6
Ɔnɔ́ Alɩɩ́pʋ́ Abasíénɔ́ Lɛ
Brɛ́á akasɩ́pʋ́ amʋ bɛba bʋdɛklɛɩ́ á, ɩtrɛ́ lɛda Yudafɔ Griiki ablɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ bʋtɛblɩ́ Hebri ɔblɩ́ɩ amʋ nsɩnɛ́. Griiki ablɩ́pʋ́ amʋ bɛɛ, ekekegyíɛkɛ, nɩ́ bʋdɛ atɔ́ yée a, bʋtamahá Griikifɔ asʋrapʋ amʋ. Mʋ́ sʋ sumbí ayɔpʋ́ dúanyɔ ámʋ bɛtɩ ahógyipʋ amʋ fɛ́ɛ́ fia, bláa amʋ́ bɛɛ, “Ɩma alɛá abési Bulu asʋ́n ɔkanda betsiá ye atɔ́. Ɩ́nɩ sʋ apíó, mlɩkɩ mlɩtɔ amlɩlɛ ahá abasíénɔ́ ánɩ́ obú bʋ amʋ́sʋ́, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ mʋ́a nyánsa ɩtsɔ amʋ́tɔ́. Fówun apʋ amʋ́ lɩɩ atɔ́tɔ́ yée ɔnɔ́, mɛ́nɩ anɩ ɛ́ abɛ́lɛ ansɩ́ kɩ mpáɩbɔ pʋ́ Bulu asʋ́n ámʋ ɔkanda.”
Ansɩ́ legyi ahógyipʋ amʋ fɛ́ɛ́ asʋ́n ánfɩ ɩwɩ. Mʋ́ sʋ bɛlɛ oyin ɔkʋá mʋ hógyi ɔnɔ́ bʋ ɔnlɩn, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ ɛ́ ɩtsɔ mʋtɔ, bʋtɛtɩ́ mʋ Stefano mʋa Filipo, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmena pʋ́ Nikolao, ogyi Griikiyin ɔkʋá otsú Antiokia asa alawíé Yudafɔ osúmtɔ́. Bɔpʋ ahá ánfɩ bosuná sumbí ayɔpʋ́ ámʋ, sumbí ayɔpʋ́ ámʋ ɛ́ bɔpʋ ɩbɩ dɩ́nká amʋ́sʋ́, bɔ́ mpáɩ há amʋ́.
Ɩ́nɩ sʋ Bulu asʋ́n ámʋ lɛklɛɩ́, akasɩ́pʋ́ amʋ bomoní Yerusalem. Bulu igyí ahapʋ́ ámʋ óó tsɔtsɔɔtsɔ bɔhɔ Yesu asʋ́n ámʋ.
Stefano Kɩtá
Bulu lɔ́wa awɩtɔlɛ há Stefano túmi kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ. Mʋ́ sʋ ɔlɔbwɛ ofúla pʋ́ osúna akpɔnkpɔntɩ ɔmá ámʋtɔ. Támɛ akʋ bɔkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ mʋsʋ. Ahá ánfɩ botsú ofíakpa kʋá bʋtɛtɩ́ mʋ́ “Nkpábiá Bahɔ Ɩwɩsʋtsiá.” Amʋ́ akʋ bʋgyi Yudafɔá botsú Kirene pʋ́ Aleksandria awúlusʋ. Akʋ ɛ́ botsú Kilikia pʋ́ Asia ɔmátɔ́. 10 Támɛ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ lɛ́ha Stefano nyánsa ɔlɔpʋtɔ́ɩ́. Mʋ́ sʋ bʋmɛtalɩ́ gyí mʋ nwɛ́ɛn. 11 Ɩ́nɩ sʋ bɛha akʋ ɔnɔ́ bɛɛ bʋblɩ́ bɛɛ, bonu ánɩ́ Stefano dɛ́tɔɩ́ wɔ Mose mʋa Bulu. 12 Ɩ́nɩ lɛ́ha ahá ánɩ́ bʋbʋ ɩnʋ pʋ́ Yudafɔ ahandɛ pʋ́ Mose mbla asunápʋ́ amʋ benya ɔblɔ́ Stefanosʋ. Ɩnʋ bɛnatɩ́ yɔ́tʋ mʋ, kɩ́tá mʋ, kpá mʋ ya Yudafɔ Asʋ́n Agyípʋ́ amʋ ansɩ́tɔ́. 13 Bɛlahá akʋ bɔwa afunu dɩ́nká mʋsʋ bɛɛ, “Oyin ánfɩ tɔtɔ́ɩ́ wɔ Bulu ɔtswɛ́kpa wankɩ́hɛ́ pʋ́ Mose mbla ámʋ ekekegyíɛkɛ. 14 Anɩlónu ánɩ́ ɔdɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, ‘Yesu Nasaretyin amʋ obóbwie Bulu ɔtswɛ́kpa amʋ, tsɛ amándɩ́ɛ́ ánɩ́ Mose lósuná anɩ fɛ́ɛ́.’ ” 15 Yudafɔ Asʋ́n Agyípʋ́ amʋ fɛ́ɛ́ besi bʋdɛ Stefano kɩ́ɩ díín. Ɩnʋ bɛkɩ a, mʋ ansɩ́tɔ́ dɛ ogyá kpa fɛ́ Bulu-ɔbɔpʋ ansɩ́tɔ́.