26
A zha anko a ingu Yesu
(Marrku 14:1-2; Luka 22:1-2; Yohana 11:45-53)
Nggo Yesu kre itsarr ba are angga ka, na ddu abiga ma ba di, “Imba hi di a ji ivi iha zhi ziza, aba a ta na Iga i Ivu Sarr yi, nggo a ta ba Uvuvurr a Unushirr nu abi karr ma ba du ba ku kpa ma nu unkunkurr!”
Nggo ankpinkpye abikye ba na akikre anishirr ba a nggurr bi ni iko i Kayafa, ankpye unkpi abikye wa, na so zha anko wa nggo aba ta na na vu Yesu nayi ku tsi ngu. Na da di, “Di inta si na meme na azhibarr a iga wa hen, wre ku anishirr ba bu si gru tsi akputtu hen.”
Ayamba numa surr ku Yesu anye a hun ingba wre nu Betani
(Marrku 14:3-9; Yohana 12:1-8)
Yesu à se ni iko i Sima nu Betani, ugo wa nggo a ki iha nu ulolo ku ishi. Nggo Yesu so ri ila nabo, ayamba numa gru nga na ku na gri anye wa nggo a ihun ingba wre na tsɨ anta ssu na azhizha a alabasta, na gri wa ni kasurr ku Yesu ni itu.
Abiga ma ba a kye na vri isisurr na zhi ma di, “Uwa ka anye wa hre gigyemi da angginggi? Nggo a ka ba anye anggo wa a re kpa inklo shishemi gri ku ga ku abi iha!”
10 I Yesu hi ivri imbarr yi na ddu ba di, “Imba so tsutsarr ayamba anggo wa na angginggi? A na ki ingga si inkindirr izizi mu. 11 Abi iha ba ta di so iso inggi ni imba ba. Uwa a ta si ingga nanko, imba si ta di hi ingga ttuttumi hen. 12 À surr ki ingga anye anggo wa wre ku a bu ssu ukpa mungga ku bi zzu ni ibe. 13 Ziza, ingga da ki imba ure ujiji, unto ku nggo a ti ta da Ure ku wre ku ni itu i Yesu ni ingbingbru inggi yi, aba ta da inkindirr inggi yi nggo ayamba anggo wa à na wre ku anishirr a bu si kpamusu na ayamba wa hen.”
Yahuda kpa inklo na ba Yesu nu ba
(Marrku 14:10-11; Luka 22:3-6)
14 Mre uyirr nu umi ku awurr na aha abiga Yesu ba, nggo a yo ma di Judasi Iskariyoti, à gru kuma na ankpinkpye abikye ba ba, 15 na ku zhi ba di, “Imba ta ni ingga angginggi nggo ingga ti vu ugo nggo Yesu ni imba?” Aba bre ankpinkpri azurrfa ki iso itarr (30) a nu ma. 16 Bazhi nu unto kuma, uwa gru di zha anko wa nggo ta ná nà vu Yesu à nu ba.
Yesu ri Iga i Ivu Sarr yi na abiga ma ba
(Marrku 14:12-21; Luka 22:7-13, 21-23; Yohana 13:21-30)
17 Na azhibarr a ime̱me̱ wa a Iga i Unfonfo ni Sama ni Iyisti wa, abiga ma ba a nga ni zhi Yesu di, “Uwa di inta bi ku ssu unto ki ku uwa nu momonggo, nggo uwa ta ri Iga i Ivu Sarr yi?”
18 Yesu à ddu ba di, “Kuma nu umi ìgbù ku, imba ta ku hi ugo numa nggo, imba ddu ma di, ‘Unitsarr wa à da di azhibarr ama wa a nga ba, uwa na abiga ma ba à ta na Iga i Ivu Sarr yi ni iko muwa.’ ” 19 Mre abiga ma ba a kuma ku na nâ ta si nggo Yesu à da ba na ku ssu inkindirr iri yi ki nabo, nggo aba ta ri Iga i Ivu Sarr yi.
20 Nggo ingbahru yi i ki, i Yesu na abiga ma awurr na aha ba a ku ji so na ta ko ri. 21 Nggo a so ri wa, i Yesu gru da ba di, “Ingga da ki imba ure ujiji, uyirr nu umi umba ku à ta ba ingga nu abi karr ingga ba.”
