Ungbamvu ku nggo Bulu à charr ku
Titu
Ure ku me̱me̱
Bulu nggo à gri ba iga yi ni me̱me̱ yi nga ni igbu nu Kreti. Igbu wa a si na atsutsu ka amasirr. Anu Bulu a kuma nabo tuku Titu nggo, u Bulu à ku ka ma du nabo di a bu ssu aki ka Abachi ka ki. Titu à si anu Girrki. Zhi nu undu ku Bulu ku yo u gri ma nga ni iga Kristi yi.
Ungbamvu unggo ku u ta nu Titu ukyekye ku hru aki ka Abachi ka nu Kreti. Ungbamvu ku u tsarr ma nggo à ta zirr na abangga ba nggo a karr iga yi nggo (1:5; 2:1, 7-8, 15; 3:9). U ta tsarr ma iso tuku uzirr ni iga yi. Gbye ku utu ni itu i abitsarr abi imu. Bulu à da ku Titu inkindirr yi nggo uwa à zu du uwa à ta na ku ni ichi (3:12).
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Ichi 1:1-4
Ina abanu ki akikre 1:5-16
Ure ku abiga ba wemi 2:1-15
Uzirr ku nggo abiga ba a ta zirr 3:1-15
1
A si ingga Bulu, uvurr iko a Abachi, tuku uni ko na angu ka Yesu Kristi, nggo i charr ki imba. Abachi à ttu ingga na tu ingga di ingga bu kuma ku zi anishirr angga ba nggo Abachi à hla ba nggo du ba a kri kyekye ni iyo isisurr imbarr yi. Na bu gru hi are ka Yesu ka nggo a bre ka nggo kakami. Ihi ima yi i ta zi ba nu uzirr ku nggo Abachi à zha di a bu zirr. Iga imunta yi i si nu nggo inta ko surr ashishi di inta taka so sese nâ ta su nggo Abachi à da ki inta ni ime̱me̱ ingbingbru yi nggo du uwa a taka di inta so sese. Abachi à ka si ki imu hen. Abachi uni kpa inta ttungo wa à tsarr ivi yi ma nggo na da ure unggo ku, na ki ki ingga ukorr di ingga bu bre ku anishirr na ku.
Ingga i charr ku ùwà ungbamvu unggo ku Titu. Ùwà su uzumburr jiji mu ku ikpanye iyirr yi nggo inta se na yi ni itu i Yesu Kristi.
Ingga barr Abachi Aki amunta wa, tuku Kristi Yesu uni kpa inta ttungo wa di, a bu na wre ku ùwà na du ùwà so su.
Undu ku nggo Titu à ta na nu Kreti
Ingga i kà ùwà du ni igbu nu Kreti wa, wre ku ùwà bu kye are ka nggo a ni ji, ni ssu ka ki, ni bu hla ankpinkpye abangga ba nggo a ta hru abiga ba ni igbu yi nggo abiga ba a se nggo. Ni si kpamusu na are ka nggo ingga i bre ku ùwà hen: Ankpye uni hru abiga a bu si unushirr wanggo nggo à zirr sama na abla. Na bu garr ayamba ayirr yo. Amumarr ama ba a bu sa abiga, na bu si sa abi na aseki ka ishisha tuku ika iwo hen. Nu nggo uni hru abiga, uwa yo so kye undu ku Abachi ku, a bu sama na abla nu uzirr umaku. A bu si si uni gɨ itu tuku iki unfu korr hen. A bu si si uni di so ahi hen. Na bu si si uni zharr itsi tuku uni zharr inklo hen. A bu si uni kpa anishirr na ango aha ni ko ma. A bu si uni na wre na di kpanye ni inkindirr inggi yi nggo i si izizi. A bu su ukrizhizhi, na bu zirr zizi na anishirr ba. A bu su Unushirr Abachi, na bu vu ukpa gri na bu si uni wo ure. À bu gri itsarr yi nggo a tsarr nggo ngbangba. Ure ku wre ku u si ujiji. Meme nggo uwa a ta na undu na ku ni itsarr jiji na zi abanu. Na ta tsarr abanu ba nggo a kri azanyirr ni itsarr jiji yi da abama a nga anko.
10 Inkindirr yi nggo i du ingga i bre ku ùwà aseki angga ka, i si nu nggo abiga shishemi abangga ba nggo a ku ka zhi ni iga i anu Yahuda yi, na kri gbangba nu ure ku isarr iji ku, aba yo a kisa ni itsarr jiji yi, na so di re tankpami, na re anishirr mi na are akama. 11 Ùwà bu nggarr ito na ba du ba ki ywi na bu si na iga yi ttudu na ako anuma wa ni itsarr ndanda ima hen. A di na meme ni ishisha mi wre ba bu vu anishirr akpa inklo na kaki abi inklo. 12 Uyirr nu umi ku abi kpa are ambarr ba mi, anu Kreti, à da ure ukuma di, “Anishirr bu Kreti a si abi ki imu, na sa amimi, na si ininazzu ijiji. Na si abi sanko na zha di aba a ta so ri riri yo mre.” 13 Inkindirr yi nggo uni kpa are wa à da i su ure ujiji. Uwa si ni ima yo, ùwà bu di glo ba kakami, wre ba bu kri ngbangba ni iga yi. 14 Na bu si kpanye nu uyo nu gigye wa nggo ani Yahuda ba a so di bre ba hen, na bu si wo are ka tsarr iso igbu ka unushirr wanggo nggo a kà ure ujiji ku hen. Aseki akama a ta ka isisurr i anishirr glo na are ajiji ka. 15 Abangga ba nggo isisurr imbarr yi i sama na amarr ndanda, aseki ka we a sama na ankizhi. Uwa ta si abangga ba nggo isisurr imbarr yi i si na ankizhi, aba a si kpanye ni Kristi ku hen, isisurr imbarr yi ni ihi uzizi tuku undanda imbarr yi, a ka bi na kaki ankizhi wemi ba. 16 A di bre na angu di aba a hi Abachi, ùwà ti kye uzirr umbarr ku ùwà ta hi da a si hi Abachi hen. Abachi à karr uzirr umbarr ku. A sa abi kà iwo ku Abachi, na ka si na inkindirr inuma izizi hen.