27
A gri Yesu na kuma nu Bilatu ku
(Marrku 15:1; Luka 23:1-2; Yohana 18:28-32)
Ni igambre, ankpinkpye abikye ba wemi na akikre anishirr ba a nggurr bi na kpanye di a bu ngu Yesu. Na lo ma na ache gri na kuma, ku nu Bilatu, ugona anu Roma wa.
Ittu i Yahuda yi
(Indu 1:18-19)
Nggo Yahuda, uni vu ma re̱ ba wa à hi di a kpanye di a ta ngu Yesu, isisurr vri ma, uwa à vu azurrfa iso tarr ku à gri ga ku ankpinkpye abikye ba na akikre anishirr ba. Na ku ddu ba di, “Ingga la ure, ni ba ugo nggo, nggo à si na inkindirr hen i ni imba!”
Aba da di, “Ima si vri ki inta hen. Uwama si ikye imuwa mu!”
U Yahuda ka inklo yi ta yo ba ni imimi yi nu Uki ku Ibarr ku na ka share, ku klo itu ima, na ttu.
Ankpinkpye abikye ba a ba inklo yi na da di, “Uwanggo si inklo i ayiyi, are amunta ka a si kpanye inta bu ka yi yo na abubo a zu inklo wa nu uki ku ibarr ku hen.” Na re bi, na ba inklo yi ku re abubo nu ugo uni me impirr wa ku, na ka wa ki abubo a zzu abichirr. Ima yo du ba so di yo unto ukuma di “Unto ku Ayiyi” nga na ari. Meme nggo ure ku nggo Irrimiya uni kpa are wa à da u su ure ujiji di, “A ba azurrfa iso tarr ka, nggo ani Israila ba a da di aba ta ni ni itu i Yesu nggo, 10 a gri ku re abubo nu uni me impirr wa ku, nâ ta si nggo Atiko wa à da ki ingga nggo.”
Bilatu ku so zhi Yesu are
(Marrku 15:2-5; Luka 23:3-5; Yohana 18:33-38)
11 Nggo a gri Yesu na nga na age̱ ka ugona wa, uwa zhi Yesu di, “Uwa yo su uttu a anu Yahuda wa?”
Yesu kpanye ku di, “Nâ ta si nggo ùwà da.”
12 Ankpinkpye abikye ba na akikre anishirr ba a bre are ka nggo a da di a na surr ku, uwa si sa ba hen. 13 U Bilatu à zhi ma di, “Ùwà si wo aseki ka nggo a so bre ni itu imuwa yi hen?” 14 I Yesu so ngbangbami, na si da inkindirr iyirr mi hen. Inkindirr ima yi i du ugona wa à ku ayisurr kakami.
A di a bu ngu Yesu
(Marrku 15:6-15; Luka 23:13-25; Yohana 18:39—19:16)
15 Bazhi ni ikuchi yi mu, azhibarr a Iga i Ivu Sarr wa a ti ma, ugona wa à di du ba ttu unushirr uyirr nggo a harr ttungo ku anishirr. 16 Ni ivi ima yi ugo numa à kri ni iharr, a hi ma kakami di a si ni di tto itsi, isa ima yi ri Barraba. 17 Nggo anishirr ba a nggurr bi, i Bilatu à zhi ba di, “Ingga bu ttu unggonggo ttungo ki imba? Ugo wa nggo a ri Barraba, ka Yesu wa nggo a yo ma di Kristi?” 18 Bilatu à zhi ba are angga ka na hi kakami di ankpinkpye ba nggo a vu Yesu gri nga ku, nggo a ki ishishi mu i Yesu yi.
19 Nggo Bilatu à so ni imburr inkpi i bre amu yi, ayamba ama wa à tu ba ni da ku di: “Ddu ango amuwa huzzu ni itu i ugo nggo. Ugo wa sama ni ila. Ingga i ki iha nu ula undanda kakami ni itu ima yi ni ibittu ari.”
20 Ankpinkpye abikye ba na akikre anishirr ba a turr anishirr ba di a bu da ku Bilatu di a bu ttu Barraba nggo ttungo ba, na ngu Yesu.
21 U Bilatu zhi anishirr ba zizo di, “Ingga bu ttu uwatanggo ttungo ki imba nu umi ku anishirr aha angga ba?”
Aba du vo di, “Barraba!”