22 Abiga ma ba mi a kpa ure ukuma a vri isisurr kakami, na gru so zhi ma na ayiyirr di, “A si ingga? Atiko, ùwà si da di ingga hen?”
23 I Yesu da di, “Undurr wa nggo à so yo ungo ku ni ingga ku na agbugba wa à ta ba ingga re ba. 24 Uvuvurr a Unushirr à ta ttu nâ ta si nggo a charr da nu Ungbamvu ku Abachi ku. Uje ku undurr uwama nggo à ta ba Uvuvurr a Unushirr à re nggo! I ka wre sha aba si ngri ma mi mremremi hen!”
25 Judasi wanggo nggo à ta ba Yesu à re ba, à gru zhi meme di, “Unitsarr, ùwà si so da di ingga hen?”
I Yesu ddu ma di, “Nâ ta si nggo uwa da ki itu muwa.”
Yesu ri ila ima i ikikre yi na abiga ma ba ba
(Marrku 14:22-26; Luka 22:14-20; 1 Korrintiya 11:23-25)
26 Nggo a ni so ri, i Yesu ba uvu unga unfonfo gri nu ungo, na nyarr ku Abachi, na mɨ ma, na ka nu abiga ma ba di, “Kpa ta yi. Kye, uwanggo yo su ukpa mungga ku.”
27 Na ki ungo ba ukofi ku ahi ku, na nyarr ku Abachi, na ka ku a nu ba di, “Imba kpa so yi we. 28 Ayiyi anggo yo a lo ishi azhi i Abachi yi, ingga i ka wa kahre, wre ku a bu nggurr ila ure i anishirr shishemi zhi ba. 29 Ingga da ki imba, bazhi ziza ingga si ta so ususa àmà* a ugbyarr ku unkunkurr anggo wa zizo hen, azhibarr wa nggo ingga taka so wa ni imba ba ki ahe̱he̱ a taka si ni ittu i Aki munta yi.”
30 Aba gru da usarr na hun kuma ni Igbre nu Olivu wa.
Yesu da ba nggo Biturr à taka kisa du uwa si hi ma hen
(Marrku 14:27-31; Luka 22:31-34; Yohana 13:36-38)
31 Yesu da ba di, “Ni ibittu i inggi yi imba wemi ta kru nado ni ta kà ingga du nâ ta si nggo Ungbamvu ku Abachi ku u da di:
“ ‘Ingga ta ngu uni ka aminta wa,
aminta ba a ta ga nado.’
32 Nu ugo ku nggo ingga ti tasi, ingga ta ku ki imba ichi kuma nu Galili.”
33 Biturr re ki Yesu di, “Abanu ba a ti kru nado mi, ingga si ta kru ni kà ùwà du hen!”
34 Yesu à ddu Biturr di, “Ingga nggo so da ku ùwà di, agba wa ta nise tu ni ibittu, uwa ta da ki ankpu atarr di ùwà si hi ingga hen.”
35 Biturr da di, “I ti ta ma ki ingga i ittu mi ndo nu ùwà ku, ingga si ta da meme hen!” Inkpu banu ba mi a da meme na ku.
Yesu ku barr nu Getsemani
(Marrku 14:32-42; Luka 22:39-46)
36 Yesu na abiga ma ba kuma nu unto ku nggo a yo ku di Getsemani, uwa ku da ba di, “Imba ji so ni inggya, ingga ta chi kuma ku barr.” 37 Na yo Biturr gri ndo na amumarr bu Zabadi ba aha mi. Na gru so wri kpakpa ku iha yi nggo i so ku ni itu. 38 Na da ba di, “Ivri yi nggo se ni isisurr imungga, i si kakami zzu di i ta ngu ingga mu. Imba kuso ni inggya ni so gbye yi ndo ni ingga ku.”
39 Na chi kuma ntsɨ na ji kuttu ni imimi, na barr Abachi di, “Aki mungga, ùwà ti kpanye, ùwà ka ama iha anggo wa glo ki ingga! Ingga i si da di ùwà bu na nâ ta si nggo ingga da mu hen. Na inkindirr yi nggo iwre ku uwa.”
