21
Yesu mirri nu Urushalima
(Marrku 11:1-11; Luka 19:28-40; Yohana 12:12-19)
Nggo Yesu na abiga ma ba a ki ywhiywhirr nu Urushalima na nga ni igbu nu Betifegi nggo à si ni Igbre nu Olivu. Nabo i Yesu yo abiga ma aha na tu ba kuchi di, “Imba kuma ni igbu wanggo nggo à si ki inta ni ichi. Ni imirri imba, imba ta hi ba lo ayirr ijaki ndo nu uvuvurr, imba ddu ba gri ki ingga. Undurr à ti zhi imba inkindirr imba da ku di, ‘Atiko wa à ko zha ba.’ Ankpa ayirr, uwa ta du imba gri ijaki yi ni kuma.”
A na meme wre ku ure ku uni kpa are wa u bu si ujiji di,
“Da ku anishirr bu Zayo ba,
‘Kye, uttu amba wa nggo à ko nga ni imba ba!
À gri itu ima yi ki nggi na hun si ni ijaki nggi,
na so nga nu uvuvurr ijaki.’ ”*
Abiga ma ba ko ku na nâ ta si nggo Yesu à da ba di a bu ku na. A gri ijaki wa nu uvuvurr wa na nga na ku, na ddu iki isurr imbarr yi sa ku ijaki yi nu ugo, i Yesu hun so. Akpa anishirr shishemi a ddu iki isurr imbarr yi a la na anko wa. Abanu a wa angbamvu surr na anko. Anishirr abanu a ku ku Yesu ichi, abanu a so ga ma nu ugo na so du hantu di,
“Hosana! Gbyarr ku Uvuvurr a Doda asa!”
“Abachi à yo angu azizi ku uwanggo nggo à nga ni isa i Atiko yi inyarr!”
“Hosana! Inyarr i si i Abachi nu unkplassu!”
10 Nggo Yesu mirri nu Urushalima, ìgbù wa namri nggurr ttu, anishirr ba gru zhi di, “Uwanggo su unggonggo?”
11 Akpa anishirr wa a da ba di, “Uwanggo yo su Yesu uni kpa are wa, nggo nga zhi ni igbu nu Nazareti na anga ka Galili.”
Yesu kuma nu Uki ku Ibarr ku
(Marrku 11:15-19; Luka 19:45-48; Yohana 2:13-22)
12 Yesu rri kuma nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku, ku han anishirr ba we nggo a nga ni so re iki na abangga ba nggo a gri iki ire na nga nabo. Na turr imburr inkpinkpi i abi sarr inklo yi tuku imburr iso i abi re ananddu kahre. 13 Na ddu ba di, “A charr nu Ungbamvu ku Abachi ku di, Abachi à da di, ‘A ta di yo Iko imungga yi di iko i ibarr.’ Imba ka yi ki unto ku sharri ku abayi!”§
14 Aba kreshi ba na abi gbo na ampi ba a nga ni Yesu ku nu Uki ku Ibarr ku, uwa du ba wre. 15 Ankpinkpye abikye ba na abitsarr na Are ba a ki unfu nggo a hi aseki ka ikagri ka nggo Yesu à so na, amumarr a ko du hantu nu Uki ku Ibarr ku di, “Inyarr i si i Uvuvurr a Doda!” 16 Aba zhi Yesu di, “Uwa wo inkindirr yi nggo amumarr abangga ba a so da yi?”
Yesu kpanye ba di, “Ingga so wo. Imba nise bre ungbamvu unggo ku kye, nggo u da di,
“ ‘Ùwà yo a tsarr ankparr amumarr anko a inyarr ku Abachi.’ ”
17 I Yesu ka ba du na huzzu ni ìgbù wa kuma ni igbu nu Betani, na ku so ibittu yi nabo.
Yesu à yo ku ibwa wa angu ndanda
(Marrku 11:12-14, 20-24)
18 Na ambre bwu nggo Yesu so kakuma nu umi ìgbù ku, iyo iki ma. 19 Uwa ahi ibwa nu unddu anko ku na garr kuma ni ichi yi, na si ku hi inkpinkpo na ku hen, a si angbungba yo mre, i Yesu a ddu unkunkurr ku di, “Uwa si taka klo zizo hen!” Ibwa wa a ho keke.
20 Abiga ma ba a hi na ku ayisurr di, “Sa anggi mu ibwa wa à ttu hanhan mi?”
21 I Yesu à ddu ba di, “Di ingga da ki imba, imba ti yo isisurr imba yi we ni si na amarr amba kaki aha hen, imba ta na inkindirr yi nggo ingga na ki ibwa wa. Uwa à si ta si ima yo mre hen, imba ta se nu ukyekye ku da ku igbre di, ‘Gru kuma ku jaku ni inyi,’ uwa ta gru. 22 Imba ti kpanye na Abachi ku, imba ta kpa inkindirr yi nggo imba so barr zha yi na ku nggo.”
Izhi ni itu i ukyekye ku ina aseki ku Yesu ku
(Marrku 11:27-33; Luka 20:1-8)
23 Nggo Yesu à mirri ku so tsarr nu Uki ku Ibarr ku, ankpinkpye abikye ba na akikre anishirr ba a nga ni zhi ma di, “Ukyekye ku ina aseki angga ka u zhi ku ùwà nu momonggo? A su unggonggo nu ùwà ukyekye ukuma?”
24 I Yesu ka sa ba di, “Di ingga zhi imba izhi iyirr inggi. Imba ti da ki ingga, ingga ta da ki imba undurr wa nggo à ni ingga ukyekye ku na aseki ka. 25 Yohana à kpa ukyekye ku zzu anishirr na amasirr ku zhi nu momonggo? U zhi na Abachi ku ka u zhi nu unushirr ku?”
