2
Anko nggo abiga a ta zirr zizi nggo
A ta su ùwà nanko, ùwà bu tsarr abiga ba inkindirr yi nggo a si kpanye da a si itsarr ijiji hen. Tsarr achiche aniru ba du ba a vu ukpa gri, na bu na aseki ka nggo anishirr a ta kye ba ssu na ashishi. A bu si krizhizhi ni iga yi, tuku ikpanye ni ikpa imbarr yi, na bu sa abi vu isisurr. Du ba a kri gbangba ni iga yi, na kpanye na Abachi ku, na bu nyarr ikpa gri kakami. Ivri ti se mi aba bu ka na kri gbangba ni iga yi.
Tsarr achiche amba ba mi meme yo, du ba a hru atu ambarr wa nâ ta amba abiga Abachi a di na nggo. A bu si sa abi na anishirr ki ndanda hen. Na bu si kaki agarr ku ahi hen. A bu sa abitsarr anishirr iso zizi. Meme nggo imba tsarr amba atsitsa ba anko nggo a ta kpanye na aniru na amumarr ambarr ba. Du ba na ki krizhizhi, sama na ankizhi. A bu sa amba abi garr azizi nggo a di hru ako ambarr wa, wre ku undurr a bu si re inkindirr indanda nu ure ku Abachi ku hen.
Ùwà bu re ku aniru atsitsa ba meme yo du ba si krizhizhi meme. Ùwà mi ku itu imuwa bu yo agurr azizi nu uzirr umuwa ku we. Si ki imu hen. Ni si na ki irro ni bre ure ku Abachi ku hen. Re are angga ka nggo undurr a si ta kisa na ka hen, wre ku a bi kà are amuwa ka a ti zha inkindirr indanda chankarr nu ùwà ku, meme nggo ishisha i ta ki ba.
Tsarr agarr ba du ba bu wo ku atitiko ambarr ba na bu na ba aseki ka su isisurr. A bu si ri anta na ba hen. 10 Na bu si ki ba ayi hen. Iya, a bu na inkindirr yi nggo i ta du atitiko ambarr ba a bu hi da a si azizi, na si abi kpanye na ba. Ina zizi imbarr ima i ta du anishirr we a kye itsarr i ure ku Abachi, Atiko uni kpa inta ttungo wa ssu na ashishi.
11 Kye Abachi a tsarr inta uzizi umaku nu nggo a na ku anishirr we anko a kpa ttungo. 12 Uzizi ku nggo Abachi à na ki inta u tsarr di inta bu si so iso imimi hen, ni bu si zharr ingbingbru inggi yi hen, ni bu su krizhizhi, ni zirr zizi ni isisu i Abachi na ase angga ka. 13 Inta bu di na meme bi inkindirr yi nggo inta i so bi yi i taka nggurr surr nggo, Yesu Kristi, Abachi amunta unkpi wa tuku uni kpa inta ttungo wa, à taka nggurr surr ni inkpinkpye ima yi. 14 Yesu a du anishirr angu ma, wre ku bu kpa inta ttungo ni iso imimi zizo, wre ku bu ngla anishirr zzu ki anishirr ama, nggo a di zha ina uzizi.
15 Abangga ba yo a sa aseki ka nggo ùwà bu tsarr anishirr ba ni tsi ba ango ni glo ba ni inkpinkpye imuwa yi we. Ni si du undurr a kpa ùwà chirr hen.