10
Unitu wa nggo a hru unggakpa ku charr ku nggo
Mre ingga hi unitu unkpi unuma a so ji zhi nu unkplassu. À kri akpa kago itu ima na ta surr iki nggi. Agankre a tse kago itu ima yi. Ashishi amaka a si nâ ta si azhi. Aza ama ka a zzu irrirri uru. Unitu wa à hru unggakpa ku icharr nggo a chi ku chi na bwu ku hru na ango. A sa uza ri umaku ni inyi wa, uza mla ku u si na ábì. Na yì hantu nu ukorr nâ ta su iyi iche. Nggo à nggurr ungo na angu, inge̱ itangba i re na akorr na nkanka. Nggo ine i tangba yi i re nggo ingga i gru ta ko charr, mre ukorr u zhi nu unkplassu nu da di, “Sha inkindirr yi nggo inge̱ itangba yi da nggo sha yi sharri. Si charr yi zu hen.”
Unitu a Abachi wa nggo ingga i hi ma a kri ni inyi wa tuku na abi ka, a gɨ ungo ri ko nu unkplassu. Na shi azhi ni isa i Abachi nggo so sese, nggo a na unkplassu ku na aseki ka wemi na ku nggo, na a na ingbingbru yi na aseki ka wemi na yi, tuku inyi na aseki ka wemi na ku. Unitu wa à da di, “Ikachi i ta sama zizo! Ni ivi yi nggo unitu nu tangba wa ta vri ingba umaku, anishirr taka hi amarr ka Abachi ka nggo a zu tanko ni isisurr ima nggo, nâ ta si nggo à da ku amirr iko ama abi kpa are ba.”
Ukorr ku nggo ingga i wo ku zhi nu unkplassu u re ni ingga ku zizo da di, “Kuma ku kpa unggakpa ku charr ku nggo kurr ibwu yi nu ungo ku unitu a Abachi wa nggo a kri ni inyi wa tuku abi ka nggo.”
Ingga kuma nu unitu wa ku ni ku ddu ma di a bi ni ingga ivi inkparr unggakpa ku charr ku. Uwa a ddu ingga di, “Kpa ku, ni ta ku. U ta marr zzu utu mu na angu muwa nu ta kaki mwamwa nu umi ine muwa ku.” 10 Ingga kpa ivi nkparr unggakpa ku charr ku nu ungo ku unitu wa ni ta ku, u marr zzu utu na angu amungga. Ingga i ttu ku ttumri u kaki mwamwa nu umi ine umungga ku. 11 Aba a ddu ingga di, “A si gbigbi mu du uwa ta kpa ure ku Abachi da zizo ni itu i anishirr bi igbu shishemi, ni ingbingbru, ni irrirri tuku atuttu.”