22
Assurre a iga ihru ayamba wa
(Luka 14:15-24)
Yesu na undu na assurre na so bre ku anishirr ba are ka zizo, na da di: “Ittu i unkplassu inggi si ma mi: Uttu numa nggo à ta na iga i hru ku uzuma ayamba. Na à tu amirr iko ama ba du ba a ga da ku anishirr ba nggo à nu ba angbamvu ka iga ka di a bu nga ni iga yi ki, aba kà inga yi.
“Uwa tu amirr iko abanu kuma na abangga ba nggo a yo ba ni iga yi di, ‘Ari yo si iga yi, a ka han ilando inkpinkpi iga yi ba, ila yi i ka wri ba. Imba nga ni iga yi ki!’
“Anishirr ba nggo a da ba iga yi a si kakye ba hen, na kuma ni indu imbarr mu, abanu ko ni īlá, abanu ko nu udu. Abanu ba a vu amirr iko ba hlo na ngɨ ba. Uttu wa ki unfu, na tu abi ta iku ama ba, du ba ku ngɨ anishirr abi ngɨ amirr iko ama ba na tu ako ambarr ka nu uru.
“Na kuso na yo amirr iko ama ba zizo na da ba di, ‘Iga imungga yi i ma ba, anishirr ba nggo ingga yo ba a si ma abi nga hen. Ziza, imba ga rri nu umi igbu ku, ku ga kri na atu anko ka igbu ka ni yo anishirr tankpa nggo imba hi du ba nga ni iga yi.’ 10 Amirr iko ba ga rri nu umi igbu ku, ku di yo anishirr ba nggo aba hi nggo, azizi na andanda, uki ku iga ku u tsarr ssu na anishirr.
11 “Uttu wa mirri ku so kye abichirr ba, na ku sa ashishi nu ugo unuma ku à si surr ankru ka gri ayamba ka na ba hen. 12 Uttu wa zhi ma di, ‘Ukpamu, ùwà zhi nu momonggo ni mirri ni inggya ni si surr ankru ka igri ayamba ka na ba hen?’ Ugo wa kri ngbangbami. 13 Uttu wa da ku amirr iko ama ba di, ‘Imba vu ma lo ango ka na aza, ni ba ma ku tu yo ni ibwu yi na abi. Nabo yo anishirr a ta yì, na ta anyinyirr.’ ”
14 I Yesu da ni ikikre yi di, “A yo shishemi na hla ntsɨmi yo.”
Izhi ni itu i ihan inklo i imimi yi
(Marrku 12:13-17; Luka 20:20-26)
15 Anu Farrisi ba a huzzu ku nggurr bi na na anko wa nggo aba ta tirr Yesu, wre ku a bu da inkindirr inuma indanda aba ka vu ma. 16 Na tu abiga ambarr ba na anishirr abu Hirridu abanu ba na ku di, “Unitsarr, inta hi ùwà di da su ure ujiji. Ùwà di tsarr ure ujiji ni tsarr inkindirr yi nggo Abachi à zha di anishirr a bu na. Ùwà si di kakye ure ku nggo anishirr so di da ni itu imuwa hen, nggo ùwà di na ku anishirr narrnarr. 17 Da ki inta amarr amuwa ka, Are ka a kpanye di a bu han inklo imimi yi ku Kayisa (Uttu unkpi nu Roma wa) ka a kisa?”
18 Yesu à hi amarr ndanda ambarr ka, na zhi ba di, “Imba abi na aseki wre ku anishirr a bu hi! Imba so tirr ingga na angginggi? 19 Tsarr ingga inkpinkpri inklo yi nggo a di han inklo imimi yi na yi!” Aba gri inkpinkpri inklo dinarri iyirr ga ko. 20 Uwa zhi ba di, “A charr si iyu ashishi ka unggonggo tuku isa i unggonggo ni inklo yi?”
21 Aba da di, “Uttu Kayisa.”
I Yesu ddu ba di, “Iwre, a bu han ku Uttu Kayisa inkindirr yi nggo i si i Uttu Kayisa, na bu nu Abachi inkindirr yi nggo i si i Abachi.”
