19
Yesu tsarr ni itu i ingu igarr
(Marrku 10:1-12)
Nggo Yesu kre ibre are angga ka na gru nu Galili kuma nu ugugarr ku Inyi nu Joda wa na anga ka Yahudiya ka. Akpukpa anishirr shishemi a ga ma, uwa ku du ba wre nabo.
Anu Farrisi abanu a nga ni zha anko di aba a ta tirr ma kye, na ku zhi ma di, “Are amunta ka kpanye di unuru a bu han ayamba ama ni ikpala yi nggo isisurr ima i da ku?”
I Yesu ddu ba di, “Imba nise bre nu ungbamvu ku nggo u da di, ni ime̱me̱ yi Abachi à na ba unuru tuku ayamba? Abachi à da di, ‘Ni ima yo, unuru à ta kà aki tuku ayirr du na nggurr itu bi nu uwama ku, aba aha mi a ta kaki nâ ta si ukpa uyirr.’ Bazhi ziza aba a si ta si aha zizo hen, a ta su uyirr yo mre. Inkindirr yi nggo Abachi zɨ yi bi, unushirr bu si ga yi ki na nkanka hen.”
Anu Farrisi ba zhi ma di, “Anggi mu du Musa à da du unuru à ti ta han uwama, uwa bu nu ma ungbamvu ku ingu igarr na han ma share?”
I Yesu à ddu ba di, “Musa à kpanye ki imba ni ingu igarr ku ikà iwo imba. Uwa a si si meme yo ni ime̱me̱ yi nggo Abachi à na ingbingbru yi hen. Ingga da ki imba, undurr wa nggo ti han uwama nu ure numa, nggo si si ure ku iga aniru hen, na ku garr unuma, uwa mi à la ure ku izha amba.”
10 Abiga ma ba a da di, “I ka si meme yo ku unuru tuku ayamba, anishirr ka di so mu sa ni igarr i ka wre sha.”
11 I Yesu da di, “A si si anishirr we mu ka kpanye ni itsarr inggi yi hen. Itsarr inggi yi i si i anishirr ba nggo Abachi à hla ba na nu ba na yi. 12 Aseki a se shishemi nggo ka si du aniru garr hen. Abanu a ngri ba meme yo, abanu anishirr mu na ba ki meme. Abanu kà igarr yi ni itu i Ittu i unkplassu yi. Undurr wa nggo ti kye i wre ku uwa a bu kpa itsarr inggi yi uwa bu kpa yi.”
Yesu yo ku amumarr angu ka iwre
(Marrku 10:13-16; Luka 18:15-17)
13 Anishirr banu a gri amumarr atsitsa nga ni Yesu ku di a bu ni sa ba ungo ni itu na bu barr Abachi ku amumarr ba. Abiga ma ba a han anishirr ba.
14 I Yesu ddu ba di, “Imba du amumarr ba du ba nga ni ingga ku ni si han ba yi hen, kye Ittu i unkplassu yi i si i anishirr ba nggo se nâ ta sa amumarr.” 15 Na sa ku amumarr ba ungo na atu na share nabo.
Uvuvurr nze wa nggo à se na aseki ka ingbingbru ka
(Marrku 10:17-31; Luka 18:18-30)
16 Mre ugo numa gru ko ku zhi Yesu di, “Unitsarr uzizi, inkindirr i ta inggi i si iwre kakami nggo ingga ta na yi ni kpa iso sese?”
17 I Yesu zhi ma di, “Angginggi du uwa zhi ingga inkindirr iwre? Abachi yo na nkpama si uzizi. Nggo ùwà ti zha du uwa ta so sese, uwa kru isisu i are ka Abachi ka.”
18 Ugo wa zhi Yesu di, “Are ka ta ka ngga?”
Yesu bre ku di, “Si ngu unushirr hen. Si zha amba hen. Si ki ayi hen. Si kri ku unu nu ugo gigyemi hen. 19 Kru isisu i aki amuwa tuku ayirr amuwa, ni kpanye nu uni girr amuwa ku nâ ta si nggo ùwà kpanye ni itu muwa.”
20 Ugo wa da ku di, “Ingga di kru isisu ankpi are akama we. Angginggi ingga ka na zizo?”
21 I Yesu ddu ma di, “Uwa ti zha du uwa ta so sama ni ila ure, uwa bu ku vu aseki amuwa ka re, ni ka inklo yi ga ku abi iha. Uwa ta se na aseki nu unkplassu, ni nga ni ga ngga.”
22 Nggo uvuvurr nze wa à wo meme, na ka share gbo mi, nu nggo à se na aseki kakami.
23 I Yesu kasarr na ddu abiga ma ba di, “Ingga da ki imba, irri ni ttu i kplassu yi taka tsɨ kakami ku uwanggo nggo à se na aseki ka ingbingbru ka shishemi nggo. 24 Ingga da ki imba zizo, i taka tsɨ ku unaseki shishemi uwa bu rri ni Ittu i Abachi yi, mri nggo alakurrmi a bu rri ni iywirr i anurr.”
25 Nggo abiga ma ba a wo meme na ku ayisurr kakami. Na zhi ma di, “Ati si meme, unggonggo ta firr huzzu?”
26 I Yesu kye ba girr na da di, “A si inkindirr i itsɨ ku unushirr, u na Abachi ku inkindirr i tsɨ mri i sama.”
27 I Biturr a gru re ni Yesu ku di, “Kye, inta nggo i kà aseki amunta ka du ni ga ùwà. Inta ta kpa sa angginggi?”
28 Yesu à ddu ba di, “Imba bu hi jiji mu di na ase ka nggo Abachi à taka ka ingbingbru yi ki ihe̱he̱, ingga Uvuvurr a Unushirr taka so ni imburr ima inkpi yi, imba abi ga ingga awurr na aha ba (12) taka hun so ni imburr i atuttu awurr na aha, ni taka gri iga iwurr ni iha i Israila yi. 29 Undurr wa nggo à ka ako du, na amuyirr aniru na amba, na aki na ayirr, na amumarr, ni izzuzzu, ni itu imungga à taka kpa iki inggi yi shishemi na ta kpa izhi i iso sese. 30 Abanu shishemi nggo sa abi ime̱me̱ a taka kaki abu ugo, abanu shishemi nggo si abu ugo a taka kaki abi ime̱me̱.”