4
Petro Mʋa Yohane Ɔnɔ́lɛ Yudafɔ Asʋ́n Ogyíkpá
Brɛ́á Petro mʋa Yohane bʋbʋ mʋ́sʋ́ bʋdɛtɔɩ́ kplá ahá ámʋ a, Bulu igyí ahapʋ́ mʋ́a Bulu ɔtswɛ́kpa agyópʋ ɔhandɛ pʋ́ Sadukifɔ akʋ bɛba bɔtʋ amʋ́. Ɔblɔ́ lɛkɩtá ahandɛ anfɩ. Tsúfɛ́ sumbí ayɔpʋ́ ámʋ bʋdɛ ahá ámʋ atɔ́ suná bɛɛ, Yesu lawú kʋ́sʋ́ tsú afúlitɔ. Mʋ́ sʋ wukʋ́sʋ́ bʋ ɩnʋ há ɔhagyíɔha. Ahandɛ amʋ bɛkɩtá Petro mʋa Yohane. Owí dɛta sʋ bɔpʋ amʋ́ yɔ́wa obu yɛ́ha ɔyɩ kɛhɛ. Támɛ ahá ámʋ́ʋ́ bonu amʋ́ atosunáhɛ́ amʋtɔ ahá tsɔtsɔɔtsɔ bohogyi, bɛtsɩá ahógyipʋ amʋtɔ. Mʋ́ sʋ ahógyipʋ amʋtɔ ayin bɔbwɛ fɛ́ mpɩ́m-nu (5,000).
Ɔyɩ kɛhɛ nyankɩ a, Yudafɔ awíe, amʋ́ ahandɛ pʋ́ Mose mbla asunápʋ́ bɛba befia Yerusalem. Ahá ánfɩ pʋ́ ahandɛ ánɩ́ befia asʋ́n ámʋ asɩ gyí; Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn Hana, mʋ wóyítɔ́ ahandɛ Kaiafa, Yohane, Aleksandro pʋ́ wóyí ámʋtɔ ahá fɛ́ɛ́. Bɛha bɔpʋ Petro mʋa Yohane bɛlɩɩ́ amʋ́ ansɩ́tɔ́, bɛfɩtɛ́ amʋ́ bɛɛ, “Ma túmitɔ ntɛ́ɛ ma dátɔ́ mlɩlɛ́tsa oyin ánfɩ?”
Ɩnʋ á, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ lɔbʋlá Petrotɔ. Mʋ́ sʋ ɩlɛha mʋ túmi ɔlɛbláa Yudafɔ awíe pʋ́ amʋ́ ahandɛ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Ndɛ mʋ́ mlɩdɛ́ anɩ fɩtɛ́ tɔ́á sʋá anɩlawá awɩtɔlɛ há ɩbɔ anfɩ, tsá mʋ ɩlɔ? 10 Mʋ́mʋ́ tsú ndɛ mlɩa Israelfɔ fɛ́ɛ́ mlɩbɩ ánɩ́ Yesu Kristo, Nasaretyin amʋ túmi pʋ́ mʋ dátɔ́ oyin ánfɩ ɔ́lɩɩ́ mlɩ ansɩ́tɔ́ ánfɩ lanyá ɩlɔtsá. Mʋgyí ɔhá ámʋ́ʋ́ mlɩlɛ́da mántá oyikpalíhɛsʋ mɔ́ mʋ asa Bulu lɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ámʋ nɩ. 11 Yesu anfɩ ɩwɩ asʋ́n bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ,
‘Ibwi ámʋ́ʋ́ mlɩ obu ayípʋ mlɩlékiná ámʋ
lábɔbwɛ okonkísʋ́bwi nɩ́.’
12 Yesu anfɩ nkʋlɛ pɛ́ gyí ɔhá ánɩ́ Bulu lɔ́pʋhá anɩ ɔyɩ́ ánfɩtɔ ɔbɛ́ɛ, atsʋ́ʋn mʋsʋ nya nkpa. Ɔhaa trá ɔma ɩnʋá ɔdʋn mʋ.”
