10
Konelio Abí Wa Petro Wá
Oyin ɔkʋ létsiá Kaesarea ɩnʋ, bʋtɛtɩ́ mʋ Konelio. Ogyi Romafɔ ɩsá akɔpʋ́ ɔpasua kʋá bʋtɛtɩ́ mʋ́ Italia ɔhandɛ. Ɔbʋ nsi Bulusúm ɩwɩ. Mʋa mʋ wóyítɔ́fɔ fɛ́ɛ́ bʋtosúm Bulu. Konelio tekíé Yudafɔ ahiánfɔ atɔ́. Ɔtɔbɔ́ mpáɩ há Bulu brégyíbrɛ́. Ɛkɛ ɔkʋ Konelio lówun atɔ́ ntʋ́pwɛ dɔsatɔ. Mʋ atowunhɛ amʋtɔ á, olowun Bulu-ɔbɔpʋ ansɩ́ káɩ́n, Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lókpolí mʋ ɔbɛ́ɛ, “Konelio!”
Ifú lɛkɩtá mʋ. Mʋ́ sʋ olesi ɔdɛ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ kɩ́ɩ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, nkálɩ́ igyi?”
Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Bulu lahɔ fʋ́ mpáɩ. Fʋ́ ahá atɔ́ kie ɛ́ lagyi mʋ ansɩ́. Wa abí abʋyɔ Yopa yɛtɩ Simon Petro ba. Ɔlɔyɔ́swɩɩ́ ɔwʋlʋ́-kpákpá ɩwɩ agyʋ́má ɔyɔpʋ́ Simon wóyítɔ́, mantáa ɔpʋ ɔnɔ́.” Brɛ́á Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́natɩ́ á, Konelio lɛ́tɩ mʋ asúmpʋ́ abanyɔ́ ánɩ́ bʋbʋ mʋ wóyítɔ́ pʋ́ mʋ ɔbɩsʋfɛ ánɩ́ ogyi ɩsá ɔkɔpʋ́, otenyá Bulu ifú. Ɔlɛbláa amʋ́ asʋ́n ánɩ́ ɩlaba fɛ́ɛ́, ɔlɔwa amʋ́ sɩ́sɩ́ Yopa.
Mʋ́ ɔyɩ kɛhɛ bɔkʋsʋ́ bɔyɔ́ Yopa. Bɛta ɩnʋ wie tá á, ɩbɔ́bwɛ fɛ́ ɔpa dódúanyɔtɔ. Petro ɛ́ dɛ́dʋ ɔyɔ́ obu awunso mpáɩ ɔbɔkpá. 10 Akʋ́n ɩhɩ́ɛ́ dɛ mʋ. Mʋ́ sʋ olekle ánɩ́ obénya tɔkʋ wá ɔnɔ́. Brɛ́á bʋdɛ atɔ́ ámʋ nɩná há mʋ a, Petro lówun atɔ́. 11 Atowunhɛ amʋtɔ á, olowun ánɩ́ ɔsʋ́sʋ́ lafínkí, tɔkʋá igyi fɛ́ ɔhráda tɛ́ɩ́hɛ́, bʋdɛ mʋ nsiebí ana, ɩdɛkplɩ́ ɩbá ɔsʋlʋ́sʋ. 12 Ɔyɩ́tɔ́ mbwɩ ɔtsan-ɔtsan, mbwɩá bʋbʋ ayín, támɛ bʋtɛká abɔnɔ pʋ́ ɔyɩ́tɔ́ mbubwi fɛ́ɛ́ bʋbʋ ɔhráda ámʋtɔ. 13 Mʋ́ʋ́ olonu ɔmɛ kʋ lɛ́dalɩ ɔbɛ́ɛ, “Petro, kʋsʋ mɔ mbwɩ ánfɩ afʋwɩ.”
14 Támɛ Petro lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ó-o! Mɩ́ Wíé, bɔkwɩɩ́ mɩ́ ɔpá á, mmɔkʋ́gyi tɔ́á Yudafɔ amándɩ́ɛ́ lekisí ntɛ́ɛ mʋ́ ɩwɩ mɛtɩn kɩ.”
15 Ɔmɛ amʋ lɛ́la bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mátɩ tɔ́á Bulu latɩn mʋ́ ɩwɩ atokisíhɛ́.” 16 Atowunhɛ amʋ pʋ́ ɔmɛ amʋ lɛ́ba tse sa. Mʋ ansɩ́tɔ́ ɩnʋ á, botsu ɔhráda ámʋ ya ɔsʋ́sʋ́ ɔtsáwʋlɛ pɛ́.
17 Brɛ́á Petro dɛ́ nwuntɔ bu tsú atowunhɛ anfɩ ɩwɩ á, Konelio abí ámʋ ɛ́ bafɩ́tɛ́ wun Simon wóyítɔ́, ba bʋlɩɩ́ ɔkpa ɔnɔ́. 18 Konelio abí ámʋ bokpolí fɩ́tɛ́ bɛɛ, “Ɔfɔɔ́ ɔkʋ tsie nfɩ, bʋtɛtɩ́ mʋ Simon Petro?”