40 Na kanga na abiga ma atarr ba na ni hi ba a so kurr ina, na ddu Biturr di, “Angginggi di imba atarr mi i si sha gbye ndo ni ingga ku ntsɨmi hen? 41 Imba so tsitsirr, ni so gbye yi, ni so bi barr wre ku imba bu si ku ni la ure hen. Kye, izhi imba yi i so zha ina inkindirr yi nggo iwre, ukpa umba ku u su.”
42 Yesu kakuma ku barr zizo di, “Aki mungga, ùwà ti si kpanye di a bu ka iha inggi yi glo ki ingga hen, ùwà bu na inkindirr yi nggo iwre ku ùwà.”
43 Na kanga ni hi ba so kurr ina yi zizo, nu nggo ina yi gbye ba na ashishi kakami. 44 Yesu ka ba du na kakuma ku barr zizo ankpu a utarr, na ku da angu ayiyirr akama yo.
45 Na kanga na abiga ma ba ba, ni da ba di, “Imba ni so kurr ina yi ni so su mu? Kye! Azhi wa yo a ma ba nggo a ta vu Uvuvurr a Unushirr sa ku abi la ure na ango. 46 Imba gru yi di inta kuma! Kye, uni ba ingga re ba wa uwanggo à ko zirr nga!”
Ivu i Yesu yi
(Marrku 14:43-50; Luka 22:47-53; Yohana 18:3-12)
47 Nggo Yesu ni so re na ba, u Judasi uyirr nu umi ku awurr na aha ba a nggurr surr na akpa anishirr di ga ma na gri injingba na ankpunkpu inkinkurr, nggo ankpinkpye abikye ba yo na akikre anishirr ba a tu ba. 48 Uni ba ma re ba wa à ka da ba nggo uwa ta ku na di, “Ugo wa nggo ingga ta ku nyarr ma vu gri, uwa à si uyo. Imba i so zha. Imba bu vu ma!” 49 Mre Yahuda tsi kuma ku ddu Yesu di, “Unitsarr, ingga chi ùwà,” na kla ma vu gri.
50 Yesu à ddu ma di, “Ukpamu, kuchi ni ina inkindirr yi nggo i gri ùwà nga!”
Mre, anishirr abanu ba nga ni vu Yesu. 51 Uyirr nu umi ku abangga ba nggo a di ga Yesu a ttu anjingba à sarr ku ugarr a ankpye unkpi abikye wa utu.
52 I Yesu à ddu ma di, “Ka anjingba muwa ka yo nu uhorr ku. Abangga ba nggo a ddu injinji a ta kɨ ni injinji iyo. 53 Ùwà si hi di ingga ka zha izi na Aki amungga ku, ankpu ayirr a ka turr ki ingga abitu ama ba shishemi ji mri abi ta iku ankinkirr ankpinkpi awurr na aha ba hen? 54 Ingga ti na meme Ure ku Abachi ku ta na ki ngginggi ni bu si jiji, nggo u da di uwama yo si inkindirr yi nggo a da di i taka la?”
55 Na attuttu akama Yesu kasarr na re na anishirr ba ba di, “Imba gri injingba na ankpunkpu inkinkurr di imba ta ni vu ingga zzu di ingga i si unayi? Ni ivivi yi, ingga so di tsarr imba nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku, imba si vu ingga hen. 56 Aseki angga ka a si meme, wre ku ure ku nggo abi kpa are ba a charr na Angbamvu ka Abachi ka bu si jiji.” Abiga ma ba wemi a kru nggarr nado na ka ma du.
A gri Yesu kuma ni ibre amu na Akaba anu Yahuda wa
(Marrku 14:53-65; Luka 22:54-55, 63-71; Yohana 18:13-14, 19-24)
57 Anishirr ba nggo a kuma ku vu Yesu na gri ma kuma ni iko i Kayafa, ankpye unkpi abikye wa, nu nggo abitsarr na are ba na akikre anishirr ba ku nggurr bi. 58 I Biturr di ga ba nu ugo kremu ku kri na akpla ka iko i ankpye unkpi abikye wa. Na ku ji so na abi gbye iko ba ba, wre ku ka hi inkindirr yi nggo a ta na ni Yesu ku.
