4
Ɩ́nɩ sʋ apíó adwɛpʋ́, ntɔdwɛ́ mlɩ. Ɩdɩn mɩ́ ɔwɔ́lɩ ánɩ́ nówun mlɩ, tsúfɛ́ mlɩ sʋ ansɩ́ dɛ mɩ́ gyí, nénya ɩpánda ɛ́! Mɩ́ adwɛpʋ́, alɩ ilehián ánɩ́ mlɛ́lɩɩ́ kínkín mlɩ Kristo hógyitɔ nɩ́.
Tɔ́á Bʋbwɛ́ɛ
Ndɛ mɩ́ apio tsɩhɛ́ Euodia mʋa Sintike kokóli ánɩ́ bʋnúu aba asɩ, tsúfɛ́ anɩ Wíe abúopʋ bʋgyi. Mɩ́ agyʋ́máyɔbá onutó, ndɛ fʋ́ ɛ́ kókoli mbɛ́ɛ, fʋtɔ́ɩ kpla amʋ́ abʋbwɛ kʋlɛ. Tsúfɛ́ bawá nsi tsá mɩ́a Klement pʋ́ atráhɛ amʋ anɩladá asʋn wankláán ámʋ ɔkan. Bulu lawánlɩ́n amʋ́ adá wá nkpa ánɩ́ ɩtamatá atsiápʋ́ ɔwʋlʋ́tɔ́.
Mlɩhɩɛ nya ansigyí anɩ Wíe sʋ brégyíbrɛ́! Ntráa ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, mlɩhɩ́ɛ nya ansigyí!
Mlɩha ɔhagyíɔha owun ánɩ́ mlɩlólwií. Anɩ Wíe ɩbábɩ lafʋn. Tɔtɔ ɩmáhan mlɩ. Mboún kugyíkʋá igyi á, mlɩbɔ mpáɩ kokoli Bulu dɩnka mʋ́sʋ́, amlɩda mʋ ɩpán. Mɛ́nɩ Bulu ɔbɛ́ha mlɩ iwilwii ánɩ́ ɩdʋn blɩ́, ɩbɛ́kpa mlɩ klʋn pʋ́ mlɩ agywɩɩn, mlɩa Kristo Yesu ɩkʋlɛbwɛtɔ.
Ɩtráhɛ a, mɩ́ apíó, mlɩpʋ mlɩ agywɩɩn dɩnka tɔ́á igyi ɔnɔkwalɩ, tɔ́á ɩbɛ́tɩ obú, tɔ́á ɩda ɔkpa, tɔ́á mʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, tɔ́á itegyi ahá ansɩ́ pʋ́ tɔ́á ahá bɛ́kanfʋ́sʋ́. Mlɩgywɩɩn tɔ́á ɩbʋ alɛ́, ahá bʋtɛkanfʋ́ aná ɩwɩ. Mlɩyɔ mʋ́sʋ́ amlɩpʋ ntobí ánfɩ nasúná mlɩ ánfɩ, mʋ́á mlɩlónu tsú mɩ́ wá pʋ́ mʋ́a mlɩlówun mɩ nɔbwɛ fɛ́ɛ́ wa mlɩ tsiátɔ́, mɛ́nɩ Bulu ámʋ́ʋ́ ɔtɛhá iwilwii amʋ ɔbɛ́kpa mlɩ.
Ɩpánda
10 Bulu lahá ansɩ́ ɩhɩ́ɛ́ dɛ mɩ́ gyí, tsúfɛ́ mlɩlatráa kaɩ́n mɩ́sʋ́. Nawun ánɩ́ mlɩmɔ́kʋ́sí mɩ́ ɩwɩ gywɩɩ́n, támɛ talɩ́ mlɩmɛ́talɩ́ lɛ́ mʋ́ súná. 11 Mmɛdɛ́ asʋ́n ánfɩ blɩ́ pʋ́súná ánɩ́ mbʋ ɩkplántɔ, tsúfɛ́ nakásɩ́, nabɩ́ alɩá tɔ́á mbʋ ɩbɔ́fʋn mɩ, nɩ́ mbʋ óó, mma óó! 12 Nasúan alɩá nɔ́pʋtsíá nɩ́ mbʋ óó, mma óó. Nabɩ́ alɩá tsiátɔ́ kugyíkʋtɔá mbʋ ibégyi mɩ ansɩ́. Nɩ́ ntsie akʋ́n o, namwɛ́ o, mbʋ o, mma o. 13 Ntɛtálɩ́ bwɛ́ tógyítɔ́, tsúfɛ́ Kristo tɔwá mɩ́ ɔwʋnlɩ́n.
14 Mʋ́ alɩ óó á, ɩbʋ alɛ́á mlɩlatsú ɩkʋ lɛ́ mɩ́ ɩkplán anfɩtɔ. 15 Mʋ́ ɔma a, Filipifɔ, mlɩyin ánɩ́ brɛ́á nɔtsɔ mlɩ Yesu Kristo ɩwɩ asʋn wankláán ámʋ bláa, nɛdalɩ Makedonia ɔmátɔ́ á, mlɩ ɔpasua ánfɩ nkʋlɛ dɛ́ mɩ́ bʋá, mlɩdɛ́ mɩ́ atɔ́ sɩsɩ́ nɩ́. 16 Brɛ́á ntráa mbʋ Tesalonika wúlutɔ kʋ́ráá, ɩwɩ lɛ́kplan mɩ á, mlɩlétsiá sɩ́sɩ́ mɩ́. 17 Megyí bɛɛ ndɛ tɔkʋ kʋlɩ́ tsú mlɩ wá. Mboún ndekléá mlɩnyá tɔkʋ dɩnka awɩtɔlɛ amʋ́ʋ́ mlɩdɛ́wa há mɩ́ ámʋsʋ. 18 Mɩ́ ɩbɩ lada tógyítɔ́á mlɩlɔ́pʋhá Epafrodito mlɩaa ɔpʋ́ʋ ba mɩ. Ɩtsɔ kʋ́ráá dʋbɩ. Mʋ́ sʋ nanyá tógyítɔ́á ibéhián mɩ. Ɩtɔ́ ánfɩ mlɩlabwɛ́ ánfɩ igyi fɛ́ mlɩlahá Bulu igyí ánɩ́ ɩbʋ ɔfan fánfáánfán, ɩlagyi mʋ ansɩ́. 19 Mɩ́ Bulu ɔbɛ́ha mlɩ tógyítɔ́á ɩdɛ mlɩ hián tsú mʋ numnyam atɔ́ tsɔtsɔɔtsɔá ɩbʋ anɩa Kristo Yesunyɔ ɩkʋlɛbwɛtɔ. 20 Numnyam ɩbwɛ́ɛ anɩ Sɩ́ Bulu klɛ́ brɛ́ fɛ́ɛ́. Amen!
Ɩklá
21 Nɛhá Bulu ahá ánɩ́ bʋgyi Kristo Yesu klɛ́ fɛ́ɛ́ itsiá. Apíóá bʋbʋ mɩ́ wá nfɩ ɛ́ bɛhá mlɩ itsiá. 22 Bulu ahá atráhɛá bʋbʋ mɩ́ wá nfɩ fɛ́ɛ́ bʋdɛ mlɩ itsiá ha. Títriu amʋ́á botsú Roma owíe dɛhɛn wóyítɔ́.
23 Anɩ Wíe Yesu Kristo ogyíi mlɩ bʋalɛ.