3
Yesu Lówu Hɔ Anɩ Nkpa
Ɩtráhɛ a, mɩ́ apíó, anɩ Wíe sʋ mlɩnya ansigyí. Ɩmɔkʋ́kpɔn mɩ ánɩ́ nɛ́trá wanlɩ́n asʋn kua kʋlɛ anfɩ sɩ́sɩ́ mlɩ. Igyi asʋ́n ánɩ́ ɩbɛ́kpa mlɩ ɛ́. Mlɩkɩ aha laláhɛ anfɩ́ bʋgyi fɛ́ akɩ́aɩ anfɩ wankláán. Lalahɛ abwɛpʋ́ bʋgyi, bʋdɛ ahá háan bɛɛ bʋtɩ́ɩn keté kpaalɩ. Tsúfɛ́ anɩ ahá ámʋ́ʋ́ anɩtɔpʋ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ súm Bulu ámʋ gyí keté atɩ́npʋ onutó nɩ́. Mʋ́ sʋ abɛ́talɩ́ tsú ɩwɩ ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ Kristo Yesu labwɛ́ há anɩ ámʋ sʋ. Anɩtamapʋ́ ansɩ́ dɩ́nká tɔ́á nyankpʋsa lapʋ́ ɩbɩ bwɛ́sʋ́. Mɩ́ onutó óó mbʋ ɔkpa pʋ́ ansɩ́ dɩ́nká mʋ́ anásʋ́. Nɩ́ ɔkʋ ɔbɛ́ɛ, mʋbʋ ɔkpa pʋ́ ansɩ́ dɩ́nká mʋ́sʋ́ á, mɩ́ mboún bʋ́ʋ ɔkpa pʋ́ ansɩ́ dɩ́nká mʋ́sʋ́ dʋn. Tsúfɛ́ bɔkwɩɩ́ mɩ́, tɩn mɩ keté ɛkɛ kwésɩ́. Israelyin ngyi. Benyamin abusuantɔ notsú. Mʋ́ sʋ Hebriyin onutónutó ngyi. Mose mbla ámʋsʋ gyí ɔkpasʋ ɛ́ á, Farisiyin ngyi. Nɛhɩɛ wá nsi, dɩ́nká Kristo ɔpasua ámʋsʋ. Negyi Mose mbla ámʋsʋ wankláán, ɔlala metsiá mɩ́ ɩwɩ. Támɛ ntobí ánfɩ brɛ́ ámʋ ntɛkɩá ɩbʋ mɩ labi ánfɩ fɛ́ɛ́ á, Kristo sʋ ndɛ ɩtráa megyí mɩ́ tɔtɔ. Mʋ́á ɩdʋn mʋ́ kʋ́ráá gyí, nɩ́ nɔpʋ́kɩ alɩá nɔpʋbɩ́ mɩ́ Wíe Kristo Yesu a, nawun ánɩ́ ɩbʋ labi dʋn tógyítɔ́. Nawun ánɩ́ nahʋ́lɩ ntobí ánfɩ ntɛkɩá ɩbʋ mɩ labi ánfɩ fɛ́ɛ́, alɩá Kristo ɔbɛ́da mɩ ɩbɩ sʋ. Ɩ́nɩ sʋ ɩ́nɩá mbʋ mʋ wá sʋ á, megyí Mose mbla ámʋsʋ gyí ɔbɛ́ha négyi asʋ Bulu ansɩ́tɔ́. Kristosʋ hógyi mboún ɔbɛ́ha négyi asʋ Bulu ansɩ́tɔ́. 10 Mɩ́ agywɩɩn gyí, ndekléá nɛ́bɩ Kristo pʋ́ túmi ámʋ́ʋ́ Bulu lɔ́pʋkʋ́sʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ámʋ tsɩ́a. Ndekléá nówun ipian fɛ́ alɩá Kristo lówun ipian wú, 11 mɛ́nɩ ɔkpagyíɔkpasʋ á, mɩ́ ɛ́ Bulu ɔbɔ́kʋsʋ́a mɩ tsú afúlitɔ!
Srɩ́ Búo Kristo
12 Mmɛdɛ́blɩ́ mbɛ́ɛ, mɩ́ ɩbɩ lada ntobí ánfɩ fɛ́ɛ́ ntɛ́ɛ Bulu labwɛ́ mɩ́ nafʋn. Ntráa ndɛ nsi wa alɩá ɩbɔ́bwɛ mɩ́ ɩbɩ bɛ́da tɔ́ ámʋ sʋ ámʋ́ʋ́ Kristo Yesu ɩbɩ lada mɩ ámʋ. 13-14 Mɩ́ apíó, mmɛdɛ́blɩ́ mbɛ́ɛ, mɩ́ ɩbɩ lada mʋ́. Ndɛ mʋ́ ámʋ́ʋ́ ɩdɛtsʋ́ʋn amʋsʋ táan. Mʋ́á ɩda mɩ́ ansɩ́tɔ́ ɔkpa ngya. Mɩ́ ansɩ́ lapɛ́, mɛ́nɩ nénya siadɩɛ ámʋ́ʋ́ Bulu ɔbɔ́tsʋn Kristo Yesusʋ tɩ́ mɩ́ nɔ́yɔ mʋ wá ɔsʋ́sʋ́ ámʋ. 15 Ilehián ánɩ́ anɩ ahá ámʋ́ʋ́ anɩladan hógyitɔ ámʋ fɛ́ɛ́ abɔ́hɔ alɩ asʋ́n ánfɩ. Nɩ́ ɩkʋ mɔ́wankɩ́ mlɩ á, Bulu ɔbɔ́wankɩ́ mʋ́tɔ́ súná mlɩ. 16 Támɛ mlɩha akɩta ɔnɔkwalɩ amʋ́ʋ́ Bulu lasúná anɩ ámʋtɔ.
17 Mɩ́ apíó, mlɩkasɩ mɩ́ tsiátɔ́. Mlɩkasɩ atɔ́ tsu ahá ámʋ́ʋ́ bakásɩ́ anɩ tsiátɔ́ ámʋ wá. 18 Tsúfɛ́ ntetsíá bla mlɩ asʋ́n ánfɩ. Napʋ́ ntsú ntráa ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, ahá tsɔtsɔɔtsɔ tsiátɔ́ losuná ánɩ́ Kristo oyikpalíhɛsʋ lowu ámʋ alupʋ́ bʋgyi. 19 Ahá ánfɩ bɛ́hɩ. Amʋ́ apu gyí amʋ́ Bulu. Amʋ́ numnyam ɛ́ gyí pɛ́lɩ. Ɔsʋlʋ́sʋ atɔ́ ɩwɩ pɛ́ bʋtosúsu. 20 Támɛ anɩ mʋ́ á, ɔsʋ́sʋ́ gyí anɩ otsiákpá. Ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ anɩdɛ́ anɩ Ɔhɔ́pʋ, ogyi anɩ Wíe Yesu Kristo ɔkpa kɩ́ɩ ánɩ́ obótsu ba amʋ. 21 Mʋbʋ́ʋ túmi, otegyi tógyítɔ́sʋ́. Mʋ ɔbɛ́ba bɛtsɛ anɩ ɔyʋlʋ́ʋ wuhɛ́ ánfɩ, bwɛ́ mʋ́ fɛ́ mʋ numnyam ɔyʋlʋ́ʋ amʋ.