59 Ankpinkpye abikye ba na ankpinkpye abi Akaba anu Yahuda ba a so zha anishirr shishemi nggo ta ni ki imu ni itu ima yi, wre ba a bu vu ma tsi ngu. 60 Na si hi anko ayirr mi hen. Nu nggo anishirr shishemi a gru huzzu ku bre are mi ni itu ima yi, aba na, na na chankarr.
Ni ikikre yi, anishirr aha ngga a mirri nga ni re̱ are, 61 di, “Ugo uwanggo wa à da di uwa se nu ukyekye ku turr Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku hre na vu ku me ni ivi itarr.”
62 Ankpye unkpi abikye wa à gru kri ki kri na zhi Yesu di, “Ùwà si ta sa ba hen? Ùwà sama ni inkindirr ida na are ka nggo a so bre surr ku ùwà?” 63 I Yesu so gbangbami.
U ankpye unkpi abikye wa re na ku zizo di, “Ingga barr ùwà ni isa i Abachi uni so sese wa, da ki inta, ùwà yo su Kristi, Uvuvurr a Abachi wa.”
64 I Yesu à ddu ma di, “Nâ ta si nggo ùwà da. Ingga so da ki imba we, bazhi ziza kuma ni ichi, imba ta hi Uvuvurr a Unushirr ni so nu ungo ri ku Abachi ukyekye wa, ni ta hi ma so nga zhi na akpa ka unkplassu ka!”
65 Nggo ankpye unkpi abikye wa à wo ure ukuma na nga ankru ama ka hre na da di, “Kye, à re nâ ta si uwa nggo à si Abachi! Inta si ta zha iwo inkindirr numa zhi nu undurr ku zizo hen! Imba mi wo ure undanda ku nggo a da ni itu i Abachi! 66 Imba kye kinggi?”
Aba da di, “A la ure, a ta ttu.”
67 Anishirr ba nggo a kri nabo a ddu antinte surr ku Yesu na ashishi na hlo ma na ankpu ango. Abanu ba hlo ma, 68 na da di, “Tsarr inta du ùwà si uni kpa are, Kristi. Da ki inta undurr wa nggo a nggurr ùwà!”
Biturr à da du uwa si hi Yesu hen
(Marrku 14:66-72; Luka 22:56-62; Yohana 18:15-18, 25-27)
69 Nggo Biturr so na akpla ka iko i Ankpye Unkpi Abikye wa, uva ugarr unuma à gru nga na ba ni da di, “Uwa mi à di ga Yesu a anu Galili wa.”
70 Uwa kisa na ashishi ambarr ka di, “Ingga si hi inkindirr ima nggo uwa so da hen.”
71 Na gru huzzu kukri na anko akpla wa. Uva numa ku hi ma nabo na da ku anishirr ba di, “Ugo nggo wa a di ga Yesu anu Nazareti wa.”
72 I Biturr kisa zizo di, “Ingga shi ki imba azhi, ingga si hi ma hen!”
73 A sha so ntsɨ, anishirr ba nggo a kri nabo a gru nga ni Biturr ku ni ddu ma di, “A si jiji mu, ùwà si uyirr nu umi ku anishirr ba nggo a di ga ugo nggo, ure umuwa ku u tsarr inta di ùwà zhi nu Galili!”
74 I Biturr à ddu ba di, “Ingga shi azhi di ingga so da ure ujiji! Abachi bu na ki ingga inkindirr indanda nggo ingga ti se na ba! Ingga si hi ugo wama hen!”
Mre agba wa tu. 75 I Biturr ssu hi ida yi, nggo Yesu à da ku di, “Ùwà ta kisa du ùwà si hi ingga hen ki inkpu itarr bari agba wa taka tu.” Mre i Biturr à gru huzzu ku yì kpokpomi na ábì.
* 26:29 Àmà: Yesu à so re ni itu i aseki ndanda ka nggo a ta ku ttu ma nggo di i si nâ ta si iso inkindirr i rɨ kpakpa nggi. 26:31 Kye zizo Zakarriya 13:7.