19 Petro trá ɔdɛ nwuntɔ bu tsú atowunhɛ amʋ ɩwɩ, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Simon, ahá abasá akʋ baba bʋdɛ fʋ́ dunká. 20 Kʋsʋ bwɛ, afʋkplɩ yefia amʋ́ amlɩnatɩ. Mágyi nwɛ́ɛn, tsúfɛ́ mɩ́lawá amʋ́ fʋ́ wá.” 21 Ɩnʋ Petro lɛ́kplɩ́ yɔ́tʋ amʋ́, bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí ɔhá ámʋ́ʋ́ mlɩdédunká ámʋ nɩ. Ntogyi sʋ́ mlɩná?”
22 Ahá ámʋ bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Anɩmɛ́dɛ́ tsitsa. Ɩsá akɔpʋ́ ɔhandɛ Konelio ánɩ́ otenyá Bulu ifú, Yudafɔ fɛ́ɛ́ bʋtɛtɩ́ mʋ ɩdayilé lɔ́wa anɩ fʋ́ wá. Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ labɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, ɔbá bɛtɩ fʋ́ afʋba mʋ wóyítɔ́, mɛ́nɩ obónu asʋ́n ánɩ́ fʋ́bʋ blɩ́.” 23 Mʋ́ʋ́ Petro lɛ́kpa amʋ́ wá wóyítɔ́, ɔlɛha amʋ́ ɔdɩkpa.
Ɔyɩ kɛhɛ a, Petro mʋa amʋ́nyɔ bɔkʋsʋ́ pʋ́ ɔkpa bɔyɔ́ Kaesarea. Brɛ́á bɔyɔ́ á, ahógyipʋ akʋá bʋbʋ Yopa ɩnʋ ɛ́ bobuo amʋ́ yɔ́. 24 Mʋ́ ɔyɩ kɛhɛ a, boyówie Kaesarea wúlutɔ. Botsutsúa abʋwie ɩnʋ á, Konelio latɩ́ mʋ wóyítɔ́ ahá pʋ́ mʋ anyawíe kláklá befia, ɔdɛ amʋ́ ɔkpa kɩ́ɩ. 25 Brɛ́á Petro lówie wóyí ámʋ ɔnɔ́ á, Konelio lɔ́kʋsʋ́ yéfia mʋ, dá akpawunu mʋ ayabitɔ súm mʋ. 26 Támɛ Petro lɛ́ha mʋ ɔlɔkʋsʋ́. Ɔlɛbláa Konelio ɔbɛ́ɛ, “Kʋsʋ, máda akpawunu há mɩ́. Nyankpʋsa mɩ́ ɛ́ ngyi.” 27 Petro mʋa mʋnyɔ bʋna bʋdɛtɔɩ́ alɩɩ olowie wóyítɔ́. Ɩnʋ olowun ánɩ́ ahá tsɔtsɔɔtsɔ bafia. 28 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ onutó mlɩyin ánɩ́ Yudafɔ mbla mɛha ɔkpa ánɩ́ Yudayin mʋa ɔmá bámbátɔ́yin bʋbwɛ́ɛ anyawíe ntɛ́ɛ ɔbɔ́yɔ mʋ wá kpán. Támɛ Bulu lahá mɩ́ nabɩ́ ánɩ́ mmákɩ mbɛ́ɛ ɔkʋ ɩwɩ mɛtɩn ntɛ́ɛ ɔmɔfʋn amándɩ́ɛ́ ɔkpasʋ. 29 Mʋ́ sʋ́ brɛ́á fɔwa abí fɛ́ɛ́ bʋbɛ́tɩ mɩ́ á, mmɔkpʋkpʋ́ʋ nwuntɔ nɩ́. Amansʋ igyi? Bla mɩ.”
30 Mʋ́ʋ́ Konelio lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ndɛ ɛkɛ náásɩ́, ntʋ́pwɛ dɔsatɔ mbʋ wóyítɔ́ ndɛ mpáɩ bɔ. Ɔtsáwʋlɛ pɛ́ á, nowun oyin ɔkʋ lɩ́ɩ́ mɩ́ ansɩ́tɔ́. Oyin ámʋ lɔ́wa atadɩɛ futútú. 31 Oyin ámʋ lɛ́bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, ‘Konelio, Bulu lanú fʋ́ mpáɩ. Fʋ́ ahá atɔ́ kie ɛ́ lagyi mʋ ansɩ́. 32 Mʋ́ sʋ wa abí abʋyɔ Yopa wúlutɔ yɛtɩ Simon Petro ba. Ɔwʋlʋ́-kpákpá ɩwɩ agyʋ́má ɔyɔpʋ́ Simon wóyí ɔlɔswɩɩ́. Otsie mantáa ɔpʋ ɔnɔ́.’ 33 Mʋ́ sʋ ɩnʋnʋ nɔwa abí sɩ́sɩ́ fʋ́. Ɩbʋ alɛ́á faba. Séi á, anɩ fɛ́ɛ́ anɩlafia Bulu dátɔ́. Anɩgyó anɩ Wíe asʋ́n ánɩ́ alapʋ́há fʋ́ ɔbɛ́ɛ, fʋbláa anɩ.”