22 Nggo a wo meme, na ku ayisurr na duma na ga share na du ma nabo.
Izhi ni itu i itasi
(Marrku 12:18-27; Luka 20:27-40)
23 Na azhibarr ayiyirr ama wa, anu Sadusi abanu, nggo a si kpanye nu ure ku itasi ku hen, a nga ni Yesu ku. 24 A nga ni zhi ma di, “Unitsarr, Musa à charr di unushirr wa nggo à ti garr ayamba na ttu sama ni ita uzayirr wa a bu hru ayamba na ako wa, wre ba bu ngri amumarr ni isa i uni ttu wa. 25 Ziza, amugo abanu a sa atangba nggo a di so ni inggya. Ununku ambarr wa à garr na ttu sama ni ita na ka ayamba wa du ku uzayirr unu uha wa. 26 Uzayirr unu uha wa mi meme ni ttu na ka ayamba wa du ku unu utarr ambarr wa. A so kɨ meme yo kuma nu unu tangba wa ku. 27 Ni ikikre yi ayamba wa ni ttu ga ba. 28 Ziza, uwa bu da ki inta, nggo abi kɨ ba taka tasi, ayamba ama à taka si a uwatanggo, nggo aba atangba mi a gri wa?”
29 Yesu à ddu ba di, “Imba i ri amarr amba akama ndanda mi. A si nu nggo imba si hi ungbamvu ku Abachi ku yo hen, ni si hi ukyekye ku Abachi ku hen. 30 Nggo Abachi à taka du abi kɨ ba taka tasi, a taka zzu nâ ta si abitu ba Abachi ba nu unkplassu. Aniru na amba a si taka garr hen. 31 Imba si bre inkindirr yi nggo a da ni itu i abi tasi ba hen? Abachi à da di, 32 ‘A si ingga yo si Abachi a Ibrayi ni si Abachi a Ishaku tuku Abachi a Yakubu.’ A si Abachi yo si Abachi a abi so tsitsirr ni si si Abachi a abi kɨ hen.”
33 Nggo anishirr ba a wo meme na ku ayisurr ni itsarr ima yi.
Ure unkpi ku nggo mri are ka we
(Marrku 12:28-34; Luka 10:25-28)
34 Nggo anu Farrisi ba a wo di Yesu à ku ba anu Sadusi ba nggurr nu ure, na ku nggurr bi. 35 Uyirr nu umi umbarr ku à si unitsarr na Are, na kuma ku tirr Yesu kye ni izhi di:
36 “Unitsarr, uwatanggo à si ure unkpi ku nggo u mri Are ka we?” 37 I Yesu à ddu ma di, “ ‘Kpanye na Atiko, Abachi amuwa wa ku ni isisurr imuwa yi na amarr muwa ka namri.’ 38 Uwanggo yo a si ure ku me̱me̱ unkpi ku na are ka nggo se ankpinkpi sha na are ka. 39 Ure ku uha ku u si nâ ta si ku ime̱me̱ ku di, ‘Kpanye ni uni girr amuwa wa ku nâ ta si nggo ùwà kpanye ni itu muwa.’ 40 Are ka Musa ka we tuku itsarr i abi kpa are yi, à ku yi na are aha angga ka yo.”
Izhi ni itu i Kristi wa
(Marrku 12:35-37; Luka 20:41-44)
41 Nggo anu Farrisi banu a nggurr bi, i Yesu à zhi ba di, 42 “Angginggi si amarr amba ka ni itu i Kristi wa? A su uhanma a unggonggo?”
Aba da di, “A su uhanma a Doda.”
43 Yesu ddu ba di, “Anggi mu du Doda à yo ma di ‘Atiko’? Doda, nu ukyekye ku Izhi à da di,
44 “ ‘Atiko wa ddu Atiko amungga wa di:
“Ji so nu ungo ri umungga,
di ingga ka abi karr ùwà ba
surr ni imimi du ùwà vu aza sa na ba bari.’ ”*
45 Doda ka ti yo Kristi wa ki ‘Atiko’, u Kristi wa ka na kingginggi na gru si ku Doda uhanma?”
46 Unushirr uyirr mi à si hi inkindirr yi nggo à taka sa ku Yesu hen. Bazhi na azhibarr ama wa aba kru izhi ma are zizo.
* 22:44 Kye zizo Asarr 110:1.