9
Saulo Klʋntɔdamlí
(Gyumagyihɛ 22:6-16; 26:12-18)
1-2 Alɩ brɛ́ ánfɩtɔ fɛ́ɛ́ á, Saulo mɔ́kʋ́sí Yesu akasɩ́pʋ́ amʋ bláa ɔbɛ́ɛ, mɔ́mɔ amʋ́. Mʋ́ sʋ ɔlɔyɔ Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn wá yɔ́kʋlɩ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, ɔwánlɩn ɔwʋlʋ́ pʋlɛ mʋ suna Damasko Yudafɔ ofíakpa ahandɛ, mɛ́nɩ nɩ́ mʋ ɩbɩ da oyin ntɛ́ɛ ɔtsɩ ɔkʋ, ɔna anɩ Wíe ɔkpa ámʋsʋ a, mɛ́kɩtá mʋ, kpá mʋ ba Yerusalem.
Saulo lɔ́pʋ ɔkpa ɔyɔ́ Damasko. Ɔlɛta wie tá á, nsaɩntɔ lɛkpa ogyá wa mʋ. Ɔlɛdɩda ɔsʋlʋ́tɔ kpla. Ɩnʋ olonu ɔmɛ kʋ. Ɔmɛ amʋ lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Saulo, Saulo, ntogyi sʋ́ fʋ́dɩn mɩ́sʋ́ alɩ?”
Saulo lɛ́fɩtɛ́ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́ ma nɩ, mɩ́ Wíé?” Mʋ́ʋ́ ɔmɛ amʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Yesu nɩ. Mɩ́sʋ́ fʋdɩn nɩ́. Kʋsʋ, afʋyɔ wúlutɔ ɩnʋ. Ɔkʋ obósuná fʋ́ tɔ́á lehián ánɩ́ fɔ́bwɛ.”
Saulo aba ánɩ́ mʋa amʋ́nyɔ bʋna besi lɩ́ɩ́ díín. Bonu ɔmɛ amʋ, támɛ bʋmowun ɔhaa. Saulo lɔ́kʋsʋ́ lɩ́ɩ́. Olobwií ansíbi, támɛ ɔmɛdɛ́ atɔ́ wúun. Mʋ́ sʋ bɛkɩtá mʋ ɩbɩ, kpá mʋ ya Damasko wúlutɔ. Oletsiá nkɛnsá owítɔ́ omowun atɔ́. Omegyi atɔ́, omonu tɔtɔ ɛ́ alɩ brɛ́ ámʋtɔ.
10 Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, Yesu ɔkasɩ́pʋ́ ɔkʋ bʋ Damasko, bʋtɛtɩ́ mʋ Anania. Olowun atɔ́. Mʋ́tɔ́ á, anɩ Wíe Yesu lókpolí mʋ ɔbɛ́ɛ, “Anania!”
Olotsulá ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, mɩ́ nɩ́.”
11 Mʋ́ʋ́ anɩ Wíe lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kʋsʋ, yɔ brɔnʋ ámʋ́ʋ́ bʋtɛtɩ́ mʋ́ ‘Ɔkpa Tswííhɛ́’ amʋsʋ. Wie Yuda wóyítɔ́, afʋfɩtɛ oyin ámʋ́ʋ́ otsú Tarso, bʋtɛtɩ́ mʋ Saulo amʋsʋ. Alaba, ɔbʋ ɩnʋ ɔdɛ mpáɩ bɔ. 12 Alawun ánɩ́ oyin ɔkʋá bʋtɛtɩ́ mʋ Anania laba bɔpʋ ɩbɩ dɩ́nká mʋsʋ, mʋ ansíbi labwíí.”
13 Mʋ́ʋ́ Anania lɛ́bláa anɩ Wíe ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, nanú oyin ánfɩ ɩwɩ asʋ́n. Alɩá ɔdɛpʋ lalahɛ gyi fʋ́ ahá ánɩ́ bʋbʋ Yerusalem. 14 Igyí ahapʋ́ dɛhɛn amʋ ɛ́ bahá mʋ túmi bɛɛ, ɔbá Damasko bɛkɩtá ahá ánɩ́ bʋtɔbɔ́ mpáɩ fʋ́ dátɔ́ fɛ́ɛ́.”
15 Anɩ Wíe lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yɔ, mɩ́lalɛ́ mʋ mbɛ́ɛ, ɔbwɛ́ɛ mɩ́ osúmpʋ́, ɔha ɔmá bámbátɔ́fɔ, amʋ́ awíe pʋ́ Israelfɔ fɛ́ɛ́ abʋbɩ mɩ́. 16 Mɩ́ onutó nósuná mʋ alɩá ɔbɔ́kʋkʋ wun ipian mɩ́ sʋ.”