22 Bilatu zhi ba di, “Ni bu na Yesu wa nggo ri Kristi wa kingginggi?”
Aba da wemi di, “Kpa ma nu unkunkurr!”
23 U Bilatu zhi ba di, “À la anggi?”
Aba a du hantu kakami mri ime̱me̱ yi di, “Kpa ma nu unkunkurr!”
24 Nggo Bilatu à hi di uwa sama ni inkindirr ina zizo, na kru di a ta gru tsi kputtu, na du ba gri ku amasirr, na kpa wa a ngla ango ama ka na ashishi ka anishirr ba, na da di, “Ingga sama nu ungo na ayiyi a unushirr wanggo. Uwama à si undu umba mu!”
25 Anishirr ba wemi a du nu ukorr uyirr di, “Du ayiyi ama wa a so na atu amunta na amumarr amunta!”
26 U Bilatu ttu Barraba a ttungo ba, na du ba a hlo Yesu, na ba ma nu ba gri kuma ku kpa ngu.
Abi ta iku ba a sarr Yesu
(Marrku 15:16-20; Yohana 19:2-3)
27 Abi ta iku bu ugona ba a gri Yesu na rri kuma na ando a ugona wa, na kuma ku harr ma yo na atsutsu ndo ni inkpu abi ta iku ba. 28 Na ttu ankru ama ka glo ku, na ku ba ankru anuma asisarr ni surr ku. 29 Na ru intto ki anzɨ ni ttu ku ni itu, na ba unflankurr ku izirr ni nga ku nu ungo ri ki uttu, na so kuttu na sarr ma di, “Uttu anu Yahuda wa bu so sese!” 30 A na meme na bu sarr antinte surr ma, na kpa unflankurr ku nu ungo umaku ka nggurr ma ni itu ankpu shishemi. 31 Nggo a sarr ma kre, na ttu ankru ka glo ku na surr ku ankru ama ka. Na gri ma huzzu ta ku kpa ngu.
A kpa Yesu nu unkunkru
(Marrku 15:21-32; Luka 23:26-43; Yohana 19:17-27)
32 Nggo a so huzzu ni igbu wa, na ma nu ugo numa ku anu Sirrene a yo ma di Sima, abi ta iku ba a nga ma nggangga du ma à kpa ku Yesu unkunkurr ku. 33 Na nga nu unto unuma ku nggo a yo ku di Goligota (Unto Ku Ukpahe Itu). 34 Nabo yo, abi ta iku ba a nu Yesu*ahi a rɨ kpakpa. Nggo Yesu à vu wa la kye, na kà. 35 Aba kpa ma nu unkunkurr ku, na turr kye ku ni kpa na ga iki isurr ima yi a ga. 36 Ni ikikre yi, na ku so gbye ma. 37 Na charr ikpala ima yi a klo ku ni itu i unkunkurr yi di, “uwanggo yo à si yesu, uttu a anu yahuda wa.” 38 Abi ta iku ba a kpa abayi abanu aha ndo ni Yesu ku, uyirr nu ungo ri, u uyirr nu ungo mla. 39 Anishirr ba nggo so zirr na anko a kye Yesu na kpanye na atu na marr ma 40 di, “Uwa yo bre ba du ùwà ta hlo Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku nggarr ni ta vu ku me ni ivi itarr! Ùwà ti da du ùwà su Uvuvurr a Abachi, ùwà bu kpa itu muwa ttungo ni ji nu unkunkurr ku di inta kye!”
41 Ankpinkpye abikye ba, na abitsarr na are ba, na akikre anishirr ba a da ku na me̱ meme di, 42 “A hi ikpa abanu mu ttungo, na si hi ikpa itu ima ttungo hen? A si si uwa yo su uttu a anu Israila wa hen? A ti ji nu unkunkurr ku nggo ku ziza, inta ta kpanye nu ure ku umaku! 43 A kpanye na Abachi ku na di yo itu ima ki Uvuvurr a Abachi. Abachi à ti kpanye na ku, uwa bu ttu ma ji ziza!” 44 Abayi ba nggo a kpa ba ndo na ku mi a marr ma meme.
Ittu i Yesu yi
(Marrku 15:33-41; Luka 23:44-49; Yohana 19:28-30)
45 Na azhi na atsutsu, abubo wa à nggurr ibwu kago, ku ma ni ikarrfe itarr i azhi. 46 Ni ikarrfe itarr yi, i Yesu à bwu angu à yì di, “Eloyi, Eloyi, lama sabachtani?” nggo si di, “Abachi amungga, Abachi amungga, a si anggi mu du ùwà kà ingga du?”