13 Ɩ́nɩá Yudafɔ ahandɛ amʋ bʋyin ánɩ́ Petro mʋa Yohane bʋmɔkʋ́kásɩ́ ɔwʋlʋ́ kɩ, támɛ ifú mɛdɛ́ amʋ́ sʋ á, ɔnɔ́ lobwie amʋ́. Ɩlɔwankɩ́ amʋ́ ánɩ́ babuo Yesu kɩ. 14 Ahandɛ amʋ bʋmenya asʋansʋ blɩ́. Tsúfɛ́ bowun ánɩ́ ɩbɔ amʋ́ʋ́ alanyá ɩlɔtsá ámʋ lɩ́ɩ́ Petro mʋa Yohane wá. 15 Mʋ́ sʋ bɛbláa Petro aná bɛɛ, bʋdálɩ asʋ́n ogyíkpá ɩnʋ kpalobí, abʋkɩta agywɩɩn. Mʋ́ʋ́ ahandɛ amʋ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, 16 “Nkálɩ abɔ́bwɛ ahá ánfɩ? Ɔhagyíɔha labɩ́ Yerusalem wúlutɔ ánɩ́ amʋ́ labwɛ́ osúna kpɔnkpɔntɩ ánfɩ. Anɩmɛ́ɛtalɩ́ gyi mʋ́ nwɛ́ɛn. 17 Támɛ alɩá ɩbɔ́bwɛ asʋ́n ánfɩ mɛ́ɛtrá klɛɩ́ á, mlɩha ada amʋ́ ɔlá kínkíínkín anɩaa bʋmátra bláa ɔhaa asʋansʋ Yesu dátɔ́ ɛ.”
18 Ɩnʋ bɛlatɩ́ Petro mʋa Yohane ba obuto ɩnʋ, bɛda amʋ́ ɔlá bɛɛ, bʋmátra bláa ɔhaa asʋ́ngyíasʋ́n ntɛ́ɛ súná atɔ́ Yesu dátɔ́ ɛkɛkɛɛkɛ. 19 Mʋ́ʋ́ Petro mʋa Yohane bɛbláa amʋ́ bɛɛ, “Mlɩ onutó mlɩkɩ. Mɔmʋ bʋ alɛ́ Bulu ansɩ́tɔ́, ánɩ́ abónu mlɩ asʋ́n lóó, ntɛ́ɛ Bulu klɛ́? 20 Tsúfɛ́ anɩ mʋ́ anɩmɛ́ɛtalɩ́ sí tɔ́á anɩlawun pʋ́ asʋ́n ánɩ́ anɩlanú blɩ́.” 21 Bʋmɛtalɩ́ bɩ́tɩ́ amʋ́ ɩsʋ, tsúfɛ́ ahá ámʋ fɛ́ɛ́ bʋdɛ Bulu kanfʋ́ ofúla kpɔnkpɔntɩ ámʋ́ʋ́ alabwɛ́ ámʋ sʋ. Mʋ́ sʋ ahandɛ amʋ bɛtrá da amʋ́ ɔlá kínkíínkín, besi amʋ́ bɛnatɩ́. 22 Oyin ámʋ ɩlɔtsá lɔ́wa ifú, tsúfɛ́ alahɔ dʋn nfí adʋana (40) alɩ brɛ́ ámʋtɔ.
Ahógyipʋ Amʋ Atɔ Kʋlɩ́hɛ́
23 Yudafɔ ahandɛ amʋ benya sí amʋ́ alɩ, Petro mʋa Yohane beyinkí ba amʋ́ aba ahógyipʋ amʋ wá. Bɛbláa amʋ́ asʋ́n ánɩ́ Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛblɩ́ fɛ́ɛ́. 24 Brɛ́á ahógyipʋ amʋ bonu asʋ́n ámʋ a, amʋ́ fɛ́ɛ́ bɔpʋ ɔmɛ kʋlɛ kʋ́lɩ́ Bulu bɛɛ, “Anɩ Wíe Bulu Otúmípʋ, fʋ́lɔ́bwɛ ɔsʋ́ fɔbwɛ asɩ, ɔpʋ mʋ́a ntsu pʋ́ mʋ́tɔ́ atɔ́ fɛ́ɛ́. 25 Fɔtsʋn Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́sʋ há anɩ náin Dawid, ogyi fʋ́ osúmpʋ́ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ,
‘Ntogyi sʋ́ ɔmá-ɔmá banyá ɔblɔ́?