17 Mʋ́ sʋ Anania lɔ́yɔ Yuda wóyítɔ́, yɔ́pʋ ɩbɩ dɩ́nká Saulosʋ, bláa mʋ ɔbɛ́ɛ “Opíó Saulo, anɩ Wíe Yesu amʋ́ʋ́ ɔlɛlɛ ɩwɩ ɔwan súná fʋ́ brɛ́ ámʋ́ʋ́ fɛbá nfɩ ámʋ láwá mɩ́ fʋ́ wá. Ɔbɛ́ɛ, mbɛha fʋ́ afʋlawun atɔ́, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ ɔbʋla fʋ́tɔ́.” 18 Tɔkʋá igyi fɛ́ klɛmɛtɩ́ afwɩ lɛ́maɩ́n lɛ́ mʋ ansíbisʋ kpádá ɩnʋnʋ. Mʋ́ sʋ ɔlɛla ɔdɛ atɔ́ wúun. Ɩnʋ ɔlɔkʋsʋ́, bɔbɔ mʋ asú. 19 Bɛha mʋ atɔ́ olegyi, ɔwʋnlɩ́n lɛlawíé mʋ.
Saulo Bulu Asʋ́n Ɔkanda Damasko
Saulo létsiá akasɩ́pʋ́ amʋ wá nkɛ kpalobí. 20 Ɩnʋnʋ ɔlɛnatɩ́ yɔ́ amʋ́ ofíakpa, yéfi Yesu ɩwɩ asʋ́n ɔkan da asɩ ɔbɛ́ɛ, “Yesu gyí Bulu mʋ bi ámʋ nɩ.”
21 Ahá ánɩ́ bonu mʋ asʋn blɩ́hɛ́ anfɩ fɛ́ɛ́ ɔnɔ́ lobwie amʋ́. Mʋ́ sʋ bɛfɩtɛ́ bɛɛ, “Megyí mʋdɛ́ Yesu asúmpʋ́ mɔ Yerusalem nɩ? Megyí amʋ́ ɔkɩtákpá ɔlɛba nfɩ, ɔkpa amʋ́ ya igyí ahapʋ́ dɛhɛn amʋ?”
22 Támɛ Saulo lɛ́lanyá túmi blɩ́ asʋ́n ámʋ ɔwʋnlɩ́nsʋ́ ɔbɛ́ɛ, lɛ́lɛ́ Yesu gyí Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ). Alɩá ɔlɛhɩɛ lɛ́ asʋ́n ámʋtɔ lɛha Yudafɔ ánɩ́ bʋbʋ Damasko ɩnʋ bɔbwɛ basaa. Bʋmowun mʋ́á bótsu.
23 Nkɛ tsɔtsɔɔtsɔ ɔma a, Yudafɔ ámʋ befia kɩ́tá agywɩɩn bɛɛ bɔ́mɔ Saulo. 24 Mʋ́ sʋ betsiá gyo wúlu amʋ ɔnɔ́ ɔpa onyé, mɛ́nɩ bénya mʋ mɔ́ mʋ. Támɛ akʋ bowi tsá Saulosʋ bɛɛ, alɩ́ Yudafɔ ámʋ babwɛ́ agywɩɩn nɩ́. 25 Mʋ́ sʋ ɛkɛ ɔkʋ onyé á, Saulo abúopʋ amʋtɔ akʋ botsu mʋ wá lakpátɔ́, pʋ́ mʋ tsʋn ikwitɔ kplɩ́ mʋ yi ɩban ɔma, ɔlɛsrɩ́ nátɩ́.
Saulo Yerusalem Yɔ
26 Brɛ́á Saulo lówie Yerusalem a, ɔlɔtsʋn ɔkpa kugyíkʋsʋ ánɩ́ obówie Yesu akasɩ́pʋ́ amʋtɔ. Támɛ bʋmohogyi ánɩ́ alabwɛ́ ɔkasɩ́pʋ́. Mʋ́ sʋ benya mʋ ifú. 27 Ɩnʋ Barnaba lɛ́kpa mʋ ya, yɛ́lɛ mʋ súná sumbí ayɔpʋ́ amʋ. Ɔlɛbláa amʋ́ alɩá anɩ Wíe lɛ́lɛ ɩwɩ ɔwan súná Saulo Damasko ɔkpatɔ, mʋa Yesunyɔ batɔ́ɩ́; pʋ́ alɩá Saulo lɔ́wa klʋn dá Bulu asʋ́n ámʋ ɔkan ɔwʋnlɩ́nsʋ́ Yesu dátɔ́ Damasko wúlutɔ. 28 Mʋ́ sʋ Saulo lówie amʋ́tɔ́, beki Yerusalem wúlutɔ. Ɔlɔwa klʋn blɩ́ Bulu asʋ́n ámʋ Yesu dátɔ́. 29 Mʋa Yudafɔ ámʋ́ʋ́ bʋtɛblɩ́ Griiki ɔblɩ́ɩ amʋ betsiá tɔ́ɩ́, gyi aba nwɛ́ɛn. Támɛ alɩ brɛ́ ámʋtɔ fɛ́ɛ́ á, bʋdɛ agywɩɩn bwɛ ánɩ́ bɔ́mɔ mʋ. 30 Brɛ́á mʋ́ afú lɔwʋlɩ́ ahógyipʋ amʋ a, bɛkpa mʋ yáa Kaesarea, há mʋ ɔlɛnatɩ́ yɔ́ Tarso.
