20
Abu undu ba ni ila yi
Yesu kuchi ni da ba di, “Ittu i Unkplassu inggi i si ma mi: Na azhibarr numa ugo uni do unuma à han huzzu ni igambre, ku zha anishirr abu undu nggo ta ni na ku undu ni ila. Na kpanye du uwa ta han ba azadi ambarr ka undu ka, dinarri* iyirr na azhi, na turr ba kuma ni ila yi.
“Na gru kuma nu udu ni ikarrfe itirr i ambre na ku hi abanu kri gigyemi. Uwa ddu ba di, ‘Imba mi ga ba kuma ni ila yi, ingga i ta han imba inkindirr yi nggo iwre.’ Aba mi ga ba kuma ni ila yi.
“Uwa huzzu kuma zizo na azhi na atsutsu tuku nggo azhi wa kasarr ba na ku na meme yo zizo. Nggo azhi wa ko ji zha ikarrfe ikywi i ingbahru uwa ko nu udu ku, na ku hi anishirr ba a vu abubo wa kri nu unto ku. Na zhi ba di, ‘Imba kri ngu azhi wa yo gigyemi na angginggi?’ ”
Aba da di, “ ‘Undurr si ba inta nu undu hen.’
“Uwa à ddu ba di, ‘Imba ga abanu ba ku na ki ingga undu ni ila yi.’
“Ni ingbahru, akikye ni ila wa da ku uni kye abu undu wa di, ‘Yo abu undu ba ni han ba inklo imbarr yi. Han zhi na abi ikikre ba ba ku kre na abi ime̱me̱ ba.’
“Abangga ba nggo a vu ba ni ikywi ingbahru yi a kpa dinarri iyiyirr. 10 Abangga ba nggo a vu ba kuchi, a kye da a ta han ba mri, uwa han ba dinarri iyiyirr yo. 11 Aba kpa inklo imbarr yi na ta inttorr nu uni vu ba nu undu wa ku. 12 A da di, ‘Anishirr angga ba nggo a vu ba ni ikikre yi a na undu ku ki awa ayirr yo, inta nggo i gri undu zhi na ambre mu ku azhi, uwa han ba narrnarr ni inta nggo ssu azhi ma ni kre!’
13 “Akikye wa à ddu uyirr ambarr wa di, ‘Wo ukpamu, ingga si ka imba mri hen. Inta ki iza ni imba, imba kpanye di imba ta na undu ku azhi ayirr ni itu i dinarri iyirr. 14 Ziza imba kpa inklo imba ni kuma yi. Isisurr imungga nggi di ingga bu nu abi ikikre angga ba inkindirr yi nggo iwre ingga bu nu ba narrnarr ni imba. 15 Imba kye ingga sa nu ukyekye ku na undu ni inklo imungga yi nâ ta si nggo isisurr imungga i da ki ingga? Ka imba ki ishishi mu, nu nggo ingga i na wre ku abanu nggo?’ ”
16 Ni ikikre yi i Yesu à da di, “Ì si meme yo. Abi ikikre ba ta kaki abi ime̱me̱, abi ime̱me̱ ba ta kaki abi ikikre.”
Yesu da ba ittu ima yi inkpu itarr
(Marrku 10:32-34; Luka 18:31-34)
17 Nggo Yesu gru ko kuma nu Urushalima, na yo abiga ma awurr na aha ba (12) kaki na anga ayirr na re na ba sharri, nggo a so kuma di, 18 “Wo yi, inta ko kuma nu Urushalima, nggo a ta ku ba Uvuvurr a Unushirr nu ankpinkpye abikye ba, na abitsarr na Are ba. Aba ta vu ma di à la ure ku nggo u ma a bu ngu ma. 19 Na ta ba ma nu anishirr ba nggo a si si anu Israila hen, aba ta sarr na me̱ ma, na hlo ma, na ta kpa ma ngu nu unkunkurr. Nu ugo ku ivi itarr uwa ta tasi.”
Ayamba a barr ku amarr ma
(Marrku 10:35-45)
20 Ayamba a Zabadi wa à gru nga ni Yesu ku na amarr ma aha, ni kuttu ku na aza na barr ma di a bu zi uwa.
21 Yesu zhi ba di, “Imba zha di ingga bu na ki imba angginggi?”
Ayamba wa da di, “Kpanye ki ingga du uwa taka du amumarr amungga angga ba aha mi a so ku uwa uyirr wa nu ungo ri, uyirr wa nu ungo mla ni ittu imuwa yi.”
22 I Yesu ddu ba di, “Imba mi si hi inkindirr yi nggo imba so zha yi hen. Imba ka so nu umplango ku iha ku nggo ingga ta ko ki ywhiywhirr iso?”
Amumarr ba kpanye di, “Inta ka so.”
23 Yesu ddu ba di, “Imba ta so nu umplango mungga ku jiji. Ingga sama nu ukyekye ku hla abangga ba nggo a taka so ki ingga nu ungo ri tuku nu ungo mla. Into ima i kurr ku anishirr abangga ba nggo Aki amungga à na zu ba.”
24 Nggo abiga ma awurr abanu ba a wo na ki unfu na amuya aha angga ba ba. 25 I Yesu yo ba nggurr bi nu unto uyirr, na ddu ba di, “Imba hi di abi gri anishirr bi ingbingbru ba a se nu ukyekye kakami na atu a anishirr ambarr ba. Ankpinkpye ambarr ba a di tsarr ba ukyekye kakami. 26 I si taka si meme yo ni imba ba hen. Uyirr nu umi umba ku nggo ti zha du uwa taka si ankpye, uwa bu na ki uvuvurr iko. 27 Meme yo, uyirr nu umi umba ku nggo ti zha du uwa à taka si uni ime̱me̱, uwa bu na ki ugarr, 28 nâ ta si Uvuvurr a Unushirr wa à si nga di anishirr mu bu ni na ku undu hen, à nga nye na ku anishirr undu na bi nu ba itu ima yi, wre ku bu kpa anishirr shishemi ttungo.”
Yesu à du aba kreshi aha a wre
(Marrku 10:46-52; Luka 18:35-43)
29 Nggo Yesu na abiga ma ba a ko huzzu nu Jerriko, anishirr shishemi a ga ba. 30 Aba kreshi aha abanu a so nu unddu ku anko ku na wo di Yesu nggo so vu sarr, na gru ko du hantu di, “Atiko, Uvuvurr a Doda, kakye inta na ashishi ka itito!”
31 Anishirr ba a nggarr ito na ba na ddu ba di a bu ba ttungo. Aba kà na du hantu mri di, “Atiko, Uvuvurr a Doda! Kakye inta na ashishi ka itito!”
32 I Yesu kukri na yo ba, na zhi ba di, “Imba zha di ingga bu na ki imba angginggi?”
33 Aba da di, “Ankpye, di inta kye hi!”
34 Itito i ki Yesu na ba, uwa sa ba ungo na ashishi ka, inkpu iyirr ashishi ka a bwu ba, aba kye hi, na ga ma.
* 20:2 Dinarri: Unushirr à ti na undu ku azhi yirr ni ila i unuma, aba a di han ma inklo dinarri uyirr.