Aba gru so re ku ikpa imbarr di, “Inta ta da di angginggi? Inta ti da di, ‘A kpa ku zhi na Abachi ku,’ uwa ta zhi inta di anggi mu du inta kà ikpa ure ku Yohana ku? 26 Inta ti da di à kpa ukyekye ku zhi nu unushirr ku, inta ko kru isisu i inkindirr yi nggo anishirr abanu ta na, nggo a kpanye wemi di Yohana à su uni kpa are.”
27 Mre na ka da ku Yesu di, “Inta si hi hen.”
I Yesu à ddu ba di, “Ingga mi si ta da ki imba undurr wa nggo à ni ingga ukyekye ku na aseki ka hen.”
Assurre a amumarr aha ba
28 Yesu zhi ba di, “Ziza, imba kye kingginggi? Ugo numa nggo na asese à se na amumarr aha. Na yo ununku wa na ddu ma di, ‘Uzumu kuma ku na ki ingga undu ni ila ari.’ ”
29 Uvuvurr wa ddu ma di, “Ingga si ta ko hen.” Na sha so ntsɨ na gru ka amarr ama ka sarr na kuma ni ila yi.
30 “Mre ugo wa à kye na ddu uzuma uvutsa wa di a bu ku na ku undu ni ila yi. Uvuvurr wa à kpanye di, ‘Yo-o, aki mungga, ingga ta kuma,’ na si kuma hen. 31 Uwatanggo nu umi umbarr ku a na inkindirr yi nggo aki ambarr wa zha?”
Aba da di, “Ununku wa.”
Yesu à ddu ba di, “Ingga da ki imba, abi kpa inklo i imimi ba ni inddunddu a ta ba mirri ni Ittu i Abachi yi kuchi na du imba. 32 Yohana uni zzu na amasirr wa à nga ni tsarr imba anko a iwre wa nggo imba bu ga wa, imba si kpanye na ku hen. Abi kpa inklo imimi ba ni inddunddu a wo na kpa ure umaku. Ima mi si du isisurr imba yi i kasarr ni du imba kpa ure umaku hen.”
Assurre a abi do ni ila ba
(Marrku 12:1-12; Luka 20:9-19)
33 Yesu kuchi ni da di, “Imba wo assurre anuma nggo zizo. Ugo numa nggo à do ila na ttu unkunkurr ku grepu ni ila yi, na harr ila yi na acha kago, na ya udduddu unkpi ku nggo a ta di hin àmà a unkunkurr wa surr, na me unto ku nggo a ta di hun kri na kye ila yi kago. Na ba yi nu abi do abanu di a bu kye ku na yi, na kuma nu uzirr ku ta anko ni igbu numa. 34 Nggo ivi i iywhe yi i ma, uwa tu amirr iko ama ba kuma na abi do ba ba, di a bu ku kpa ku inkpinkpo yi.
35 “Abi do ba a ku vu amirr iko ba, na hlo uyirr wa, na ngu unuma wa, na ta unuma wa ngu na angbinta. 36 Ugo wa à si di na ba hen, na sarr tu amirr iko abanu kuma na ba zizo mri abi ime̱me̱ ba, aba ku na ba meme yo. 37 Ni ikikre yi, uwa tu uzuma wa kuma na ba, na kye di, a ta ku kye uzuma wa ssu nu ungo.
38 “Nggo abi do ba a hi uzuma wa, na re ni ikpa di, ‘Uwanggo yo su uzuma wa nggo aki wa taka ttu na ka ila yi du ku nggo. Imba nga di inta ni ngu ma, ni gri ila yi!’ 39 Aba ni vu ma, na ba ma huzzu ku tsi ngu na abi ka ila ka.”
40 Yesu zhi ba di, “Ziza, nggo akikye ni ila wa ti nga, uwa ta ni na abi do ba kingginggi?”
41 Aba à ddu ma di, “A ta du ba ngɨ amimi anishirr abama gbigbi, na ta ba ila yi nu abanu, nggo a taka di nu ma inkindirr yi nggo su ku ima ni ivi i ihwa yi.”
42 Yesu ddu ba di, “Imba nise bre nu unto unggo ku kye nu Ungbamvu ku Abachi ku?
“ ‘Ingbinta yi nggo abi me ba a kà yi di i si wre hen
ima iyo di kaki itu i ibarr iko yi.
A si Atiko nggo na meme,
iwre ikye kakami na ashishi amunta!’*
43 “Ingga da ki imba, a ta kpa Ittu i Abachi glo ni imba ba, na ta ka yi nu anishirr ba nggo ta na inkindirr yi nggo Abachi à zha di a bu na ku na yi. 44 Undurr wa nggo ti jaku ni ingbinta nggi yi, uwa ta mɨ ki ankpunkpu. Undurr wa nggo ingbinta inggi yi ì ti ji jaku ku nu ukpa, ì ta ko ma ki imbimbru.”
45 Ankpinkpye abikye ba na anu Farrisi ba a ko wo assurre wa, nggo Yesu ko bre ba, na hi di à so re na atu ambarr yo, 46 na gru so zha anko wa nggo aba a ta na na vu ma. Isisu so ki ba na anishirr ba nggo a kpanye di Yesu à su uni kpa are.
* 21:5 Kye zizo Ishaya 62:11; Zakarriya 9:9. 21:9 Hosana: Ni ime̱me̱ yi, ani Yahuda ngga a ti ko barr Abachi, aba di da meme di Abachi bu zi ba. Ziza nggo, a ti ko gbyarr ku Abachi asa nggo aba da meme. 21:9 Kye zizo Asarr 118:26. § 21:13 Kye zizo Ishaya 56:7; Irrimiya 7:11. * 21:42 Kye zizo Asarr 118:22-23.