31 Mʋ́ sʋ ɩwɩ lolwií ɔpasua ánɩ́ bʋ Yudea, Galilea pʋ́ Samaria ɔmátɔ́. Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ lɛ́kpa amʋ́ bɛklɛɩ́, dan hógyitɔ, betsiá tsiátɔ́á ilegyi anɩ Wíe Yesu ansɩ́.
Aha Akʋ Ɩlɔ Tsa
32 Petro lɛ́natɩ́ ki Samaria nkudasɩ. Ɛkɛ ɔkʋ ɔlɛyɛ́kɩ Bulu ahá ánɩ́ bʋbʋ Lida wúlutɔ. 33 Ɩnʋ á, oleyéfia oyin ɔkʋá bʋtɛtɩ́ mʋ Enea, olesin tsukʋlɛ nfikwe nɩ́. 34 Petro lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Enea, Yesu Kristo latsá fʋ́ ɩlɔ. Kʋsʋ kunta fʋ́ ɔklan.” Ɩnʋ Enea lɔ́kʋsʋ́. 35 Ahá ánɩ́ bʋtsie Lida wúlutɔ pʋ́ Saron nsáɩntɔ fɛ́ɛ́ bowun oyin ámʋ. Mʋ́ sʋ bohogyi, bobuo anɩ Wíe.
36 Ɔtsɩ ɔkʋ bʋ Yopa wúlutɔ, ogyi ɔkasɩ́pʋ́. Bʋtɛtɩ́ mʋ Tabita. Mʋ dá ámʋ asɩ Griiki ɔblɩ́tɔ gyí, “Dorka.” Mʋ́ asɩ gyí, “Abrɛ.” Yilé ɔbwɛpʋ́ ogyi. Ɔbʋ awɩtɔlɛ há ahiánfɔ. 37 Brɛ́á Petro bʋ Lida a, ɩlɔ lɛda Tabitasʋ. Olowu, bebie mʋ ntsu, sí mʋ tswɩ abansʋ́rʋ kʋtɔ. 38 Yopa mʋ́a Lida awúlu ɩmafɔ́ aba wá. Mʋ́ sʋ brɛ́á akasɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ bʋbʋ Yopa amʋ bonu lowu ánfɩ á, bɔwa abi anyɔ sɩ́sɩ́ Petro bɛɛ, bobwíí ɩpa há mʋ, ɔwáa ɔsa tʋ amʋ́. 39 Ɩnʋ Petro lɔ́wa ɔsa bwɛ́, mʋ́a amʋ́nyɔ bɛnatɩ́. Brɛ́á olobowie ɩnʋ á, bɛkpa mʋ ya abansʋ́rʋ amʋtɔ. Wúlu amʋtɔ asʋrapʋ fɛ́ɛ́ bʋbʋ fúli amʋ asɩ. Bɛkpa pútá Petro bʋdesú, bʋdɛ atadɩɛá Dorka lɔ́bwɛ brɛ́á otsie nkpa pʋsúná mʋ. 40 Petro légya asʋrapʋ amʋ fɛ́ɛ́ lɛ́ obu ámʋtɔ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛda akpawunu bɔ́ mpáɩ, asa ɔlɛdamlɩ́ kɩ fúli amʋ blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Tabita, kʋsʋ.” Ɩnʋ Tabita lóbwií ansíbi. Brɛ́á olowun Petro a, ɔlɔkʋsʋ́ tsíá. 41 Ɩnʋ Petro lɛ́kɩtá mʋ bɩ, ɔlɔkʋsʋ́ lɩ́ɩ́. Petro lɛ́tɩ asʋrapʋ amʋ pʋ́ ahógyipʋ atráhɛ amʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɔpʋ Tabita súná amʋ́ ánɩ́ alatsínkí. 42 Asʋ́n ánfɩ lɛklɛɩ́ wá Yopa wúlutɔ. Mʋ́ sʋ ahá tsɔtsɔɔtsɔ bɔhɔ anɩ Wíe gyi. 43 Petro létsiá Simon ánɩ́ ɔtɔyɔ́ ɔwʋlʋ́-kpákpá ɩwɩ agyʋ́má wá Yopa ɩnʋ wá ɔpá.