Ntogyi sʋ́ ahá fɛ́ɛ́ babwɛ́ agywɩɩn kʋkʋ kpaalɩ?
26 Ɔsʋlʋ́sʋ awíe badɩ́dá atɔ́.
Wúlu ahandɛ batɩ́ aba fia,
kɩ́tá agywɩɩn laláhɛ anɩ Wíe Bulu mʋa Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɛda mʋ ofúli) amʋsʋ.’ ”
27 Petro lɔ́yɔ mʋ asʋ́nsʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Lɛ́lɛ́ á, asʋ́n ánfɩ laba mʋ́tɔ́. Owíe Herode mʋa Pontio Pilatoá bʋmegyí Yudafɔ pʋ́ Israelfɔ babwɛ́ kʋlɛ wúlu anfɩtɔ, kʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ Yesusʋ. Mʋgyí fʋ́ osúmpʋ́ wankɩ́hɛ́á fɛ́da mʋ ofúli nɩ. 28 Támɛ bʋmɛbɩ ánɩ́ tɔ́á fɛhɩhɩ́ɛ yaɩ́ fɛɛ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́ fʋ́ apɛ́ pʋ́ fʋ́ túmitɔ dodo babwɛ́ á. 29 Anɩ Wíe Bulu, kɩ alɩá baká anɩsʋ, afʋkpa fʋ́ asúmpʋ́, mɛ́nɩ abɛ́talɩ́ blɩ́ fʋ́ asʋ́n ámʋ, anɩméenya ifú. 30 Tsa ahá ɩlɔ fʋ́ túmitɔ, afʋha abwɛ ofúla pʋ́ osúna fʋ́ osúmpʋ́ wankɩ́hɛ́ Yesu dátɔ́.”
31 Brɛ́á bɔbɔ mpáɩ ánfɩ tá á, amʋ́ ofíakpa ɩnʋ fɛ́ɛ́ ɩlɔkpɩnkɩ́. Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ lɔ́bʋlá amʋ́tɔ́. Mʋ́ sʋ bɔwa klʋn dá Bulu asʋ́n ámʋ ɔkan.
Ahógyipʋ Amʋ Atɔ́tɔ́ Yée
32 Ahógyipʋ amʋ fɛ́ɛ́ bɔpʋ klʋn kʋlɛ mʋ́a agywɩɩn kʋlɛ tsíá. Ɔkʋkʋ mɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ tɔ́á mʋbʋ igyi mʋ nkʋlɛ klɛ́. Mboún okugyíɔkʋ atɔ́ lɔbwɛ amʋ́ fɛ́ɛ́ klɛ́. 33 Sumbí ayɔpʋ́ ámʋ bɔpʋ túmi kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ gyi anɩ Wíe Yesu ɩwɩ adánsɩɛ bɛɛ, Bulu lakʋ́sʋ́a mʋ tsú afúlitɔ. Bulu lɛ́hɩɛ wá awɩtɔlɛ há ahógyipʋ amʋ fɛ́ɛ́. 34 Amʋ́tɔ́ ɔkʋkʋ mégyi ohian, tsúfɛ́ amʋ́á bʋbʋ ɔsʋlʋ́ʋ pʋ́ wóyí betsiá fɛ́ mʋ́, pʋ́ mʋ́ ɔnɔ́ kɔ́ba ba 35 sumbí ayɔpʋ́ ámʋ, betsiá ye mʋ́ há ɔhagyíɔha alɩá ilehián mʋ.
36-37 Mʋ́ sʋ alɩ kɛ́n Lewiyin ɔkʋá bʋtɛtɩ́ mʋ Yosef lɛ́fɛ ɔsʋlʋ́ʋ, ɔlɔpʋ kɔ́ba amʋ ba sumbí ayɔpʋ́ ámʋ nɩ. Yosef anfɩ otsú Kipro ɔmátɔ́, sumbí ayɔpʋ́ bɛha mʋ ɩdá Barnaba, (mʋ́ asɩ gyí, “Ahá atɛtɔ-ɔnlɩn ɔwapʋ́.”)