11
Abi hi are na da aha ba
A ni ingga unkunkurr ku itsarr inkindirr kye ku na ddu ingga di, “Kuma ku tsarr Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku kye tuku akikre ka, ni bre abi barr ba nabo kye. Ttu akpla ka abi ka glo ma. Du unto kuma, nu unggo ku nggo a ka ku nu abangga ba nggo si si ani Yahuda hen, na du ba a cha ìgbù ni wre wa ki ndanda ki ihwa iso ne̱ ni iha (42). Ingga ta nu anishirr aha abi hi are na da amungga ba ukyekye, aba a ta di kpa are amungga ka bre kago ki ivi ukrɨ uyirr na ayiyirr aha ni so tani (1,260). A ta surr iki i yì ittu.” Abi hi na da aha amungga abama, aba yo a si inkinkurr iha i olivu yi tuku ankla aha ka nggo a di sa ingba iru yi na kri ko na Atiko ni ingbingbru wa we wa ku. Meme nggo, undurr a ti du uwa a ta na ba inkindirr indanda, uru ta ssuzzu zhi na angu ambarr wa ni tu abi kri angbachi na ba ba. Uwanggo nggo à ti du uwa a ta na ba inkindirr indanda a ta ttu meme yo. Anishirr angga ba a se nu ukyekye ku harr ussu ku nado, wre ku ahru a si ku ni ivi yi nggo aba ta so kpa are ka Abachi ka so bre nggo hen. A se nu ukyekye ku du amasirr a kaki ayiyi, na ta turr iha inkpi tankpami surr ni ingbingbru yi nu nggo a ti kye iwre ba.
Nggo a ti bre are ambarr ka kre nggo, ininazzu ni ijiji wa nggo a ta ssuzzu zhi nu udduddu ku nggo sa ni ikikre a ta nga ni tsi na ba, na ta ri ba ni itsi yi na ngɨ ba. Aku ambarr wa a ta kurr na atsutsu anko ka ìgbù unkpi wa nggo a kpa Atiko ambarr wa nu unkunkurr ku nggo. A di tsarr ìgbù uwama kye nu “Sodomu* tuku Masarr.” Anishirr we, ni iga, ni irrirri tuku igbu na nkanka a ta kye aku ambarr wa ki ivi itarr ni inkpu. A si ta kpanye du ba a vu ba a zzu hen. 10 Anishirr bi ingbingbru ba ta nyarr ni ittu i anishirr aha angga ba. A ta bri, na ga ku ikpa aseki ku ikɨ i abi kpa are aha angga ba nggo a du anishirr ba ki iha nggo.
11 A ki ivi itarr ni inkpu, Abachi à ttu unddunddu iso tsitsirr umaku a surr na ba, aba a gru kri na aza ambarr. Isisu i ki abangga ba nggo a hi ba nggo kakami. 12 Abi kpa ure ba a wo ukorr unkpi zhi nu unkplassu u so ddu ba di, “Hun nga ni inggya yi.” Aba a hun ga akpa kuma nu unkplassu abi kri angba chi na ba ba a kri ko kye.
13 Na attuttu akama mre ingbingbru yi battu ni na anga ayirr na anga awurr ka ìgbù wa ki ndanda. Ibattu ima i ngɨ anishirr ukrɨ tangba (7,000). Isisu i ki abi so tsitsirr ba kakami, aba a gbyarr ku Abachi nu unkplassu wa asa.
14 Uje ku uha ku u vu sarr ba. Uje ku utarr ku u so nga ziza nggo.
Unju ku tangba ku
15 Unitu nu tangba wa à vri ingba ama wa, aba wo akorr shishemi hantu nu unkplassu da di,
“Ziza nggo ittu i ingbingbru yi i kaki ittu i Atiko amunta wa tuku Kristi ama wa,
uwa a ta so ni ittu yi sese.”
16 Akikre anishirr so ha na ne̱ ba (24) nggo a so ni ittu imbarr yi na age̱ ka Abachi, a kuhre ni imimi na gbyarr ku Abachi asa, 17 da di,
“Inta nyarr ku ùwà, Atiko Abachi Uni Inkpinkpye we wa,
Uwanggo nggo se ziza, na se ni ikuchi yi,
nu nggo uwa ziza uwa kpa ukyekye unkpi umuwa ku,
ni so na ittu imuwa yi ziza nggo.
18 Abi ingbingbru ba a ki unfu, unfu umuwa ku u nga na ba ba.
Ziza nggo yo ùwà ta bre amu ku abi kɨ ba,
ni nu amirr iko, abi kpa are amuwa ba azadi ambarr ka
tuku abiga azizi ba, abangga ba nggo a di kru isisu imuwa nggo,
na atsitsa na ankpinkpi.
Ivi yi i ma ba nggo a ta ngɨ abangga ba nggo a ngu ingbingbru yi nggo.”
19 Mre a ta bwu Uki ku Ibarr ku Abachi ku nu unkplassu. Aba hi akwati a ishi azhi wa nu umi ku Uki ku Abachi ku. Mre abubo wa so ri inge̱ ngbangba, ni yi ngbungbru, imimi yi battu, ahru a ku na angbinta.
* 11:8 Sodomu: Ìgbù wa nggo Abachi à tu ma nu ku umimi ku anishirr abi ìgbù ba.