Petro Asʋn Blɩ́hɛ́
34 Mʋ́ʋ́ Petro lótsu ɔnɔ́ blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Nawun ánɩ́ lɛ́lɛ́ Bulu tamakɩ ɔhaa ansɩ́tɔ́. 35 Mboún ɔhá ánɩ́ otenyá mʋ ifú, ɔtɔbwɛ́ yilé asʋ́n otekle ɔmágyíɔmátɔ́. 36 Mlɩyin asʋn wankláán ánɩ́ Bulu lɔ́pʋhá Israelfɔ. Asʋ́n ámʋ gyí, Bulu lapʋ́ iwilwii ba tsʋn Yesu Kristo, ahá fɛ́ɛ́ Owíe amʋsʋ. 37 Mlɩyin asʋ́n kpɔnkpɔntɩ ánɩ́ ɩlɛba Yudea ɔmátɔ́ fɛ́ɛ́. Ilotsu asɩ tsú Galilea ɔmátɔ́, brɛ́á Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane lɛ́da asúbɔ ɔkan ɔma. 38 Mlɩyin anɩ Wíe Yesu Nasaretyin amʋ. Mlɩyin ánɩ́ Bulu lɔ́pʋ mʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ pʋ́ túmi wá mʋtɔ, oleki ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́ bwɛ́ yilé, tsá ahá ánɩ́ bʋbʋ ɔbʋnsám túmi asɩ ɩlɔ, tsúfɛ́ Bulu buo mʋ. 39 Anɩgyí ahá ánɩ́ anɩlówun mʋ bwɛhɛ́ ánɩ́ ɔlɔbwɛ Yudea pʋ́ Yerusalem ɔmátɔ́ fɛ́ɛ́ nɩ́. Bɛda mʋ mántá oyikpalíhɛsʋ mɔ́ mʋ. 40 Támɛ mʋ́ ɛkɛ sáásɩ́ a, Bulu lɔ́kʋsʋ́a mʋ, lɛ́ mʋ ɔwan, ahá bowun mʋ. 41 Megyí ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ lówun mʋ, támɛ anɩ ahá ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́lɛ yáɩ́ ɔbɛ́ɛ, abwɛ́ɛ mʋ adansɩfɔ ámʋ mʋ́ anɩlówun mʋ. Mʋ kʋ́sʋ́ tsú afúlitɔ ɔma a, anɩa mʋnyɔ légyi, anɩlɔ́wɩ nɩ́. 42 Ɔlɛhɩɛ anɩ ɔbɛ́ɛ, adáa mʋ asʋn wankláán ámʋ ɔkan suna ahá, agyi mʋ ɩwɩ adánsɩɛ ánɩ́ mʋgyí ɔhá ánɩ́ Bulu lalɛ́á obégyi akɩankpapʋ pʋ́ awupʋ́ fɛ́ɛ́ asʋ́n nɩ́. 43 Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ fɛ́ɛ́ bɛblɩ́ bɛɛ lɛ́lɛ́, ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ Kristo gyi a, Bulu obési mʋ lakpan fɛ́ɛ́ kíé mʋ Kristo dátɔ́.”
Ɔmá Bámbásʋ́fɔ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ Nya
44 Brɛ́á Petro dɛ́ asʋ́n ánfɩ blɩ́ á, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ lɛ́bá ahá ámʋ́ʋ́ bʋdɛ mʋ asʋ́n ámʋ nu ámʋ fɛ́ɛ́sʋ́. 45 Ɔnɔ́ lobwie Yudafɔ ahógyipʋ amʋ́ʋ́ bobuo Petro ba ɩnʋ ámʋ ánɩ́ Bulu lapʋ́ mʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ kíé ahá ánɩ́ bʋmegyí Yudafɔ. 46 Tsúfɛ́ bowun ánɩ́ ahá ámʋ bʋdɛ ɔblɩ́ɩ bámbá blɩ́, bʋhɩ́ɛ́ bʋdɛ Bulu kanfʋ́. Mʋ́ sʋ Petro lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, 47 “Bulu lahá ahá ánfɩ ɛ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ fɛ́ anɩ. Ɔkʋ ɔbɛ́talɩ́ tin amʋ́ ɔkpa ɔbɛ́ɛ bʋmábɔ amʋ́ asú?” 48 Mʋ́ sʋ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, bʋbɔ́ amʋ́ asú Yesu Kristo dátɔ́. Mʋ́ ɔma a, bokokóli Petro bɛɛ, otsía amʋ́ wá kpalobí.