47 Anishirr abanu ba nggo a kri nabo na wo ma na da di, “À so yo Iliya!”
48 Mre uyirr ambarr wa à kru hanhan mi kuma ku ba usoso à yo nu ususa ahi na gri ni lo ni itu i unflankurr ná nà hun kuma ku Yesu di a bu so. 49 Abanu ba so da di, “Du ma di inta so ni kye ka bu Iliya ta nga ni ttu ma ji!”
50 Mre i Yesu nggarr à yi zizo, na ttu.
51 Upri nkru ku nggo u di klo nu Uki Unkpi ku barr Abachi ku u nggarr ki anga uha ba, zhi na atu ji nga na achi ka. Imimi yi i battu, angbinta ka a nggarr. 52 Abe ka a bwu, anishirr abanu abi ga Abachi nggo a ka kɨ ba a tasi. 53 Na ssuzzu na abe ka. Nu ugo ku nggo Yesu à tasi, aba mirri kuma nu umi ku ìgbù ni wre ku, anishirr shishemi a hi ba.
54 Ankpye a abi ta iku wa na abi ta iku ba nggo a so gbye Yesu a hi abubo wa ni battu yi na aseki ka nggo a la we, isisu ki ba kakami, aba da di, “Ugo nggo wa à si Uvuvurr a Abachi jiji!”
55 Amba shishemi nggo a so ga Yesu zhi nu Galili na di zi ma undu ku, a kri gbagbamu, na so kye. 56 Nu umi umbarr ku nabo a si anu Maryamu nggo zhi nu igbu nu Magadala, tuku Maryamu ayirr a Yakubu tuku Isuhu, ndo na ayamba a Zabadi wa nggo à si ayirr a Yakubu tuku Yohana.
Izzu i Yesu yi
(Marrku 15:42-47; Luka 23:50-56; Yohana 19:38-42)
57 Ni ingbahru ima yi, u ugo numa, a yo ma di Isuhu, nggo à se nu ungo kakami na si anu Arrimatiya à nga. Uwa mi a su uyirr nu umi ku abiga Yesu ba. 58 À rri kuma nu Bilatu ku, ku barr ma iku i Yesu yi. Bilatu kpanye ku di a bu ku ba yi a nu ma. 59 Nggo Isuhu a kpa iku yi, na nga ni nyarr yi nu upri inkru ku nggo a di nyarr iku na ku, 60 na gri iku yi ku zzu ni ibe ima ihe̱he̱ yi, nggo a ya yi na ankɨ ingbinta wa. Na nyi ampu ingbinta wa nggo a si yarr a nga ni ttu angu ankonki ka ibe ka, na share. 61 Maryamu nggo zhi nu Magadala ndo ni Maryamu unuma wa, a so nabo na so kye kuma ni ibe yi.
Abi gbye ibe ba
62 Na azhibarr a uha wa, uwa si Azhibarr a Isu a anu Yahuda wa, nggo su nu ugo Azhibarr a issubi wa, u ankpinkpye abikye ba na anu Farrisi ba a ku nggurr bi nu Bilatu ku 63 na da di, “Ankpye, inta ssu hi anuma ngga ni itu i uni imu wanggo wa à ni di si tsitsirr na di da ba di, ‘Ingga taka tasi nu ugo ku ivi itarr.’ 64 Ni ima yo, uwa bu ni abi ta iku du ba ku gbye ibe ima yi ki ivi itarr di inta kye, wre ku abiga ma ba a bu si ku ttu iku yi na ku bre ku anishirr di à tasi hen. I imu ima yi ta mri i me̱me̱ yi.”
65 Bilatu à da ba di, “Imba ku du ba a gbye ibe inggi yi kakami nâ ta si nggo imba hi.” 66 Aba kuma ku hu ibe yi kago na du abi gbye ba hun so na yi na so gbye.
* 27:34 Ahi a rɨ kpakpa: Ka bu a si ahi wa nggo a di surr ankpri ahun ka nggo a di ngu ukpa ku unushirr, uwa à si wo ivri hen. 27:51 Upri nkru: Upri nkru ku harr abubo Ankpi Kakami wa ki nanka anuma ka na Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku.