”
15 I Yesu zhi ba di, “Imba na? Imba da di ingga su unggo?”
16 I Sima Biturr da di, “Uwa yo su Kristi wa, Uvuvurr a Abachi uni so sese wa.”
17 I Yesu da ku di, “Abachi à yo angu azizi ku ùwà, Sima uvuvurr a Yohana. Ure unggo ku u si nga nu ùwà ku zhi na amarr ka unushirr hen. Aki amungga nu unkplassu uwa yo à turr ku nga ku ùwà. 18 Meme nggo ingga ko da ku ùwà, ùwà si ingbinta, Biturr. Ni itu i ingbinta inggi iyo ingga ta me uki ku nggurr bi umungga ku nggo ittu mi si taka tsi ku nggarr hen. 19 Ingga ta nu ùwà inkpe̱ ibwu anko a i ittu i unkplassu yi. Inkindirr yi nggo imba ti ka yi ttu ni imimi aba ta ka yi ttu nu unkplassu, i inkindirr yi nggo imba ti bwu yi ni imimi aba ta bwu yi nu unkplassu.” 20 Na gba ku abiga ma ba utu kakami di a bu si da ku undurr di uwa yo su Kristi hen.
Yesu da ure ni itu i iha tuku ittu ima yi
(Marrku 8:31—9:1; Luka 9:22-27)
21 Bazhi na azhibarr ama wa, Yesu à gru di da huzzu ku abiga ma ba di, “Ingga ta kuma nu Urushalima. Abi gri anishirr ba, na ankpinkpye abikye ba na abitsarr Are ka Musa ba, a ta ku ki ingga iha. Na ta ngu ingga, u nu utarr wa ingga ta tasi.”
22 I Biturr yo ma ka ki na anga ayirr na glo ma di, “Abachi bu ka yi ka ku uwama, Atiko! Du yi si si meme nu ùwà ku hen!”
23 I Yesu kakye na ddu Biturr di, “Chi share ki ingga ni inggya ùwà Isheta. Ùwà si ki ingga utakpu ku karr uza, nggo amarr amuwa angga ka a si nga zhi na Abachi ku hen, a zhi nu unushirr ku.”
24 I Yesu da ku abiga ma ba di, “Undurr wa nggo à ti du uwa à ta ga ingga, uwa bu ka itu ima, na ba unkunkurr ku kpa unushirr umaku na ga ingga. 25 Undurr wa nggo ti zha du uwa ta kpa itu ima ttungo, uwa si ta so sese hen, undurr wa nggo à ti ba itu ima à ni ku ingga, uwa à ta kpa iso sese. 26 Unushirr à ta kpa angginggi nggo à ti vu aseki ka ingbingbru ka angga ka we na ssu izhi iso tsitsirr ima yi? Uwa ta han sa angginggi na bu gri itu ima yi kanga? 27 Kye, ingga Uvuvurr a Unushirr i ki ywhiywhirr i nga ni inkpinkpye i Aki ama yi, na abitu ama ba, ni ta ni nu anishirr we azadi ambarr ka. 28 Ingga ko da ki imba jiji mu di abanu nggo kri ni inggya a taka hi Uvuvurr a Unushirr ni nga ni ittu ima yi bari na ka kɨ.”
* 16:4 Ni ivi i Yunana: Ikurr i Yunana yi ki ivi itarr nu umi ine ku ikikla wa i si nâ ta si nggo Yesu à ki ivi itarr ni ibe. Ure ku Yunana ku u se nu ungbamvu ku Yunana ku.